9.4.12

Bola del món / Globo terráqueo / Globo terrestre

Un dia, a la drogueria que tinc a 100 metres de casa, vaig veure diverses boles de porexpan, la més gran de les quals estava buida per dintre i se separava en dues meitats. Com que al meu fill gran li encanten els continents i oceans, vam decidir, entre tots, fer una bola del món.

Un día, en la droguería que tengo a 100 metros de casa, vi diversas bolas de porexpan, la más grande de las cuales estaba vacía por dentro y se separaba en dos mitades. Como a mi hijo mayor le encantan los continentes y oceanos, decidimos, entre todos, hacer un globo terráqueo.

Um dia, na drogaria que tenho a 100 metros de casa, vi diversas bolas de esferovite, a maior das quais estava vazia por dentro e se separava em duas metades. Como o meu filho mais velho gosta muito dos continentes e oceanos, decidimos, entre todos, fazer um globo terrestre.El primer pas consistia a posar-li un cargol en forma d'argolla en el que vindria a ser el pol nord, i per dintre posar-hi un taco. Després vam colar les dues parts amb una pega forta i la bola ja es podia penjar.Tot seguit vam començar amb els oceans. Amb l'Anna vam anar tallant amb les mans el paper de seda. En un potet vam barrejar cola blanca amb una mica d'aigua i anàvem pinzellant la bola, enganxant els trossets blaus i tornant a pinzellar tot molt bé.

El primer paso consistía en ponerle un tornillo en forma de argolla en lo que sería el polo norte y, por dentro, una tuerca. Luego encolamos las dos partes con una pega forta y así la bola ya se podía colgar. Después empezamos con los océanos. Con Anna fuimos cortando el papel de seda con las manos. En un botecito mezclamos cola blanca con un poco de agua y fuimos aplicando la mezcla con pincel sobre la bola, enganchando los trocitos azules y volviendo a aplicar más cola concienzudamente.

O primeiro passo consistia em pôr-lhe um parafuso em forma de argola no que seria o polo norte e, por dentro, uma porca. Logo a seguir colámos as duas partes com uma cola forte para que se pudesse pendurar. Depois, começámos com os oceanos. Com a Anna fomos cortando o papel de seda com as mãos. Num frasco, misturámos cola branca com um pouco de água e fomos pincelando a bola, colando os pedacinhos azuis e voltando a pincelar tudo muito bem, empapando o papel até que aderisse bem à bola.


Al Miquel, el més petit, li vaig donar els fulls sencers dels diferents colors del paper de seda i ell els anava estripant, ¡tot content!

A Miquel, el más pequeño, le di las hojas enteras de papel de seda de diferentes colores y él las iba rompiendo en pedacitos, ¡contentísimo!

Ao Miquel, o mais pequeno, dei-lhe as folhas inteiras de diferentes cores do papel de seda e ele ia-as rasgando, muito contente!


Després va arribar l'hora del més complicat: dibuixar els continents. Ho vam fer copiant-los, amb paper vegetal, a partir d'una altra bola del món que tenim a casa. Els vaig retallar i després vaig usar la plantilla per dibuixar-los sobre el fons blau. Aleshores, vam anar engantxant els trossets de paper de seda, aquest cop molt més petits, fins a omplir cada continent d'un color diferent. La vam deixar assecar-se. Per fi, amb un pinzell, vam aplicar-hi un vernís mat per a paper.

Luego llegó la hora de lo más complicado: dibujar los continentes. Los calcamos con papel vegetal de una bola del mundo que tenemos en casa. Primero los recorté y después utilicé la plantilla para trazar su forma sobre el fondo azul. Entonces, fuimos pegando trocitos de papel de seda, esta vez mucho más pequeños, hasta llenar cada continente de un color distinto. Dejamos que se secase. Finalmente, con una brocha, aplicamos un barniz mate para papel.

Depois, chegou a hora da parte mais complicada: desenhar os continentes. Copiámo-los em papel vegetal, a partir de outro globo terrestre que temos em casa. Primeiro recortei-os e depois usei-os para traçar a sua forma sobre o fundo azul. Então, fomos colando os pedacinhos do papel de seda, desta vez muito mais pequenos, até preencher cada continente de uma cor diferente. Deixámos que  secasse. Finalmente, com um pincel, aplicámos um verniz mate para papel.


Ha estat un treball en família, cadascú ha col·laborat com podia, i el resultat és únic, com acostumem a dir: "¡No hi ha dues iguals, perquè l'hem fet nosaltres!"

Ha sido un trabajo en familia, cada uno ha colaborado como ha podido, y el resultado es único, como acostumbramos a decir: “¡No hay otro igual, porque lo hemos hecho nosotros!

Foi um trabalho em família, cada um colaborou como podia, e o resultada é único, como costumamos dizer: “Não há dois iguais, porque o fizemos nós!”


De fet, aquest ha estat el segon intent, perquè la primera bola del món la vam fer a l'estiu, en una sola tarda, a partir d'una estructura en filferro que havia estat una decoració de nadal. La vam cobrir amb un tros de teixit blanc i, a sobre, vam començar a colar trossets de paper de seda blau, com a la bola més gran. Només que els continents els vam fer directament, sense haver-los dibuixat abans, i utilitzant exclusivament paper de seda de color verd i groc (i el vermell per a la Península Ibèrica). ¿El resultat? Una bola més petita, imperfecta, ¡però molt especial perquè ha estat la primera i la més espontània!

De hecho, este ha sido el segundo intento, porque la primera bola del mundo la hicimos en verano, en una sola tarde, a partir de una estructura de alambre que había sido una decoración de Navidad. La cubrimos con un trozo de tejido blanco y encima empezamos a encolar trocitos de papel de seda azul, igual que en la bola más grande. Pero los continentes los hicimos directamente, sin haberlos dibujado antes, y sólo con papel de seda de color verde y amarillo (y rojo para la Península Ibérica). ¿El resultado? Una bola más pequeña, imperfecta, !pero muy especial porque ha sido la primera y la más espontanea!

Na verdade, esta foi a segunda tentativa, porque o primeiro globo terrestre fizémo-lo no verão, numa única tarde, a partir duma estrutura de arame que tinha sido uma decoração de Natal. Cubrimo-la com um pedaço de tecido branco e por cima começámos a colar bocadinhos de papel de seda azul, da mesma maneira que fizémos no globo grande. Mas fizémos os continentes diretamente, sem desenhá-los antes, e apenas com papel de seda verde e amarelo (e vermelho para a Península Ibérica). O resultado? Uma bola mais pequena, imperfeita, mas muito especial porque foi a primeira e a mais espontânea!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada