21.12.12

¡Bon nadal! / ¡Feliz Navidad! / Bom Natal!

Amb un tampó que havíem tallat en una goma vam omplir un full de paper de color kraft amb estrelles blanques. Vam dividir aquest full en petites etiquetes, que després vam foradar. Un cordill permet penjar-les de les espelmes de vidre o altres regals que hem preparat, i desitjar a tothom...

Con un tampón que habíamos cortado en una goma llenamos una hoja de papel de color kraft con estrellas blancas. Dividimos esta hoja en pequeñas etiquetas, que luego agujereamos. Un cordel permite colgarlas de las velas de vidrio u otros regalos que hemos preparado, y desear a todos...

Com um carimbo que tinhamos cortado numa borracha enchemos uma folha de papel de cor kraft com estrelas brancas. Dividimos esta folha em pequenas etiquetas, que depois furámos. Um cordel permite pendurá-las nas velas de vidro ou noutros presentes que tenhamos preparado, e desejar a todos...


 ¡BON NADAL I FELIÇ 2013!
 ¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2013!
BOM NATAL E FELIZ 2013!

20.12.12

Boles vermelles / Bolas rojas / Bolas vermelhas

Fa un parell d'anys vam pintar amb acrílics vermells unes quantes boles de porexpan de diferents mides. Després vam vernissar-les i vam introduir-hi a dins un tros de filferro per poder penjar-les. El primer any adornaven el petit pi que tenim a la terrassa; aquest any, ¡els balcons que donen a la plaça!

Hace un par de años pintamos con acrílicos rojos unas cuantas bolas de porexpan de diferentes tamaños. Después las barnizamos e introducimos dentro un trozo de alambre para poder colgarlas. El primer año adornaban el pequeño pino que tenemos en la terraza; este año, ¡los balcones que dan a la plaza!

Há um par de anos pintámos com acrílicos vermelhos umas quantas bolas de esferovite de diferentes tamanhos. Depois, envernizámo-las e introduzimos-lhes um pedaço de arame de maneira a poder pendurá-las. No primeiro ano enfeitavam o pequeno pinheiro que temos no terraço; este ano, as varandas que dão para a praça! 

Fanalet pintat / Farolillo pintado / Lampião pintado

Vaig retallar un full Din A3 de paper vegetal en quatre parts i el vaig donar al Francesc perquè hi fes quatre dibuixos de Nadal (els va fer amb un retolador permanent i els va pintar amb llapis de color). En quatre cartolines negres de la mateixa mida vaig obrir-hi quatre finestres i vam enganxar els dibuixos per darrere. Vam fer-li una base quadrada i vam unir totes les parts. I quan hi posem una espelma a dintre, ¡els dibuixos cobren una lluminositat molt bonica!

Recorté una hoja Din A3 de papel vegetal en cuatro partes y la di a Francesc para que hiciera cuatro dibujos de Navidad (los hizo con un rotulador permanente y los pintó con lápices de color). En cuatro cartulinas negras del mismo tamaño abrí cuatro ventanas y pegamos los dibujos por detrás. Hicimos una base cuadrada y unimos todas las partes. Y cuando ponemos una vela dentro, ¡los dibujos cobran una luminosidad muy bonita!

Recortei uma folha A3 de papel vegetal em quatro partes e dei-a ao Francesc para que fizesse quatro desenhos de Natal (fê-los com um marcador permanente e pintou-os com lápis de cor). Em quatro cartolinas pretas do mesmo tamanho abri quatro janelas e colámos os desenhos por trás. Fizemos uma base quadrada e unimos todas as partes. E quando pomos uma vela lá dentro, os desenhos ganham uma luminosidade muito bonita!

19.12.12

Vitrall de Nadal / Vidriera de Navidad / Vitral de Natal

Vam veure aquesta idea a internet i els nens ho van voler provar: en un full d'acetat vam enganxar tires de paper de seda de diferents colors (seguint l'arc de Sant Martí, com era voluntat seva); en una cartolina negra vam retallar les siluetes de l'establia, Maria, Josep i Jesús, i ho vam col·locar per sobre de l'acetat, ¡donant origen a un fantàstic vitrall de Nadal!

