30.4.12

El revister / El revistero / O porta-revistas

Per a l'aniversari del pare vam fer un revister, o millor dit, vam revestir un arxivador vell per guardar-hi els diaris. Primer el vam reforçar, duplicant les parts laterals i la base, i tapant-ne els forats. Després vam enganxar-hi fulls de diaris antics de diferents països, d'una selecció que havíem rebut fa anys de la fundació "la Caixa". A les cantonades vam posar-hi cinta adhesiva blanca i, per dintre, vam utilitzar una cartolina color crema. Per fi ho vam plastificar tot amb Aironfix (potser la part més delicada), ¡per assegurar-nos que durarà molts i molts anys!

Para el cumpleaños de papá hicimos un revistero o, mejor dicho, revestimos un archivador viejo para pasar a guardar los periódicos. Primero lo reforzamos, duplicando las partes laterales y la base y tapando los agujeros. Después encolamos hojas de periódicos antiguos de diferentes países de una selección que, hace unos años, habíamos recibido de la fundación “la Caixa”. En las esquinas pusimos cinta adhesiva blanca y, por dentro, utilizamos una cartulina color crema. Por fin lo plastificamos todo con Aironfix (seguramente el paso más delicado), ¡para asegurarnos de que durará muchos y muchos años!

Para o aniversário do pai fizemos um porta-revistas ou, melhor dito, revestimos um arquivador velho para passar a guardar os jornais. Primeiro reforçámo-lo, duplicando as partes laterais e a base e tapando os buracos. Depois, colámos folhas de jornais antigos de diferentes países de uma seleção que, há alguns anos, tínhamos recebido da fundação "la Caixa". Nos cantos pusemos fita adesiva branca e, por dentro, utilizámos uma cartolina de cor creme. Finalmente plastificámos tudo com Aironfix (possivelmente o passo mais delicado), para assegurarmo-nos de que durará muitos e muitos anos!29.4.12

Sonall de taps / Sonajero de tapones / Chocalho de tampinhas

Una de les joguines preferides del meu fill petit ha estat (i encara és) un sonall fet de taps de plastilina Play-Doh que s'havia assecat. Amb una agulla vam foradar els taps i amb fil de niló els vam unir. Fàcil d'agafar, amb colors atractius, sorollosa, segura, barata... ¡i molt senzilla de fer!

Uno de los juguetes preferidos de mi hijo pequeño ha sido (y todavía es) un sonajero hecho con las tapas de la plastilina Play-Doh que se había secado. Perforamos las tapas con una aguja y las unimos con hilo de nylon. Fácil de coger, de colores atractivos, sonoro, seguro, barato... ¡y muy sencillo de confeccionar!

Um dos brinquedos preferidos do meu filho pequeno era (e ainda é) um chocalho feito de tampas de plasticina Play-Doh que tinha secado. Com uma agulha furámos as tampas e com fio de nylon unimo-las. Fácil de apanhar, com cores atrativas, barulhento, seguro, barato... e muito simples de fazer!26.4.12

La fletxa que travessa el cap / La flecha que atraviesa la cabeza / A seta que atravessa a cabeça

Avui el Francesc ha vist la pel·lícula Pocahontas, de Disney, i em diu que vol fer una fletxa que travessi el cap, com havia vist en un dels personatges. I per això em fa el projecte, amb una vista des de dalt, del darrere i del davant.

Hoy Francesc ha visto la película Pocahontas, de Disney, y me ha dicho que quiere hacer una flecha que le atraviese la cabeza, como la que había visto en uno de los personajes. Para ello me ha hecho el proyecto, con las vistas desde arriba, de atrás y de delante.

Hoje, o Francesc viu o filme Pocahontas, da Disney, e disse-me que queria fazer uma seta que lhe atravessasse a cabeça como a que tinha visto numa das personagens. Para isso fez-me o projeto, com a perspetiva de cima, de trás e da frente.


Agafem filferro i comencem a modular la forma del cap i de la fletxa cap a les dues bandes. Aleshores emboliquem una part amb cinta adhesiva negra. Cobrim la fletxa primer amb una escuma i després també amb cinta groga i d'altres colors, fent un triangle a la punta. ¡I apa, a assustar tothom!

Con alambre empezamos a modular la forma de la cabeza y de la flecha hacia los dos lados. Luego envolvemos la parte de la cabeza con cinta adhesiva negra. Cubrimos la flecha primero con espuma y luego también con cinta amarilla y de otros colores, formando un triángulo en la punta. ¡Y ala, a asustar a todo el mundo!

Com arame começámos a delinear a forma da cabeça e da seta para os dois lados. Depois, envolvemos a parte da cabeça com fita adesiva negra. Cobrimos a seta primeiro com espuma e depois também com fita amarela e de outras cores, formando um triângulo na ponta. E já está, toca a assustar todo o mundo!25.4.12

L'ombra del Peter Pan / La sombra de Peter Pan / A sombra de Peter Pan

Tots coneixem la història de Peter Pan, que entra a l'habitació de Wendy, Joan i Miquel per buscar la seva ombra i que després se'ls emporta en un viatge màgic al País de Mai-més. Nosaltres vam plasmar aquesta ombra a casa nostra d'una manera molt senzilla. En una planxa de goma EVA negra vam dibuixar la silueta de Peter Pan, quiet i mirant cap a baix, li vam posar una espasa a la mà (es pot dibuixar directament d'un llibre o calcar el dibuix, tallar el paper vegetal i fer-ne el contorn sobre la planxa), i després el vam tallar i enganxar a la paret amb Blu-Tack (massilla adhesiva removible).

