29.6.12

Espelmes / Velas

Avui us ensenyo unes espelmes molt senzilles de fer. Només necessitem pots de vidre (de iogur, per exemple), paper de seda de colors, cola blanca i un pinzell. Tallem el paper de seda en trossets petits i els anem enganxant al pot de vidre amb cola blanca dissolta en aigua. A les primeres espelmes que vam fer, fa ja un parell d'anys, hi posàvem també fulles, cintes o botons a sota del paper de seda, per donar més textura. Un cop secs, hi posem una espelma a dins ¡i veurem com dóna una llum ben maca!

Hoy os muestro unas velas muy sencillas de hacer. Sólo necesitamos botes de vidrio (de yogur, por ejemplo), papel de seda de colores, cola blanca y un pincel. Cortamos el papel de seda en trozos pequeños y los vamos enganchando al bote de vidrio con cola blanca disuelta en agua. En las primeras velas que hicimos, hace ya un par de años, poníamos también hojas, cintas o botones por debajo del papel de seda, para dar más textura. Una vez secos, ponemos una vela dentro ¡y veremos como dan una luz bien bonita!

Hoje quero mostrar-vos umas velas muito simples de fazer. Apenas precisamos de frascos de vidro (de iogurte, por exemplo), papel de seda às cores, cola branca e um pincel. Cortamos o papel de seda em bocados pequeninos e vamos colando-os ao frasco de vidro com cola branca dissolvida em água. Nas primeiras velas que fizemos, há um par de anos, púnhamos também folhas, fitas ou botões por baixo do papel de seda, para dar mais textura. Quando secam, pomos uma vela lá dentro e veremos como dão uma luz bem bonita! 

26.6.12

Paper maixé / Papel maché / Papel machê

L'altre dia vam fer estrelles, boles i cors amb paper maixé, com si es tractessin de galetes que no necessitaven anar al forn, i després els vam pintar de colors divertits.

El otro día hicimos estrellas, bolas y corazones con papel maché, como si se tratara de galletas que no necesitaban ir al horno, y después las pintamos de colores divertidos.

No outro dia fizemos estrelas, bolas e corações com papel machê, como se se tratasse de bolachas que não necessitavam de ir ao forno, e depois pintámo-los com cores divertidas.


Vam seguir aproximadament la recepta que apareix en el fantàstic blog Pintalalluna. En un bol vam posar trossets de diari estripats. Després hi vam afegir aigua molt calenta i ho vam deixar reposar. Per fi hi vam posar una cullerada de guix en pols i una mica de cola blanca (normalment s'utilitza només la cola blanca, però també hi ha qui posa només guix, o farina...).

Seguimos aproximadamente la receta que aparece en el fantástico blog Pintalalluna. En un bol pusimos trozos de diario rasgados. Después juntamos agua muy caliente y lo dejamos reposar. Por fin pusimos una cucharada de yeso en polvo y un poco de cola blanca (normalmente se usa sólo la cola blanca, pero también hay quien pone sólo yeso, o harina...).

Seguimos aproximadamente a receita que aparece no fantástico blog Pintalalluna. Numa taça colocámos bocadinhos rasgados de jornal. Depois, juntámos água muito quente e deixámos repousar. Finalmente, pusemos uma colherada de gesso em pó e um pouco de cola branca (normalmente usa-se apenas a cola branca, mas também há quem ponha só gesso, ou farinha...).


Amb aquesta pasta vam crear boletes i, amb els motllos de galetes, vam fer estrelles i cors. En poc temps es van assecar totes les figures, però abans les vam foradar amb uns pals de fusta.

Con esta pasta creamos bolitas y, con los moldes de galletas, hicimos estrellas y corazones. En poco tiempo se secaron todas las figuras, pero antes las agujereamos con unos palos de madera.

Com esta massa criámos bolinhas e, com os moldes de bolachas, fizemos estrelas e corações. Em pouco tempo secaram todas as figuras, mas, antes disso, fizemos-lhes um buraco para pôr uns pauzinhos de madeira.
.

Per fi vam pintar les figures i els pals amb pintura acrílica i vam reforçar la unió de les diferents peces. ¡El resultat ha estat un pot molt divertit amb varetes de fades i Chupa-Chups acolorits!

Finalmente pintamos las figuras y los palos con pintura acrílica y reforzamos la unión de las diferentes piezas. ¡El resultado ha sido un bote muy divertido con varitas de hada y Chupa-Chups coloridos!

Finalmente, pintámos as figuras e os paus com tinta acrílica e reforçámos a união das diferentes peças. O resultado foi um pote muito divertido com varinhas de fada e chupa-chupas coloridos!


20.6.12

Noves corones d'aniversari / Nuevas coronas de aniversario / Novas coroas de aniversário

Hem tornat a fer corones en goma EVA per a 10 nens de P3 de l'escola de l'Anna, que celebraven els seus 4 anys amb una festa comuna.