Vimos esta idea en internet y los niños lo quisieron probar: en una hoja de acetato pegamos tiras de papel de seda de diferentes colores (siguiendo el arco iris, como era voluntad suya); en una cartulina negra recortamos las siluetas del establo, de María, José y Jesús, y lo colocamos por encima del acetato, ¡dando origen a una fantástica vidriera de Navidad!

Vimos esta ideia na internet e os pequenos quiseram experimentá-la: numa folha de acetato colámos tiras de papel de seda de diferentes cores (seguindo o arco-íris, como era vontade deles); numa cartolina preta recortámos as silhuetas do estábulo, de Maria, José e Jesus, e colocámo-las por cima do acetato, dando origem a um fantástico vitral de Natal!


Casa il·luminada / Casa iluminada

Vam dividir un tetrabric per la meitat, el vam pintar per fora de color blau i després vam tallar-hi una porta i dues finestres amb un cúter. Ara tenim una caseta que s'il·lumina si li posem una espelma a dintre, una llumeta de Nadal o la deixem a sobre d'una llum esfèrica.

Dividimos un tetrabrik por la mitad, lo pintamos por fuera de color azul y luego cortamos una puerta y dos ventanas con un cúter. Ahora tenemos esta casita que se ilumina si le ponemos una vela por dentro, una lucecita de Navidad o la dejamos por encima de una luz esférica.

Dividimos um pacote de leite pela metade, pintámo-lo por fora de cor azul e depois cortámos uma porta e duas janelas com um x-ato. Agora temos esta casinha que se ilumina se lhe pomos uma vela por dentro, uma luzinha de Natal ou a deixamos sobre uma lâmpada esférica.

18.12.12

Els tres reis de l'Orient / Los tres reyes del Oriente / Os três reis do Oriente

Fa un parell d'anys, la paret vermella que ara acull el nostre calendari d'Advent tenia més o menys aquest aspecte: els Reis Mags, l'estrella i Jesús, Maria i Josep, dibuixats amb ceres sobre un cartró pintat de daurat i després retallats i retocats pels nens.

Hace un par de años, la pared roja que ahora acoge nuestro calendario de Adviento tenía más o menos este aspecto: los Reyes Magos, la estrella y Jesús, María y José, dibujados con ceras sobre un cartón pintado de dorado y después recortados y retocados por los niños.

Há um par de anos, a parede vermelha que agora acolhe o nosso calendário de Advento tinha mais ou menos este aspeto: os Reis Magos, a estrela e Jesus, Maria e José, desenhados com lápis de cera sobre um cartão pintado de dourado e depois recortados e retocados pelos miúdos.Arbre en goma EVA / Árbol en goma EVA / Árvore em espuma EVA

L'any passat vam fer uns arbres de Nadal en goma EVA i amb base de suro. Només vam haver de tallar tres trossos de goma EVA en forma de ventall, de diferent mida i color, i amb les puntes en ziga-zaga. Després vam donar-los forma de conus i els vam enganxar a un pal de fusta, començant per baix. Dues estrelles encolades una a l'altra al voltant d'un escuradents coronaven el petit arbre.

El año pasado hicimos unos árboles de Navidad en goma EVA y con base de corcho. Solo tuvimos que cortar tres trozos de goma EVA en forma de abanico, de diferente tamaño y color, y con las puntas en zig-zag. Después les dimos forma de conos y los pegamos a un palo de madera, empezando por abajo. Dos estrellas pegadas una a la otra alrededor de un palillo coronaban el arbolito.

No ano passado fizemos umas árvores de Natal em espuma EVA e com base de cortiça. Apenas tivemos que cortar três pedaços de espuma EVA em forma de leque, de diferente tamanho e cor, e com as pontas em zigue-zague. Depois demo-lhes a forma de cone e colámo-los a um pau de madeira, a começar por baixo. Duas estrelas coladas uma à outra em redor de um palito coroavam a pequena árvore.


17.12.12

Estrella de feltre / Estrella de fieltro / Estrela de feltro

Dues estrelles de feltre blanc cosides amb un fil de llana vermella.

Dos estrellas de fieltro blanco cosidas con un hilo de lana roja.

Duas estrelas de feltro branco cosidas com um fio de lã vermelha.