Todos conocemos la historia de Peter Pan, que entra en la habitación de Wendy, Juan y Miguel para buscar su sombra y luego se los lleva en un viaje mágico al País de Nunca Jamás. Nosotros plasmamos esta sombra en casa de una manera muy sencilla. En una hoja de goma EVA dibujamos la silueta de Peter Pan, quieto y mirando hacia abajo, le pusimos una espada en la mano (se puede dibujar directamente del libro o calcar el dibujo, cortar el papel vegetal y reseguir el contorno sobre la plancha), y luego lo cortamos y lo enganchamos a la pared con Blu-Tack (masilla adhesiva removible).

Todos conhecemos a história de Peter Pan, que entra no quarto de Wendy, João e Miguel para procurar a sua sombra e logo os leva numa viagem mágica à Terra do Nunca. Nós fizemos esta sombra em casa de uma maneira muito simples. Numa folha de espuma EVA desenhámos a silhueta de Peter Pan, quieto e a olhar para baixo, pusemos-lhe uma espada na mão (pode desenhar-se diretamente do livro ou decalcar o desenho, recortar o papel vegetal e riscar o contorno sobre a espuma EVA), e depois cortámo-lo e colámo-lo na parede com Blu-Tack (massa adesiva removível).Més tard vam fer també la silueta de Peter Pan volant, seguit dels tres germans. D'una manera senzilla, ràpida i barata hem animat una habitació, gairebé com ho fan els fantàstics vinilos Chispum.

Después hicimos también la silueta de Peter Pan volando, seguido de los tres hermanos. De una manera sencilla, rápida y barata hemos animado la habitación, casi como lo hacen los fantásticos vinilos Chispum.

Depois, fizemos também a silhueta de Peter Pan a voar, seguido dos três irmãos. De uma maneira simples, rápida e barata animámos o quarto, quase como o fazem os fantásticos vinis Chispum.


24.4.12

Marionetes de llaunes / Marionetas de lata

El cap de setmana passat vam fer tres marionetes amb fil de niló, corda, llaunes petites, taps metàl·lics de pots de vidre i pals de fusta o de bambú (materials que anem col·leccionant fa anys), inspirats en el blog fantàstic "Made by Joel".

El fin de semana pasado hicimos tres marionetas con hilo de nylon, cuerda, latas pequeñas, tapas metálicas de botes de cristal y varillas de madera o de bambú (materiales que vamos guardando desde hace años), inspirados en el fantástico blog "Madeby Joel".

No fim-de-semana passado fizemos três marionetas com fio de nylon, corda, latas pequenas, tampas metálicas de frascos de vidro e varetas de madeira ou de bambu (materiais que vimos guardando há anos), inspiradas no fantástico blogMade by Joel”.


Per a la primera marioneta (amb la cinta vermella) vam foradar la llauna (posada boca avall) en dos punts pels quals vam passar dues cordes (les cames) de les quals penjaven dos taps metàl·lics (els peus) que també vam foradar amb una barrina. Del centre de la llauna pujava un fil de niló, com també de cadascun dels taps, i tots tres es lligaven a dalt a dos pals de fusta que havíem enganxat en forma de T.

Para la primera marioneta (la de la cinta roja) agujereamos la lata (puesta boca abajo) en dos puntos, por los cuales pasamos dos cuerdas (las piernas) de las que cuelgan dos tapas metálicas (los pies) que también agujereamos con una barrena. Pasamos un hilo de nylon por el centro de la lata y otro por cada una de las tapas, y atamos los tres por arriba a dos palos de madera unimos en forma de T.

Para a primeira marioneta (a da fita vermelha) furámos a lata (virada para baixo) em dois sítios, pelos quais passámos dois fios aos quais estão presas duas tampas metálicas que também furámos com uma verruma. Passámos um fio de nylon pelo centro da lata e outro por cada uma das tampas e atámos os três no cimo a dois paus de madeira unidos em T.


Aquesta marioneta es va passejar per tota la casa, però a les mans dels més petits fàcilment s'enrotllaven els tres fils de niló, de manera que vam decidir fer-ne dues versions més simplificades. A la marioneta groga vam substituir els tres fils per dues cordes i els dos pals de fusta per un de sol, i a la marioneta blava vam treure el pal i vam posar només una corda, això sí, ¡amb tres taps per fer molt, molt soroll!

La marioneta se paseó por toda la casa, pero en manos de los más pequeños los tres hilos de nylon enseguida se enredaban, de manera que decidimos hacer dos versiones simplificadas. A la marioneta amarilla le substituimos los tres hilos por dos cuerdas y los dos palos de madera por uno solo, y a la marioneta azul le quitamos el palo y le pusimos una sola cuerda, eso sí, ¡con tres tapas para hacer mucho, mucho ruido!

