30.9.13

Inspiració pirata / Inspiración pirata / Inspiração pirata

Amb una llauna sense fons i un tub de cartró vam fer una ullera de llarga vista, folrada amb el mapa del tresor de Cal Moreta.

Con una lata sin fondo y un tubo de cartón hicimos un catalejo, forrado con el mapa del tesoro de Cal Moreta.

Com uma lata sem fundo e um tubo de cartão fizemos um monóculo, forrado com o mapa do tesouro de Cal Moreta.


En uns vasos blancs de plàstic vam enganxar unes etiquetes negres amb una calavera blanca i un espai per posar-hi el nom de cadascú i, amb un retolador vermell permanent, Francesc va fer dibuixos d'inspiració pirata.

En unos vasos blancos de plástico pegamos unas etiquetas negras con una calavera blanca y un espacio para poner el nombre de cada uno y, con un rotulador rojo permanente, Francesc hizo dibujos de inspiración pirata.

Nuns copos brancos de plástico colámos umas etiquetas pretas com uma caveira branca e um espaço para pôr o nome de cada um e, com um marcador vermelho permanente, o Francesc fez desenhos de inspiração pirata.


També els pastissos, fets per altres mares, ¡eren de pirates! ¡Felicitats Vero, Coral i Laura!

También los pasteles, hechos por otras madres, ¡eran de piratas! ¡Felicidades Vero, Coral y Laura!

Também os bolos, feitos por outras mães, eram de piratas! Parabéns Vero, Coral e Laura!

27.9.13

Una garlanda pirata / Una guirnalda pirata / Uma grinalda pirata


Encara per a la festa pirata vam fer una garlanda amb banderes triangulars de color negre, blanc (amb la calavera a negre) i vermell (amb ratlles i rodones blanques). Després de tallar les banderes en duplicat, vaig cosir a màquina ambdues parts, per dos dels costats i, amb una cinta vermella doblegada per la meitat, les vaig unir en una llarga garlanda pirata que va servir per decorar la festa i que ara llueix a la llitera dels meus dos pirates.

Todavía para la fiesta pirata hicimos una guirnalda con banderas triangulares de color negro, blanco (con la calavera en negro) y rojo (con rayas y topos blancos). Después de cortar las banderas en duplicado, cosí a máquina las dos partes, por dos de los lados y, con una cinta roja doblada por la mitad, las uní en una larga guirnalda pirata que sirvió para decorar la fiesta y que ahora luce en la litera de mis dos piratas.

Ainda para a festa pirata fizemos uma grinalda com bandeiras triangulares pretas, brancas (com a caveira em preto) e vermelhas (com riscas e bolas brancas). Depois de cortar as bandeiras em duplicado, cosi com a máquina ambas partes, por dois dos seus lados e, com uma fita vermelha dobrada ao meio, uni-as numa grande grinalda pirata que serviu para decorar a festa e que agora brilha no beliche dos meus dois piratas.25.9.13

Espases de pirata / Espadas de pirata


Hem tornat a fer espases de pirata utilitzant un cartró molt gruixut dels blocs de paper d'aquarel·la, un cartró platejat d'una safata de bacallà i cinta aïllant negra, vermella i blanca. Tres capes de cartró enganxades per fer la zona que talla (el platejat per fora) i cinc capes per fer el mànec.

Hemos vuelto a hacer espadas de pirata utilizando un cartón muy grueso de los bloques de papel de acuarela, un cartón plateado de una bandeja de bacalao y cinta aislante negra, roja y blanca. Tres capas de cartón pegadas para hacer la zona que corta (el plateado por fuera) y cinco capas para hacer el mango.

Voltámos a fazer espadas de pirata utilizando um cartão muito grosso dos blocos de papel de aguarela, um cartão prateado de uma bandeja de bacalhau e fita isoladora negra, vermelha e branca. Três capas de cartão coladas para fazer a zona que corta (o prateado por fora) e cinco capas para fazer o punho.

20.9.13

El vaixell pirata / El barco pirata / O barco pirata


La taula de cultiu, que encara no està plantada, va transformar-se en un vaixell pirata a partir d'unes teles blanques i negres, de pals de bambú i de cordes. I encara que les veles no s'aguantessin dretes, tota l'estona hi va haver tripulació al vaixell, perquè ¡allà sota era un lloc fantàstic on amagar-se!

La mesa de cultivo, que aún no está plantada, se transformó en un barco pirata a partir de unas telas blancas y negras, de palos de bambú y de cuerdas. Y aunque las velas no se tenían en pie, todo el rato hubo tripulación en el barco, porque ¡allí abajo era un lugar fantástico donde esconderse!

A mesa de cultivo, que ainda não está plantada, transformou-se num barco pirata a partir de umas telas brancas e negras, de paus de bambu e de cordas. E ainda que as velas não se aguentassem de pé, houve sempre tripulação no barco, porque ali debaixo era um lugar fantástico para esconder-se!


18.9.13

Un racó pirata / Un rincón pirata / Um cantinho pirata


Sobre una taula feta de palets vam muntar un racó pirata on hi havia una bola del món, fanals, telescopis, ampolles, petxines, una calavera, ganxos (fets amb vasos de plàstic i filferro)... Pel darrere, un gran sobre de fusta aguantava un mapa del tresor dibuixat pels nens en paper kraft.