Estrelles a la nit / Estrellas en la noche / Estrelas na noite

Vam pintar de blau marí l'exterior d'una llauna vertical i, un cop es va assecar la pintura, vam fer-hi uns forats amb una barrina. Amb filferro vam construir-li una nansa. Una petita espelma de té permet il·luminar l'interior daurat de la llauna, com si fossin estrelles a la nit.

Pintamos de azul marino el exterior de una lata vertical y, una vez se secó la pintura, hicimos unos agujeros con una barrena. Con alambre le construimos un asa. Una pequeña vela de té permite iluminar el interior dorado de la lata, como si fueran estrellas en la noche.

Pintámos de azul escuro o exterior de uma lata vertical e, quando secou a tinta, fizemos uns buraquinhos com uma verruma. Com arame construímos uma asa. Uma pequena vela de chá permete iluminar o interior dourado da lata, como se fossem estrelas na noite.

14.12.12

Calendari en una corda / Calendario en una cuerda / Calendário numa corda

Vam fer un altre calendari d'Advent. Vam tallar 24 ornaments amb goma EVA de diferents colors, enganxats amb cola i amb un número per darrera: estrelles, boles, arbres, campanes, botes, regals, etc., fins arribar a Maria, Josep i Jesús. Un fil que passa per cadascun d'ells permet anar-los penjant en una corda, ¡que cada dia es va omplint una mica més fins arribar al Nadal!

Hicimos otro calendario de Adviento. Recortamos 24 adornos con goma EVA de diferentes colores, pegados con cola y con un número por detrás: estrellas, bolas, árboles, campanas, botas, regalos, etc., hasta llegar a María, José y Jesús. Un hilo que pasa por cada uno de ellos permite irlos colgando en una cuerda, ¡que cada día se va llenando un poco más hasta llegar a la Navidad!

Fizemos outro calendário de Advento. Cortámos 24 enfeites com espuma EVA de diferentes cores, colados com cola e com um número por trás: estrelas, bolas, árvores, sinos, botas, presentes, etc., até chegar a Maria, José e Jesus. Um fio que passa por cada um deles permite ir pendurando-os numa corda, que cada dia se vai enchendo um pouco mais até chegar ao Natal!

13.12.12

Arbre de Nadal amb paper de seda / Árbol de Navidad con papel de seda / Árvore de Natal com papel de seda

Seguint la mateixa tècnica que utilitzem per fer les nostres espelmes amb pots de vidre (trossets de paper de seda enganxats amb cola blanca), hem fet aquest petit arbre de Nadal. L'estructura de cartró ja la teníem de l'any passat (l'havíem comprat a l'Abacus), però amb una cartolina es pot fer un conus molt semblant i decorar-lo a gust.

Siguiendo la misma técnica que utilizamos para hacer nuestras velas con botes de cristal (trocitos de papel de seda pegados con cola blanca), hemos hecho este pequeño árbol de Navidad. La estructura de cartón ya la teníamos del año pasado (la habíamos comprado en el Abacus), pero con una cartulina se puede hacer un cono muy parecido y decorarlo a gusto.

Seguindo a mesma técnica que utilizámos para fazer as nossas velas com frascos de vidro (pedaços de papel de seda colados com cola branca), fizemos esta pequena árvore de Natal. A estrutura de cartão já a tinhamos do ano passado (tinhamo-la comprado na Abacus), mas com uma cartolina pode-se fazer um cone muito parecido e decorá-lo ao gosto de cada um.

12.12.12

En una nit plena d'estels... / En una noche llena de estrellas... / Numa noite cheia de estrelas...


Aquest cap de setmana hem fet un pessebre en forma de quadre.

Este fin de semana hemos hecho un belén en forma de cuadro.

Neste fim-de-semana fizemos um presépio em forma de quadro.


Hem agafat un cartró negre gruixut que teníem per casa i, amb un pinzell, hem esbandit tinta acrílica blanca per fer un cel ben estrellat, amb una estrella més gran i lluminosa al mig. Després, per fer les muntanyes, hi hem enganxat amb cola blanca diluïda en aigua uns trossos de paper kraft i de diari arrugat. Ho hem fet diverses vegades, fins aconseguir un gruix convenient. L'establia l'hem feta de suro.