A marioneta passeou por toda a casa, mas nas mãos dos mais pequenos os três fios de nylon enredaram-se logo, de maneira que decidimos fazer duas versões mais simplificadas. Na marioneta amarela substituímos os três fios por duas cordas e os dois paus de madeira por apenas um e, na marioneta azul, tirámos o pau e colocámos uma única corda, este sim com três tampas para fazer muito, muito barulho!  


19.4.12

Un teatre per Sant Jordi / Un teatro para Sant Jordi / Um teatro para Sant Jordi

El cap de setmana passat plovia i vam decidir fer un teatre per representar la llegenda de Sant Jordi. Vam agafar uns cartrons i els nens van dibuixar el drac, el Sant Jordi, la princesa, el rei, un home i una dona que fugien del drac, el cavall... i un gran castell. Després ho van pintar tot amb tintes acríliques, barrejant colors per fer cada tonalitat (només tenim 4 tubs de pintura: vermell, groc, blau i blanc).

El fin de semana pasado llovía y decidimos hacer un teatro para representar la leyenda de Sant Jordi. Cogimos unos cartones y los niños dibujaron el dragón, Sant Jordi, la princesa, el rey, un hombre y una mujer que huían del dragón, el caballo… y un gran castillo. Después lo pintaron todo con pintura acrílica, mezclando los colores para lograr cada tonalidad (sólo tenemos 4 tubos de pintura: rojo, amarillo, verde y blanco).

No fim-de-semana passado chovia e decidimos fazer um teatro para representar a lenda de Sant Jordi. Agarrámos nuns cartões e os pequenos desenharam o dragão, Sant Jordi, a princesa, o rei, um homem e uma mulher que fugiam do dragão, o cavalo... e um grande castelo. Depois, pintaram tudo com tinta acrílica, misturando as cores para conseguir cada tonalidade (apenas temos 4 tubos de tinta: vermelho, amarelo, verde e branco).


Quan la pintura es va assecar vam retallar cada figura amb unes tisores i, per darrere, vam enganxar un pal de broquetes amb cinta adhesiva. Aleshores ja teníem els nostres titelles. Amb més cartrons vam construir un teatre (amb tres cares en forma de U i un costat obert on s'amaguen els artistes) que vam decorar amb cintes adhesives i Washi Tape. El castell, perquè quedés en segon pla, el vam enganxar també a un cartró en el qual vam fer una obertura central per on passar les mans amb els titelles. Un drap vermell feia de sang del drac, i en un pal més petit vam crear una rosa amb paper de seda. ¡I apa, a representar la llegenda del Sant Jordi! ¡Bona diada!

Cuando la pintura se secó recortamos las figuras con tijeras y, por detrás, enganchamos una varilla de brocheta con cinta adhesiva. Ya teníamos los títeres. Con más cartón construimos el teatro (con tres caras en forma de U y un lado abierto para que se escondan los artistas), que decoramos con cinta adhesiva y Washi Tape. Para que el castillo quedara en segundo plano, también lo enganchamos a un cartón en el cual hicimos una abertura central por donde pasar las manos con las marionetas. Un trapo rojo hacía de sangre del dragón, y en un palo más pequeño creamos una rosa con papel de seda. ¡Y ala, a representar la leyenda de Sant Jordi! ¡Feliz día!

Quando a tinta secou recortámos as figuras com tesouras e, por trás, colámos uma vareta de espetada com fita adesiva. Já tínhamos os fantoches. Com mais cartão construímos o teatro (com três lados em forma de U e um lado aberto para esconder os artistas), que decorámos com fita adesiva e Washi Tape. Para que o castelo ficasse em segundo plano, também o colámos a um cartão no qual fizemos uma abertura central por onde podem passar as mãos com os fantoches. Um pano vermelho representava o sangue do dragão e num pau mais pequeno criámos uma rosa com papel de seda. E já está, toca a representar a lenda de Sant Jordi! Feliz dia!
18.4.12

Joc de l'oca / Juego de la oca / Jogo do ganso

Avui us ensenyo una sola imatge d'una cosa molt senzilla de fer. Un dia, amb el meu fill, vam veure un joc de l'oca molt gran que ens va agradar molt, ja que només en teníem un de petit. Aleshores vam demanar dos fulls DIN A3, jo vaig calcar les caselles i el Francesc va dibuixar-les per dintre, respectant les caselles més importants (les oques, els ponts, el laberint, l'hostal, la presó, la calavera...). Un cop a casa ho va pintar, després ho vam enganxar en una cartolina i ho vam plastificar. Tot seguit vam fer el dau, també de cartolina (cosa que va servir per explicar-li que només podia tenir 6 cares i no 10, com ell volia al començament), i les oques, que tenien una senzilla forma piramidal. ¡I a jugar!