Volvimos a hacer coronas en goma EVA para 10 niños de P3 del colegio de Anna, que celebraban sus 4 años en una fiesta común.

Voltámos a fazer coroas em espuma EVA para 10 meninos da escola da Anna, que celebravam os seus 4 anos com uma festa em conjunto.


D'una manera molt ràpida, únicament amb goma EVA, tisores i grapadora, ¡hem fet aquestes 10 corones noves que els han donat a tots la il·lusió de ser els verdaders reis de la festa!

De una manera muy rápida, únicamente con goma EVA, tijeras y grapadora, ¡hicimos estas 10 coronas nuevas que les dieron a todos la ilusión de ser los verdaderos reyes de la fiesta!

De uma maneira muito rápida, unicamente com espuma EVA, tesouras e agrafador, fizemos estas 10 coroas novas que deram a todos a sensação de ser os verdadeiros reis da festa! 

14.6.12

La caixa dels Barbapapàs / La caja de los Barbapapás / A caixa dos Barbapapas

Quan va arribar la casa dels Barbapapàs ens va saber greu llençar la caixa de cartró plena de dibuixos. Aleshores vam retallar cadascun dels Barbapapàs i els vam enganxar en una caixa de sabates que teníem (ja amb una finestra transparent): amb una mica de cinta adhesiva negra i pega, vam fer una nova caixa on ara guardem els Barbapapàs. ¡I no ens equivoquem mai de lloc!

Cuando llegó la casa de los Barbapapás nos supo mal tirar la caja de cartón llena de dibujos. Entonces recortamos cada uno de los Barbapapás y los pegamos en una caja de zapatos que teníamos (ya con una ventana transparente): con un poco de cinta adhesiva negra y cola, hicimos una nueva caja donde ahora guardamos los Barbapapás. ¡Y no nos equivocamos nunca de lugar!

Quando chegou a casa dos Barbapapas tivemos pena de deitar fora a caixa de cartão cheia de desenhos. Então, recortámos cada um dos Barbapapas e colámo-los numa caixa de sapatos que tínhamos (já com uma janela transparente): com um pouco de fita adesiva negra e cola, fizemos uma nova caixa onde agora guardamos os Barbapapas. E nunca nos enganamos de sítio!


13.6.12

Mary Poppins

Ja un dia havíem retallat la silueta del Peter Pan i els tres germans amb goma EVA negra, per posar a la paret de l'habitació dels nens. Aquest cop, per a l'aniversari d'una neboda a qui li agrada molt la Mary Poppins, hem retallat la seva silueta en una cartolina negra plastificada, d'aquelles que es fan servir per posar al darrere de fulls enquadernats, a les copisteries. Només ha calgut un llapis per dibuixar i tisores per tallar, i ara es pot fixar on es vulgui.

Ya un día habíamos cortado la silueta de Peter Pan y los tres hermanos con goma EVA negra, para poner en la pared de la habitación de los niños. Ahora, para el aniversario de una sobrina a quien le gusta mucho Mary Poppins, cortamos su silueta en una cartulina negra plastificada, de aquellas que se usan para poner por detrás de hojas encuadernadas, en las copisterías. Sólo necesitamos un lápiz para dibujar y unas tijeras para cortar, y se puede fijar donde se quiera.

Já uma vez tínhamos cortado a silhueta do Peter Pan e dos três irmãos em espuma EVA preta para pôr na parede do quarto dos rapazes. Agora, para o aniversário de uma sobrinha que gosta muito da Mary Poppins, cortámos a sua silhueta numa cartolina negra plastificada, daquelas que se utilizam para pôr por trás de folhas encadernadas, nas lojas de fotocópias. Apenas precisámos de um lápis para desenhar e umas tesouras para cortar, e pode-se fixar onde se quiser.

12.6.12

La llàntia i el geni / La lámpara y el genio / A lâmpada e o génio

Per fer la llàntia meravellosa de l'Aladí vam fer servir massilla blanca que s'asseca a l'aire (una mena de fang que no necessita anar al forn). Un cop seca, el Francesc la va pintar de daurat.

Para hacer la lámpara maravillosa de Aladino usamos masilla blanca que se seca al aire (una especie de barro que no necesita ir al horno). Una vez seca, Francesc la pintó de dorado.

Para fazer a lâmpada maravilhosa de Aladim usámos massa branca que se seca ao ar (uma espécie de barro que não necessita de ir ao forno). Uma vez seca, o Francesc pintou-a de dourado.Va dibuixar el geni en goma EVA blava, amb alguns trossos d'altres colors enganxats, i per fi el vam tallar. Ara, quan freguem una estona aquesta llàntia daurada, ¡ens surt un geni molt gros disposat a concedir-nos els tres desitjos que li demanem!

Dibujó el genio en goma EVA azul, con algunos pedazos de otros colores adheridos, y finalmente lo cortamos. Ahora, quando frotamos un rato esta lámpara dorada, ¡sale un genio muy gordo dispuesto a concedernos los tres deseos que le pidamos!