Hemos cogido un cartón negro grueso que teníamos por casa y, con un pincel, hemos esparcido tinta acrílica blanca para hacer un cielo bien estrellado, con una estrella más grande y luminosa en medio. Luego, para hacer las montañas, hemos pegado con cola blanca diluida en agua unos trozos de papel kraft y de periódico arrugado. Lo hemos hecho varias veces, hasta conseguir un grosor conveniente. El establo lo hemos hecho de corcho.

Agarrámos num cartão preto grosso que tínhamos em casa e, com um pincel, salpicámos tinta acrílica branca de maneira a fazer um céu bem estrelado, com uma estrela maior no meio. Depois, para fazer as montanhas, colámos com cola branca diluida em água uns bocados de papel kraft e de jornal amachucados. Fizemos isso por várias vezes, até conseguir a espessura suficiente. O estábulo fizemo-lo em cortiça.

En una cartolina marró el Francesc hi ha dibuixat els personatges del pessebre i els ha pintat amb pastels. Els hem retallat i n'hem repassat els contorns, perquè destaquessin sobre el fons negre. Per enfosquir les muntanyes i l'establia les hem pinzellat amb aquarel·les líquides de color marró i lila. Per fi hem enganxat sobre el fons el naixement, els reis i els pastors, i hi hem posat una corda per poder penjar aquest quadre que ens recorda que ¡en una nit plena d'estrelles va néixer un nen molt especial!

En una cartulina marrón Francesc ha dibujado los personajes del belén y los ha pintado con pasteles. Los hemos recortado y hemos repasado sus contornos, para que destacaran sobre el fondo negro. Para oscurecer las montañas y el establo los hemos pincelado con acuarelas líquidas de color marrón y lila. Por fin, hemos pegado sobre el fondo el nacimiento, los reyes y los pastores, y hemos puesto una cuerda para poder colgar este cuadro que nos recuerda que ¡en una noche llena de estrellas nació un niño muy especial!

Numa cartolina castanha o Francesc desenhou as personagens do presépio e pintou-as com pastéis. Recortámo-las e realçámos os seus contornos, para que se destacassem sobre o fundo negro. Para escurecer as montanhas e o estábulo pincelámo-los com aguarelas líquidas de cor castanha e lilás. Finalmente, colámos sobre o fundo Maria, José e Jesus, os reis magos e os pastores, e pusémos uma corda para poder pendurar este quadro que nos lembra que numa noite cheia de estrelas nasceu um menino muito especial!
 

11.12.12

Espelmes d'Advent / Velas de Adviento / Velas de Advento

Cada any, per aquestes dates, tornem a fer espelmes, tal com us explicava en un post anterior. Aquest cop vam agafar quatre pots de vidre ben alts i vam fer quatre espelmes d'Advent. De moment hem encès les dues primeres. Només ens ha calgut cola blanca diluïda en aigua i trossets de paper de seda de diferents colors. I a la nit, al costat del pessebre, ¡quina llum més bonica que donen!

Cada año, por estas fechas, volvemos a hacer velas, tal como os explicaba en un post anterior. Esta vez cogimos cuatro botes de vidrio muy altos e hicimos cuatro velas de Adviento. De momento hemos encendido las dos primeras. Solo nos ha hecho falta cola blanca diluida en agua y trocitos de papel de seda de diferentes colores. Y por la noche, junto al belén, ¡qué luz más bonita que dan!

Cada ano, nestas datas, voltamos a fazer velas, tal como vos explicava num post anterior. Desta vez aproveitámos quatro frascos de vidro muito altos e fizemos quatro velas de advento. Até agora, acendemos as duas primeiras. Apenas nos fez falta cola branca diluida em água e pedacinhos de papel de seda de diferentes cores. E à noite, ao lado do presépio, que luz mais bonita que dão!
10.12.12

Estrelles d'argila feta a casa / Estrellas de arcilla hecha en casa / Estrelas de argila feita em casa


Inspirats en el fantàstic blog The Imagination Tree vam fer unes estrelles d'argila per regalar per Nadal.