Hoy os enseño una sola imagen de una cosa muy sencilla de hacer. Un día, con mi hijo, vimos un juego de la oca muy grande que nos gustó mucho, ya que nosotros sólo teníamos uno pequeño. Así pues, en dos hojas de tamaño DIN A3, yo calqué las casillas y Francesc las dibujó por dentro, respetando las más importantes (las ocas, los puentes, el laberinto, el hostal, la prisión, la calavera...). En casa pintó las dos hojas, y después las encolamos sobre una cartulina y las plastificamos. A continuación hicimos el dado, también con cartulina (un ejercicio que sirvió para explicarle que sólo podía tener 6 caras y no 10, como él quería en principio), y las ocas, que tenían una sencilla forma piramidal. !Y a jugar!

Hoje mostro-vos uma única imagem de uma coisa muito simples de fazer. Um dia, com o meu filho, vimos um jogo do ganso muito grande de que gostámos muito, já que apenas tínhamos um pequeno. Assim, em duas folhas A3, decalquei as casas e o Francesc desenhou-as por dentro, respeitando as mais importantes (os gansos, as pontes, o labirinto, a pousada, a prisão, a caveira...). Em casa pintou as duas folhas, e depois colámo-las sobre uma cartolina e plastificámo-las. Depois, fizemos o dado, também com cartolina (um exercício que serviu para lhe explicar que apenas podia ter 6 lados e não 10, como ele queria no principio), e os gansos, que tinham uma simples forma piramidal. E vamos jogar!


16.4.12

La merla / El mirlo / O melro

Aquests mesos de primavera hi ha una merla (o potser dues, o tres) que es posa a cantar des de la xemeneia o l'antena de la casa veïna, un punt ben alt on domina tot el paisatge al seu voltant. La sentim al vespre, i s'està molts minuts cantant i cantant... Durant el matí veiem com ve a la terrassa buscant aliment, de test en test, saltant pel terra, pujant als murs. Però al final de la tarda puja allà ben amunt i ens delecta amb el seu cant.

Estos meses de primavera hay un mirlo (o quizá dos o tres) que se pone a cantar desde la chimenea o la antena de la casa vecina, un punto muy alto donde domina todo el paisaje a su alrededor. Lo oímos al anochecer, y está mucho rato cantando y cantando… Por la mañana vemos como viene a la terraza en busca de alimento, va de maceta en maceta, salta por el suelo, sube a los muros. Pero al final de la tarde, vuelve a subir bien alto y nos deleita con su canto.

Nestes meses de primavera há um melro (ou talvez dois ou três) que se põe a cantar na chaminé ou na antena da casa vizinha, num sítio alto de onde dominam toda a paisagem à sua volta. Ouvimo-lo ao entardecer e passa muito tempo a cantar e a cantar... Pela manhã vemos como vem ao terraço à procura de alimento, vai de vaso em vaso, saltita pelo chão, sobe aos muros. Mas, ao final da tarde, volta a subir bem alto e maravilha-nos com o seu canto.


Aleshores hem decidit fer també nosaltres una merla per a la terrassa. L'hem fet amb goma EVA negra i groga, un pal de fusta, cola, tisores... Ben senzill, com podeu veure a les fotos. La silueta l'hem copiat dues vegades a la planxa negra perquè el pal de fusta i el bec hi anessin al mig, i li hem enganxat dos ulls que ja estaven fets (però també es podrien fer dues rodones grogues amb una boleta negra al mig). Amb cinta adhesiva negra hem lligat les potes al pal. I hem deixat la nostra merla entre les plantes.

Así pues, decidimos confeccionar también nosotros un mirlo para la terraza. Lo hemos hecho con goma EVA negra y amarilla, una varilla de madera, pegamento, tijeras… Muy sencillo, como podéis ver en las fotos. Copiamos la silueta dos veces en la plancha negra para poner después la varilla de madera y el pico en medio, y enganchamos dos ojos ya confeccionados (aunque también se podrían hacer con dos círculos amarillos y una bolita negra en medio). Con cinta adhesiva negra enganchamos las patas al palo. Y hemos dejado a nuestro mirlo entre las plantas.

Então, decidimos fazer também nós um melro para o terraço. Utilizámos espuma EVA preta e amarela, um pauzinho de madeira, cola, tesouras... Muito simples, como podeis ver nas fotos. Copiámos a silhueta duas vezes na espuma preta para colocar depois a vareta de madeira e o bico no meio, e colámos dois olhos já feitos (ainda que também se pudessem fazer com dois círculos amarelos e uma bolinha preta no meio). Com fita adesiva preta colámos as patas ao pau. E deixámos o nosso melro entre as plantas.13.4.12

Roses pel Sant Jordi / Rosas por Sant Jordi / Rosas pelo Sant Jordi

Com que s'apropa el 23 d'abril, dia de Sant Jordi, us explicarem com hem fet les nostres roses. Em vaig inspirar en el blog "Fem manuals amb la Cristina", un blog meravellós ple de manualitats per fer amb els nens.

Como se acerca el 23 de abril, día de Sant Jordi, os explicaremos como hemos confeccionado nuestras rosas. Me inspiré en el blog "Fem manuals amb la Cristina", un blog maravilloso lleno de manualidades para hacer con los niños.