Sobre una mesa hecha de palets montamos un rincón pirata donde había una bola del mundo, farolas, telescopios, botellas, conchas, una calavera, ganchos (hechos con vasos de plástico y alambre)... Por detrás, un sobre de madera sostenía un mapa del tesoro dibujado por niños en papel kraft.

Em cima de uma mesa feita com paletes montámos um cantinho pirata onde havia uma bola do mundo, lampiões, telescópios, garrafas, conchas, uma caveira, ganchos (feitos com copos de plástico e arame)... Por detrás, um grande tampo de madeira aguentava um mapa do tesouro desenhado pelos miúdos em papel kraft.

16.9.13

Una festa pirata / Una fiesta pirata / Uma festa pirata

Divendres passat vam fer una festa pirata per celebrar els 7 anys del Francesc i de 3 pirates més de l'escola. La terrassa es va transformar en l'illa Cal Moreta (ja us en parlaré) i els convidats van haver de portar vestit alguna cosa de pirata. El moment central de la festa va ser la gimcana a la recerca del tresor que va muntar Vero Grego, una altra mamà pirata. 7 proves en diferents racons de l'illa (el bar, l'armari, el bosc, l'oceà, la platja, l'hort, el pí) que consistien, per exemple, a cantar junts una cançó tot bevent aigua, saltar amb una sola cama, identificar les parts d'un vaixell o els punts cardinals, pintar plegats la mascota dels pirates, etc.

El viernes pasado hicimos una fiesta pirata para celebrar los 7 años de Francesc y de 3 piratas más de la escuela. La terraza se transformó en la isla Cal Moreta (ya os hablaré de ello) y los invitados tuvieron que llevar vestido algo de pirata. El momento central de la fiesta fue la gincana en busca del tesoro que montó Vero Grego, otra mamá pirata. 7 pruebas en diferentes rincones de la isla (el bar, el armario, el bosque, el océano, la playa, el huerto, el pino) que consistían, por ejemplo, en cantar juntos una canción bebiendo agua, saltar con una sola pierna, identificar las partes de un barco o los puntos cardinales, pintar juntos la mascota de los piratas, etc.

Na sexta-feira passada fizémos uma festa pirata para celebrar os 7 anos do Francesc e de mais 3 piratas da escola. O terraço transformou-se na ilha Cal Moreta (já vos falarei disso) e os convidados tiveram de trazer alguma coisa de pirata. O momento central da festa foi a gincana à procura do tesouro que montou Vero Grego, outra mamã pirata. 7 provas em diferentes cantos da ilha (o bar, o armário, o bosque, o oceano, a praia, a horta, o pinheiro) que consistiam, por exemplo, em cantar juntos uma canção enquanto bebiam água, saltar ao pé coxinho, identificar as partes de um navio ou os pontos cardeais, pintar todos juntos a mascote dos piratas, etc.


Finalment, trobaven una ampolla amb el mapa del tresor, que els obligava a fer un nou recorregut (relacionant el dibuix amb la terrassa real) fins trobar el cofre, amagat entre les plantes. 

Finalmente, encontraban una botella con el mapa del tesoro, que les obligaba a hacer un nuevo recorrido (relacionando el dibujo con la terraza real) hasta encontrar el cofre, escondido entre las plantas.

Por fim, encontravam uma garrafa com o mapa do tesouro, que os obrigava a fazer um novo percurso (relacionando o desenho com o terraço real) até encontrar o cofre, escondido entre as plantas.


No cal dir que, quan van trobar el cofre (construït per una altra mare pirata), s'hi van llençar tots a sobre ¡i el van buidar en un tres i no res! Després, els pirates van haver d'asseure's, pacientment, per repartir-e el botí!

Ni que decir tiene que, cuando encontraron el cofre (construido por otra madre pirata), se lanzaron todos encima ¡y lo vaciaron en un santiamén! ¡Luego, los piratas tuvieron que sentarse, pacientemente, para repartirse el botín!

Escusado será dizer que, quando encontraram o tesouro (construído por outra mãe pirata), se lhe atiraram todos para cima e o esvaziaram num abrir e fechar de olhos! Depois, os piratas tiveram de sentar-se, pacientemente, para distribuir o que saquearam!4.9.13

Ampolla de mar / Botella de mar / Garrafa de marVam col·locar algunes petxines i pedretes de la platja a dins d'una ampolla de vidre. La vam omplir d'aigua i després hi vam barrejar unes gotes d'aquarel·la líquida blava i de vaselina líquida que, com que no es dissol a l'aigua, quan sacsegem l'ampolla ens recorda les ones del mar.

Colocamos algunas conchas y piedrecitas de la playa dentro de una botella de vidrio. La llenamos de agua y luego mezclamos unas gotas de acuarela líquida azul y de vaselina líquida que, como no se disuelve en el agua, cuando agitamos la botella nos recuerda las olas del mar.

Colocámos algumas conchas e pedrinhas da praia dentro de uma garrafa de vidro. Enchemo-la com água e depois misturámos-lhe umas gotas de aguarela líquida azul e de vaselina líquida que, como não se dissolve na água, quando agitamos a garrafa faz-nos lembrar as ondas do mar.