Inspirados en el fantástico blog The Imagination Tree hicimos unas estrellas de arcilla para regalar por Navidad.

Inspirados no fantástico blog The Imagination Tree fizemos umas estrelas de argila para oferecer pelo Natal.


Vam posar en una olla dues tasses de bicarbonat de sodi i una tassa de farina de blat de moro (Maizena). Ho vam portar al foc, barrejant-ho molt bé mentre hi afegíem una tassa i mitja d'aigua calenta. Quan la massa ja estava prou consistent, la vam treure del foc i, quan es va refredar una mica, la vam amassar bé amb les mans fins que quedés una gran bola suau i fàcil de treballar. Els nens estaven desitjosos de jugar amb aquesta mena de plastilina tan blanca i tèbia.

Pusimos en una olla dos tazas de bicarbonato de sodio y una taza de harina de maíz (Maicena). Lo llevamos al fuego, mezclándolo muy bien mientras le añadíamos una taza y media de agua caliente. Cuando la masa ya estaba bastante consistente, la sacamos del fuego y, cuando se enfrió un poco, la amasamos bien con las manos hasta que quedó una gran bola suave y fácil de trabajar. Los niños estaban deseosos de jugar con este tipo de plastilina tan blanca y tibia.

Pusémos numa panela duas taças de bicarbonato de sódio e uma taça de farinha de milho (Maizena). Levámos ao fogo, misturando muito bem enquanto lhe juntávamos uma taça e meia de água quente. Quando a massa já estava bastante consistente, tirámo-la do fogo e, quando arrefeceu um pouco, amassámo-la bem com as mãos até ficar uma grande bola molinha e fácil de trabalhar. Os miúdos estavam desejosos de brincar com esta espécie de plasticina tão branca e morninha.
Com si es tractés de galetes, vam estirar la massa a la taula i vam barrejar-hi purpurina daurada. Amb els motllos anàvem tallant estrelles, arbres de Nadal i campanes. Després, amb una canya, fèiem un forat per més tard passar-hi un fil. Vam disposar totes les formes en una safata i la vam posar al forn, durant una hora, a 100º de temperatura. Ja només calia, un cop a fora, lligar el fil a les estrelles. ¡I regalar-les perquè les pengin a casa aquest Nadal!

Como si se tratara de galletas, pusimos la masa en la mesa y mezclamos purpurina dorada. Con los moldes íbamos cortando estrellas, árboles de Navidad y campanas. Después, con una caña, hacíamos un agujero para más tarde pasar un hilo. Dispusimos todas las formas en una bandeja y la pusimos en el horno, durante una hora, a 100 º de temperatura. Una vez fuera ya solo había que ligar el hilo a las estrellas. ¡Y regalarlas para que las cuelguen en casa esta Navidad!

Como se se tratasse de bolachas, pusemos a massa na mesa e misturámos purpurina dourada. Com os moldes íamos cortando estrelas, árvores de Natal e sininhos. Depois, com uma palhinha, fazíamos um buraquinho para mais tarde passar um fio. Dispusemos todas as formas num tabuleiro e pusemo-lo no forno, durante uma hora, a 100 ºC. Uma vez cá fora, apenas faltava atar um fio às estrelas. E oferecê-las para que as pendurem em casa neste Natal!

7.12.12

Estrelles de Nadal / Estrellas de Navidad / Estrelas de Natal

Fa uns anys vam pintar uns cartrons pels dos costats amb tinta daurada. Després vam retallar-hi unes estrelles i les vam unir amb un fil de niló en el qual anàvem donant nusos per mantenir la distància entre elles. Aleshores vam embolicar aquests mòbils i els vam posar sobre cadascun dels plats a la nit de Nadal. I cada any, per aquestes dates, tornen a ser penjats a les diferents cases.

Hace unos años pintamos unos cartones por ambos lados con tinta dorada. Después recortamos unas estrellas y las unimos con un hilo de nylon en el que íbamos dando nudos para mantener la distancia entre ellas. Entonces envolvimos estos móviles y los pusimos sobre cada uno de los platos por la noche de Navidad. Y cada año, por estas fechas, vuelven a ser colgados en las diferentes casas.