Como se aproxima o dia 23 de Abril, dia de Sant Jordi, queremos explicar-vos como fizemos as nossas rosas. Inspirei-me no blog "Fem manuals amb la Cristina", um blog maravilhoso cheio de trabalhos manuais para fazer com crianças.


Només necessitem caixes d'ous, tisores, alicates, filferro (o pals de fusta, branques, canyes..., el que tingueu per casa, perquè d'això es tracta, ¡de reciclar!), cinta adhesiva, pinzell i pintura acrílica. Tallem la caixa d'ous en parts individuals, unes més petites (que aniran per dintre) i altres de més grans (que aniran per fora) i muntem les roses. Tallem un tros de filferro amb unes alicates i enrotllem la punta. Foradem la rosa amb el filferro i la fixem per sota amb cinta adhesiva (vermella o verda, el que vulgueu). Si preferiu utilitzar una tija, amb una mica de pega ja serà suficient. Per fi pintem les roses amb un pinzell i deixem que s'assequin. Si les volem més "realistes", podeu afegir-hi una espiga i enganxar una fulla verda.

Sólo necesitamos cajas de huevos, tijeras, alicates, alambre (o varillas de madera, ramas, cañas…, lo que tengáis por casa, porque de eso se trata, ¡de reciclar!), cinta adhesiva, pincel y pintura acrílica. Cortamos la caja de huevos en partes individuales, unas más pequeñas (que irán por dentro) y otras más grandes (que irán por fuera) y montamos las rosas. Cortamos un trozo de alambre con unos alicates y enrollamos la punta. Agujereamos la rosa con el alambre y lo fijamos por debajo con cinta adhesiva (roja o verde, lo que queráis). Si preferís utilizar un tallo, con un poco de pega ya será suficiente. Por fin pintamos las rosas con un pincel y las dejamos secar. Si las queréis más “realistas”, podéis añadir una espiga y enganchar una hoja verde.

Apenas necessitamos de caixas de ovos, tesoura, alicate, arame (ou varetas de madeira, ramos, canas..., o que tiverem em casa, porque disso se trata, de reciclar!), fita adesiva, pincel e tinta acrílica. Cortámos a caixa de ovos em partes individuais, umas mais pequenas (que ficarão por dentro) e outras maiores (que ficarão por fora) e montámos as rosas. Cortámos um pouco de arame com um alicate e enrolámos a ponta. Furámos a rosa com o arame e fixámo-lo por baixo com fita adesiva (vermelha, verde ou a cor que quiserem). Se preferirem usar um pauzinho, com um pouco de cola já é suficiente. Por fim, pintámos as rosas com um pincel e deixámo-las secar. Se as querem mais “realistas”, podem juntar uma espiga e colar uma folha verde.


Per fer el gerro vam aprofitar una vella caixa on es guardava una ampolla de vi d'oporto: vam agafar algunes fulles d'un catàleg (de Fragmenta, en aquest cas, la nostra editorial) i les vam enganxar a la caixa, pinzellant abans amb cola blanca i allisant-les molt bé. Després vam aplicar un vernís mate per a paper, ¡i així vam quedar amb un bonic gerro totalment personalitzat!

Para hacer el jarrón aprovechamos una caja vieja donde guardábamos una botella de vino de oporto: cogimos algunas hojas de un catálogo (en este caso de Fragmenta, nuestra editorial) y las enganchamos a la caja, untándolas antes con cola blanca y alisándolas muy bien. Después aplicamos un barniz mate para papel, ¡y así nos quedamos con un bonito jarrón totalmente personalizado!

Para fazer a jarra, aproveitámos uma caixa velha onde guardávamos uma garrafa de vinho do Porto, escolhemos algumas folhas de um catálogo (neste caso, da Fragmenta, a nossa editora) e colámo-las à caixa, barrando-as antes com cola branca e alisando-as muito bem. Depois, aplicámos um verniz mate para papel e assim ficámos com uma bonita jarra totalmente personalizada!


9.4.12

Bola del món / Globo terráqueo / Globo terrestre

Un dia, a la drogueria que tinc a 100 metres de casa, vaig veure diverses boles de porexpan, la més gran de les quals estava buida per dintre i se separava en dues meitats. Com que al meu fill gran li encanten els continents i oceans, vam decidir, entre tots, fer una bola del món.

Un día, en la droguería que tengo a 100 metros de casa, vi diversas bolas de porexpan, la más grande de las cuales estaba vacía por dentro y se separaba en dos mitades. Como a mi hijo mayor le encantan los continentes y oceanos, decidimos, entre todos, hacer un globo terráqueo.

Um dia, na drogaria que tenho a 100 metros de casa, vi diversas bolas de esferovite, a maior das quais estava vazia por dentro e se separava em duas metades. Como o meu filho mais velho gosta muito dos continentes e oceanos, decidimos, entre todos, fazer um globo terrestre.El primer pas consistia a posar-li un cargol en forma d'argolla en el que vindria a ser el pol nord, i per dintre posar-hi un taco. Després vam colar les dues parts amb una pega forta i la bola ja es podia penjar.Tot seguit vam començar amb els oceans. Amb l'Anna vam anar tallant amb les mans el paper de seda. En un potet vam barrejar cola blanca amb una mica d'aigua i anàvem pinzellant la bola, enganxant els trossets blaus i tornant a pinzellar tot molt bé.