Há alguns anos pintámos uns cartões pelos dois lados com tinta dourada. Depois, recortámos umas estrelas e unimo-las com um fio de nylon onde íamos dando nós para manter a distância entre elas. Então envolvemos estes mobiles e pusemo-los sobre cada um dos pratos na noite de Natal. E cada ano, por estas datas, voltam a ser pendurados nas diferentes casas.

5.12.12

Cercles de feltre / Círculos de fieltro / Círculos de feltro

Vam tallar cercles de feltre de tres mides diferents i de tots els colors que teníem per casa. Els nens els van agrupar de tres en tres, del més gran al més petit, a l'estil de Kandinsky. Després de jugar-hi molt, vam cosir aquestes boles a un fil de cotó, de dues en dues (una per cada costat per veure-hi sempre els tres cercles), però hi havia una condició: les boles havien de tenir el mateix color de fons per les dues cares. Hem passat estones entretingudes, els nens han fet associacions cromàtiques, i ara tenim una garlanda molt festiva que ens decora l'entrada.

Cortamos círculos de fieltro de tres tamaños diferentes y de todos los colores que teníamos por casa. Los niños los agruparon de tres en tres, del mayor al menor, al estilo de Kandinsky. Después de jugar mucho con ellos, cosimos estas bolas a un hilo de algodón, de dos en dos (una por cada lado para ver siempre los tres círculos), pero había una condición: las bolas debían tener el mismo color de fondo por las dos caras. Hemos pasado ratos entretenidos, los niños han hecho asociaciones cromáticas, y ahora tenemos una guirnalda muy festiva que nos decora la entrada.

Cortámos círculos de feltro de três medidas diferentes e de todas as cores que tinhamos em casa. Os miúdos agruparam-nos de três em três, do maior ao menor, segundo o estilo de Kandinsky. Depois de brincar muito, cosemos estas bolas a um fio de algodão, de duas em duas (uma por cada lado para ver sempre os três círculos), mas havia una condição: as bolas deviam ter a mesma cor de fundo pelas duas caras. Passámos momentos entretidos, os miúdos fizeram associações cromáticas, e agora temos uma grinalda muito festiva que nos decora a entrada.4.12.12

Pessebre / Belén / Presépio

El diumenge vam baixar la caixa on guardem les coses de Nadal i vam redescobrir aquest pessebre fet fa 4 anys amb dos potets d'Actimel, tres boletes de porexpan i trossos d'aquell paper-teixit que serveix per embolicar flors.

El domingo bajamos la caja donde guardamos las cosas de Navidad y redescubrimos este belén hecho hace 4 años con dos potitos de Actimel, tres bolitas de porexpan y trozos de aquel papel-tejido que sirve para envolver flores.

No domingo descemos a caixa onde guardamos as coisas de Natal e redescobrimos este presépio feito há 4 anos com duas embalagens de Actimel, três bolinhas de esferovite e pedaços daquele papel-tecido que serve para envolver flores.

30.11.12

Calendari d'Advent / Calendario de Adviento / Calendário de Advento

¡Per fi hem muntat el nostre calendari d'Advent a la paret vermella de casa!

¡Por fin hemos montado nuestro calendario de Adviento en la pared roja de casa!

Por fim montámos o nosso calendário de Advento na parede vermelha da casa!Els nens van dibuixar cases en un cartró i les van pintar amb tintes acríliques. Vam obrir algunes portes i finestres amb un cúter i ells hi van escriure per sobre els números de l'1 al 24. Per darrere de les obertures, i sense que ells ho veiessin, vaig enganxar alguns dibuixos que vaig fer de Nadal.

Los niños dibujaron casas en un cartón y las pintaron con tintas acrílicas. Abrimos algunas puertas y ventanas con un cúter y ellos escribieron por encima los números del 1 al 24. Por detrás de las aperturas, y sin que ellos lo vieran, pegué algunos dibujos que hice de Navidad.

Os pequenos desenharam casas num cartão e pintaram-nas com tintas acrílicas. Abrimos algumas portas e janelas com um x-ato e eles escreveram por cima os números do 1 ao 24. Por trás das aberturas, e sem que eles tenham visto, colei alguns desenhos de Natal que eu fiz.
¡I ha arribat el moment de muntar la nostra pared d'Advent! Vam començar per fer les muntanyes amb paper kraft. Després vam enganxar (amb celo de paper) les casetes i uns arbres que anàvem tallant en paper de diari. Vam fer camins també amb aquest paper i estrelles amb washi tape. I al desembre els tocarà anar obrint una finestra cada dia fins que totes les cases s'il·luminin ¡perquè ha arribat el Nadal!

¡Y ha llegado el momento de montar nuestra pared de Adviento! Empezamos por hacer las montañas con papel kraft. Después pegamos (con celo de papel) las casetas y unos árboles que íbamos cortando en papel de periódico. Hicimos caminos también con ese papel y estrellas con washi tape. Y en diciembre les tocará ir abriendo una ventana cada día hasta que todas las casas se iluminen ¡porque ha llegado Navidad!

E chegou o momento de montar a nossa parede de Advento! Começámos por fazer as montanhas com papel kraft. Depois colámos (com fita de papel) as casinhas e umas árvores que íamos cortando num jornal. Fizémos caminhos também com esse papel e estrelas com washi tape. E em dezembro eles deverão ir abrindo uma janela cada dia até que todas as casas se iluminem porque chegou o Natal!


29.11.12

Corona de Nadal / Corona de Navidad / Coroa de Natal


¡Vam passar una estona molt entretinguda fabricant la nostra corona de Nadal! Els nens van tallar cintes de goma EVA de diferents colors, que després jo vaig grapar al voltant d'una argolla de porexpan. Una cinta una mica més llarga permet penjar la corona i mostrar a tot el món que ¡ja ens estem preparant per al Nadal!

¡Pasamos un rato muy entretenido fabricando nuestra corona de Navidad! Los niños cortaron cintas de goma EVA de diferentes colores, que luego yo grapé alrededor de una argolla de porexpan. Una cinta un poco más larga permite colgar la corona y mostrar a todo el mundo que ¡ya nos estamos preparando para Navidad!

Passámos uns momentos muito entretidos a construir a nossa coroa de Natal! Os pequenos cortaram tiras de espuma EVA de diferentes cores, que depois eu agrafei à volta de uma argola de esferovite. Uma fita um pouco mais comprida permite pendurar a coroa e mostrar a todo o mundo que já nos estamos a preparar para o Natal!


28.11.12

Arbres de tardor / Árboles de otoño / Árvores de outono

En els últims temps hem provat de fer arbres i fulles de tardor seguint diferents tècniques (¡els que sou mestres domineu tot això!).
La primera tècnica, que l'Anna em va explicar que havia après a l'escola, consisteix a posar fulles seques per sota del paper i passar-hi ceres per sobre, de manera que es vegin els nervis i els límits de les fulles en el paper.

En los últimos tiempos hemos intentado hacer árboles y hojas de otoño siguiendo diferentes técnicas (¡los que sois maestros domináis todo esto!).
La primera técnica, que Anna me explicó que había aprendido en la escuela, consiste en poner hojas secas debajo del papel y pasar ceras por encima, de modo que se vean los nervios y los límites de las hojas en el papel.

Nos últimos tempos experimentámos fazer árvores e folhas de outono seguindo diferentes técnicas (os que são professores dominam tudo isto!).
A primeira técnica, que a Anna me explicou que tinha aprendido na escola, consiste em por folhas secas debaixo do papel e passar lápis de cera por cima, de maneira que se vejam as nervuras e os contornos das folhas no papel.

També hem provat de fer els troncs amb washi tape marró i després, per fer les fulles, anar pintant topos amb un bastonet amarat en aquarel·la líquida.

También hemos intentado hacer los troncos con washi tape marrón y luego, para hacer las hojas, ir pintando topos con un bastoncillo empapado en acuarela líquida.

Também experimentámos fazer troncos com washi tape castanha e depois, para fazer as folhas, pintar bolinhas com um cotonete embebido em aguarela líquida.


Com que l'Anna ha passat hores traient les puntes d'uns llapis, ho hem aprofitat com a copa d'uns arbres de tardor.

Como Anna ha pasado horas sacando las puntas de unos lápices, lo hemos aprovechado como copa de unos árboles de otoño.