El primer paso consistía en ponerle un tornillo en forma de argolla en lo que sería el polo norte y, por dentro, una tuerca. Luego encolamos las dos partes con una pega forta y así la bola ya se podía colgar. Después empezamos con los océanos. Con Anna fuimos cortando el papel de seda con las manos. En un botecito mezclamos cola blanca con un poco de agua y fuimos aplicando la mezcla con pincel sobre la bola, enganchando los trocitos azules y volviendo a aplicar más cola concienzudamente.

O primeiro passo consistia em pôr-lhe um parafuso em forma de argola no que seria o polo norte e, por dentro, uma porca. Logo a seguir colámos as duas partes com uma cola forte para que se pudesse pendurar. Depois, começámos com os oceanos. Com a Anna fomos cortando o papel de seda com as mãos. Num frasco, misturámos cola branca com um pouco de água e fomos pincelando a bola, colando os pedacinhos azuis e voltando a pincelar tudo muito bem, empapando o papel até que aderisse bem à bola.


Al Miquel, el més petit, li vaig donar els fulls sencers dels diferents colors del paper de seda i ell els anava estripant, ¡tot content!

A Miquel, el más pequeño, le di las hojas enteras de papel de seda de diferentes colores y él las iba rompiendo en pedacitos, ¡contentísimo!

Ao Miquel, o mais pequeno, dei-lhe as folhas inteiras de diferentes cores do papel de seda e ele ia-as rasgando, muito contente!


Després va arribar l'hora del més complicat: dibuixar els continents. Ho vam fer copiant-los, amb paper vegetal, a partir d'una altra bola del món que tenim a casa. Els vaig retallar i després vaig usar la plantilla per dibuixar-los sobre el fons blau. Aleshores, vam anar engantxant els trossets de paper de seda, aquest cop molt més petits, fins a omplir cada continent d'un color diferent. La vam deixar assecar-se. Per fi, amb un pinzell, vam aplicar-hi un vernís mat per a paper.

Luego llegó la hora de lo más complicado: dibujar los continentes. Los calcamos con papel vegetal de una bola del mundo que tenemos en casa. Primero los recorté y después utilicé la plantilla para trazar su forma sobre el fondo azul. Entonces, fuimos pegando trocitos de papel de seda, esta vez mucho más pequeños, hasta llenar cada continente de un color distinto. Dejamos que se secase. Finalmente, con una brocha, aplicamos un barniz mate para papel.

Depois, chegou a hora da parte mais complicada: desenhar os continentes. Copiámo-los em papel vegetal, a partir de outro globo terrestre que temos em casa. Primeiro recortei-os e depois usei-os para traçar a sua forma sobre o fundo azul. Então, fomos colando os pedacinhos do papel de seda, desta vez muito mais pequenos, até preencher cada continente de uma cor diferente. Deixámos que  secasse. Finalmente, com um pincel, aplicámos um verniz mate para papel.


Ha estat un treball en família, cadascú ha col·laborat com podia, i el resultat és únic, com acostumem a dir: "¡No hi ha dues iguals, perquè l'hem fet nosaltres!"

Ha sido un trabajo en familia, cada uno ha colaborado como ha podido, y el resultado es único, como acostumbramos a decir: “¡No hay otro igual, porque lo hemos hecho nosotros!

Foi um trabalho em família, cada um colaborou como podia, e o resultada é único, como costumamos dizer: “Não há dois iguais, porque o fizemos nós!”


De fet, aquest ha estat el segon intent, perquè la primera bola del món la vam fer a l'estiu, en una sola tarda, a partir d'una estructura en filferro que havia estat una decoració de nadal. La vam cobrir amb un tros de teixit blanc i, a sobre, vam començar a colar trossets de paper de seda blau, com a la bola més gran. Només que els continents els vam fer directament, sense haver-los dibuixat abans, i utilitzant exclusivament paper de seda de color verd i groc (i el vermell per a la Península Ibèrica). ¿El resultat? Una bola més petita, imperfecta, ¡però molt especial perquè ha estat la primera i la més espontània!

De hecho, este ha sido el segundo intento, porque la primera bola del mundo la hicimos en verano, en una sola tarde, a partir de una estructura de alambre que había sido una decoración de Navidad. La cubrimos con un trozo de tejido blanco y encima empezamos a encolar trocitos de papel de seda azul, igual que en la bola más grande. Pero los continentes los hicimos directamente, sin haberlos dibujado antes, y sólo con papel de seda de color verde y amarillo (y rojo para la Península Ibérica). ¿El resultado? Una bola más pequeña, imperfecta, !pero muy especial porque ha sido la primera y la más espontanea!

Na verdade, esta foi a segunda tentativa, porque o primeiro globo terrestre fizémo-lo no verão, numa única tarde, a partir duma estrutura de arame que tinha sido uma decoração de Natal. Cubrimo-la com um pedaço de tecido branco e por cima começámos a colar bocadinhos de papel de seda azul, da mesma maneira que fizémos no globo grande. Mas fizémos os continentes diretamente, sem desenhá-los antes, e apenas com papel de seda verde e amarelo (e vermelho para a Península Ibérica). O resultado? Uma bola mais pequena, imperfeita, mas muito especial porque foi a primeira e a mais espontânea!


8.4.12

Flors, molins i espantaocells / Flores, molinos y espantapájaros / Flores, moinhos e espantalhos

Com que és primavera i diumenge de Pasqua us deixo flors, moltes flors que vam fer per a la nostra terrassa, ¡per omplir-la de colors i alegria! 

Como es primavera y domingo de Pascua os dejo flores, muchas flores que hicimos para nuestra terraza, ¡para llenarla de colores y alegría! 


Como é primavera e domingo de Páscoa deixo-vos flores, muitas flores que fizemos para o nosso terraço, para enchê-lo de cores e alegria!


Ho vam fer gairebé tot en una tarda. Vam tallar flors de diferents colors i formes en goma EVA. Al Bateu Lune vaig comprar unes eines maquíssimes per als nens de la marca Makedo (una mena de cargols i tornavisos de plàstic que serveixen per juntar parts, foradar...) que ens van permetre "tancar" cada flor d'una manera molt ràpida.

Lo hicimos casi todo en una tarde. Cortamos flores de diferentes colores y formas en goma EVA. En Bateu Lune compré unas herramientas monísimas para los niños de la marca Makedo (una especie de tornillos y destornilladores de plástico que sirven para juntar partes, agujerear…) que nos permitieron “cerrar” cada flor de una manera muy rápida.

Fizemos quase tudo numa tarde. Cortámos flores de diferentes cores e formas em espuma EVA. No Bateu Lune comprei umas ferramentas muito giras para crianças da marca Makedo (uma espécie de parafusos e chaves de fendas de plástico que servem para juntar partes, furar...) que nos permitiram “fechar” cada uma das flores de uma maneira muito rápida.


Vam agafar unes canyes de bambú i, amb cinta aïllant, vam fixar la part del darrere del "cargol" de plàstic a la canya. ¡En un moment havia arribat la primavera!

Cogimos unas cañas de bambú y, con cinta aislante, fijamos la parte de atrás del “tornillo” de plástico a la caña. ¡En un momento había llegado la primavera!

Aproveitámos umas canas de bambu e, com fita isoladora, fixámos a parte de trás do “parafuso” de plástico à cana. Num momento tinha chegado a primavera!


Per la terrassa ja hi havia algunes creacions nostres, com aquesta flor feta amb amb taps de la plastilina Play-Doh que s'havia assecat i que ara es convertien en pètals agafats a un tap central amb filferro.

Por la terraza ya había algunas creaciones nuestras, como esa flor hecha con tapas de plastilina Play-Doh que se había secado a modo de pétalos cogidos a una tapa central con alambre.

Pelo terraço já havia algumas criações nossas, como aquela flor feita com tampas da plasticina Play-Doh que tinha secado e que agora se convertiam em pétalas unidas a uma tampa central com arame.


O aquestes altres fetes amb potets de iogurt, que primer tallem en forma de pètals, després cobrim amb cinta aïllant de colors i per fi foradem al mig amb una barrina per ficar-hi un escura-dents. I encara un arbre de goma EVA.

O estas otras hechas con botes de yogur, que primero recortamos en forma de pétalos, después cubrimos con cinta aislante de colores y luego agujereamos por el centro con una barrena para introducir un palillo. Y también un árbol de goma EVA.

Ou aquelas outras feitas com potes de iogurte, que cortámos em forma de pétalas, depois cobrimos com fita isoladora de cores e finalmente furámos no meio com uma verruma para meter-lhe um palito. E ainda uma árvore de espuma EVA.


Per fi, fa uns dies, vam fer un espantaocells a partir de dos trossos de bambú lligats en creu i revestits amb
goma EVA. I encara el que ens queda per fer...

Por fin, hace unos días, hicimos un espantapájaros a partir de dos palos de bambú atados en forma de cruz y revestidos con espuma EVA. Y lo que nos queda por hacer…

Finalmente, há alguns dias, fizemos um espantalho a partir do dois paus de bambu atados em forma de cruz e revestidos com espuma EVA. E o que ainda nos fica por fazer...6.4.12

Washi Tape

Quan vaig rebre imatges de Bateau Lune sobre tot el que es podia fer amb Washi Tape (unes cintes adhesives de paper d'arròs japoneses, amb colors i patrons molt variats, translúcides, molt fàcils de tallar i reutilitzables) em vaig entusiasmar. Comprats els primers lots de colors, ens vam posar a decorar les habitacions dels nens: un abecedari, els números, flors, cases i llunes... ¡És molt viciós i alhora molt relaxant anar tallant trossets de cinta, amb els dits, i anar component figures a les parets!