Como a Anna passou horas a afiar uns lápis, aproveitámos as aparas para as copas de umas árvores de outono.


27.11.12

Casa de l'esquirol / Casa de la ardilla / Casa do esquilo

Amb les fustes que fan els laterals i la base d'una caixa de taronges vam construir una casa per a l'esquirol. Primer vam dibuixar les paredes i la teulada de la casa a la fusta i les vam tallar amb un cúter. A la pared principal vam fer una obertura rodona per comunicar amb l'interior. Amb cola forta vam enganxar les diferents parts i amb cinta de paper vam pressionar-les entre sí per quedar ben encolades.

Con las maderas que hacen los laterales y la base de una caja de naranjas construimos una casa para la ardilla. Primero dibujamos las paredes y el tejado de la casa en la madera y las cortamos con un cúter. En la pared principal hicimos una abertura redonda para comunicar con el interior. Con pegamento fuerte pegamos las diferentes partes y con cinta de papel las presionamos entre sí para quedar bien encoladas.

Com as madeiras que constituem as partes laterais e a base duma caixa de laranjas fizémos uma casa para o esquilo. Primeiro desenhámos as paredes e o telhado da casa na madeira e cortámo-las com um x-ato. Na parede principal fizémos uma abertura redonda para comunicar com o interior. Com cola forte colámos as diferentes partes e com fita de papel pressionámo-las entre si para ficarem bem coladas.

26.11.12

Animalons de cartró / Animalitos de cartón / Animais de cartão

En un cartró gruixut el Francesc va dibuixar molts animals amb un retolador negre permanent. Amb aquarel·les líquides els va pintar, sense preocupar-se si sortia de la ratlla. Després jo, amb un cúter, els vaig anar tallant amb cura. I ara tenim a casa una fauna increïble per donar vida a milers d'històries.

En un cartón grueso Francesc dibujó muchos animales con un rotulador negro permanente. Con acuarelas líquidas los pintó, sin preocuparse si se salía de la raya. Luego yo, con un cúter, los fui cortando con cuidado. Y ahora tenemos en casa una fauna increíble para dar vida a miles de historias.

Num cartão grosso o Francesc desenhou muitos animais com um marcador preto permanente. Com aguarelas líquidas pintou-os, sem se preocupar se saía das linhas. Depois eu, com um x-ato, fui cortando-os com cuidado. E agora temos em casa uma fauna incrível capaz de dar vida a milhares de histórias.

23.11.12

Ornaments de nadal / Ornamentos de navidad / Enfeites de Natal

En el fantàstic blog Decora Recicla Imagina vam veure una manera molt senzilla de crear ornaments de Nadal. Nosaltres ho vam provar fent cercles de corda vermella. En una safata de porexpan vam col·locar escuradents formant una circumferència. Amb el fil passat per cola blanca dissolta en aigua vam anar donant voltes als escuradents creant una trama consistent. Mentre s'eixugava, vam col·locar més escuradents per estirar bé el fil vermell de les puntes i aplastar la bola. Al final vam aconseguir uns bonics ornaments per recordar-nos que aviat serà Nadal.

En el fantástico blog Decora Recicla Imagina vimos una manera muy sencilla de crear ornamentos de Navidad. Nosotros lo probamos haciendo círculos de cuerda roja. En una bandeja de porexpan colocamos palillos formando una circunferencia. Con el hilo pasado por cola blanca disuelta en agua fuimos dando vueltas a los palillos creando una trama consistente. Mientras se secava, colocamos más palillos para estirar bien el hilo rojo de las puntas y aplastar la bola. Al final conseguimos unos bonitos ornamentos para acordarnos que pronto será Navidad.

No fantástico blog Decora Recicla Imagina vimos uma maneira muito simples de criar enfeites de Natal. Nós experimentámos fazendo círculos de corda vermelha. Numa bandeja de esferovite colocámos palitos a formar uma circumferência. Com o fio passado por cola branca dissolvida em água fomos dando voltas aos palitos de maneira a criar uma trama consistente. Enquanto secava, colocámos mais palitos para esticar bem o fio vermelho das pontas e esmagar a bola. Finalmente conseguimos uns bonitos enfeites para lembrar-nos de que em breve será Natal.