Cuando recibí imágenes de Bateau Lune sobre todo lo que se puede confeccionar con Washi Tape (unas cintas adhesivas de papel de arroz japonesas, con colores y patrones muy variados, traslúcidas, muy fáciles de cortar y reutilizables) me entusiasmé. Una vez comprados los primeros lotes de colores, nos pusimos a decorar las habitaciones de los niños: un abecedario, los números, flores, casas y lunas… ¡Es casi adictivo, y al mismo tiempo relajante ir cortando trocitos de cinta con los dedos e ir componiendo figuras en las paredes!

Quando recebi imagens de Bateu Lune sobre tudo o que se pode fazer com Washi Tape (umas fitas adesivas de papel de arroz japonesas, com cores e padrões muito variados, translúcidas, muito fáceis de cortar e reutilizáveis) entusiasmei-me. Comprados os primeiros lotes de cores, pusemo-nos a decorar os quartos dos pequenos: um abecedário, os números, flores, casas e luas... É quase viciante, e ao mesmo tempo relaxante, ir cortando pedacinhos de fita com os dedos e ir compondo figuras nas paredes!

Quan els va tocar canviar d'habitació vam traslladar algunes de les creacions amb Washi Tape i en vam crear de noves. Hi havia una llum nova de DJECO penjada del sostre, i vam voler fer un detall a la paret que fes joc amb el que estava pintat en aquella bola de paper.

Cuando les tocó cambiar de habitación trasladamos algunas de las creaciones con Washi Tape y creamos otras nuevas. Había una luz nueva de DJECO colgada del techo, y quisimos hacer un detalle en la pared que hiciera juego con lo que estaba pintado en esa bola de papel.

Quanto tiveram de mudar de quarto trasladámos algumas das criações com Washi Tape e criámos outras novas. Havia uma nova lâmpada de DJECO pendurada no teto, e quisemos fazer um detalhe na parede que se harmonizasse com o que estava pintado nessa bola de papel.Quan vam batejar el petit volíem fer un petit regal als convidats: vam omplir de terra uns cinquanta vasos de plàstic, els vam decorar amb Washi Tape i allà vam plantar llavors de gira-sol. Durant un mes vam regar pacientment la terra, i el dia del bateig ja es veien unes formoses plantes d'uns 10 cm d'alçada.

Cuando bautizamos al pequeño queríamos hacer un pequeño regalo a los invitados: llenamos de tierra unos cincuenta vastos de plástico, los decoramos con Washi Tape y plantamos en ellos semillas de girasol. Durante un mes regamos pacientemente la tierra, y el día del bautizo ya se veían unas hermosas plantas de unos 10 cm de altura.

Quando batizámos o mais pequeno queríamos dar um pequeno presente aos convidados: enchemos de terra uns cinquenta copos de plástico, decoramo-los com Washi Tape e plantamos neles sementes de girassol. Durante um mês regámos pacientemente a terra e no dia do batizado já se viam umas formosas plantas de uns 10 cm de altura.Washi tape també ens ha servit per folrar caixes, pots, ampolles..., i fins i tot per fer una ciutat amb els cartrons dels cereals! I quantes coses més se'n poden fer! N'hi ha prou amb mirar blogs com All Washi Tape per fer volar la imaginació!

El Washi Tape también nos ha servido para forrar cajas, botes, botellas… ¡e incluso para hacer una ciudad con las cajas de los cereales! ¡Y cuántas cosas más se pueden confeccionar! ¡Sólo hay que mirar blogs como All WashiTape y dar rienda suelta a la imaginación!

O Washi Tape também nos serviu para forrar caixas, frascos, garrafas... e até para fazer uma cidade com as caixas dos cereais! E quantas mais coisas se podem fazer! Basta visitar blogs como All Washi Tape e deixar voar a imaginação!5.4.12

Folrant caixes / Forrando cajas / Forrando caixas

Avui us ensenyaré algunes de les caixes (de sabates, paper, electrodomèstics, etc.) que tenim per costum folrar. És molt senzill: agafem retalls de diaris, revistes, catàlegs infantils o dibuixos dels nens i els enganxem amb cola a les cares de la caixa. Per fer les juntes utilitzem cinta aïllant de colors (dels lampistes, comprada en una drogueria) i després plastifiquem amb Aironfix. ¡Aquestes caixes són verdaderament útils, resistents i totalment personalitzades!

Hoy os enseñaré algunas de las cajas (de zapatos, papel, electrodomésticos, etc.) que tenemos por costumbre forrar. Es muy sencillo: cogemos recortes de periódicos, revistas, catálogos infantiles o dibujos de los niños y los enganchamos con pegamento a las caras de la caja. Para hacer las juntas utilizamos cinta aislante de colores (comprada en una droguería, aquellas de los lampistas) y después plastificamos con Aironfix. ¡Estas cajas son verdaderamente útiles, resistentes y totalmente personalizadas!

Hoje mostrar-vos-ei algumas das caixas (de sapatos, papel, eletrodomésticos, etc.) que costumamos forrar. É muito simples: pegamos em retalhos de jornais, revistas, catálogos infantis ou desenhos das crianças e colamos com cola nos lados da caixa. Para fazer as juntas utilizamos fita isoladora às cores (dos eletricistas, comprada numa drogaria) e depois plastificamos com Aironfix. Estas caixas são verdadeiramente úteis, resistentes e totalmente personalizadas!