Desenhou o génio em espuma EVA azul, com alguns pedaços de outras cores colados, e finalmente cortámo-lo. Agora, quando esfregamos durante um tempo esta lâmpada dourada, aparece-nos um génio muito gordo disposto a conceder-nos os três desejos que lhe pedirmos!


11.6.12

Tampó de patata / Tampón de patata / Carimbo de batata

Fa uns dies vam provar de convertir una patata en un tampó a partir d'un motllo per a galetes. ¡Que senzill que és, i que efectiu! Ja en farem més coses maques.

Hace unos días intentamos convertir una patata en un tampón a partir de un molde para galletas. ¡Qué sencillo es, y que efectivo! Ya haremos más cosas bonitas con este material.

Há alguns dias experimentámos converter uma batata num carimbo a partir de uma forma para bolachas. Que simples que é, e que eficaz! Vai servir para fazermos mais coisas giras! 
8.6.12

Globus per colors / Globos por colores / Balões por cores

Qualsevol material o moment pot generar una experiència estètica! Com aquests globus agafats d'una bossa desordenada i ara disposats per colors! Bon cap de setmana!

¡Cualquier material o momento puede generar una experiencia estética! Como estos globos cogidos de una bolsa desordenada y ahora ordenados por colores! ¡Feliz fin de semana!

Qualquer material ou momento pode ocasionar uma experiência estética! Como estes balões escolhidos de um saco desarrumado e agora dispostos por cores! Bom fim-de-semana!

El vestit de d'Artacan / El traje de d'Artacan / O fato do Dartacão

Francesc volia una espasa, un cinturó i un barret com els del d'Artacan. Ens vam posar mans a l'obra.

Francesc quería una espada, un cinturón y un sombrero como los de d'Artacan. Nos pusimos manos a la obra.

O Francesc queria uma espada, um cinto e um chapéu como os do Dartacão. Pusemos mãos à obra.
En primer lloc vam fer l'espasa a partir d'una canya de bambú, un pot de plàstic, espuma negra, fil i cinta aïllant de colors.

En primer lugar hicimos la espada a partir de una caña de bambú, un bote de plástico, espuma negra, hilo y cinta aislante de colores.

Em primeiro lugar fizemos a espada a partir de uma cana de bambu, um frasco de plástico, espuma negra, fio e fita isoladora às cores.


Després el cinturó, amb cartolina negre forrada també de cinta negra i groga.

Después el cinturón, con cartolina negra forradada también de cinta negra y amarilla.

Depois o cinto, com cartolina preta forrada também de fita preta e amarela.


Per fi vam fer el barret vermell amb ploma groga en goma EVA i grapes.

Por fin hicimos el sombrero rojo con pluma amarilla en goma EVA y grapadora.

Finalmente fizemos o chapéu vermelho com pena amarela em espuma EVA e agrafador.


¡Ara ja tenim l'equipament sencer! ¡UN PER TOTS I TOTS PER UN!

¡Ahora ya tenemos el equipo entero! ¡UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO!

Agora já temos o equipamento completo! UM POR TODOS E TODOS POR UM!


7.6.12

Espases / Espadas

Fa anys que venim treballant en la nostra tècnica de fer espases.

Hace años que venimos trabajando en nuestra técnica de hacer espadas.

Há anos que vimos trabalhando na nossa técnica de fazer espadas.Les primeres, únicament de cartró i cinta aïllant, es plegaven en el segon combat. Vam començar a posar-hi algun trosset de fusta a dintre (una canya de bambú, un pal de gelat...).

Las primeras, únicamente de cartón y cinta aislante, se doblaban en el segundo combate. Empezamos a ponerles algún trozo de madera por dentro (una caña de bambú, un palo de helado...).

As primeiras, unicamente de cartão e fita isoladora, dobravam-se logo ao segundo combate. Começámos a pôr-lhe um bocado de madeira por dentro (uma cana de bambu, um pau de gelado...).


Després vam fer espases més complexes, amb embuts, pots d'iogur i agafadors de plàstic reaprofitats, amb varetes revestides de cinta aïllant o a servir d'estructura per al cartró. L'espasa del capità Garfi, del Peter Pan, del D'Artacan... Fortes i robustes, ¡protegides per no arrancar cap ull! Aquestes ja no es dobleguen amb facilitat i serveixen als més emocionants combats.

Después hicimos espadas más complejas, con embudos, botes de yogur y agarradores de plástico reaprovechados, con varitas revestidas de cinta aislante o para servir de estructura para el cartón. La espada del capitán Garfio, de Peter Pan, de D'Artacan... Fuertes y robustas, ¡protegidas para no arrancar ningún ojo! Éstas ya no se doblan con facilidad y sirven para los más emocionantes combates.

Depois fizemos espadas mais complexas, com funis, frascos de iogurte e asas de plástico reaproveitados, com varetas revestidas de fita isoladora ou a servir de estrutura para o cartão. A espada do capitão Gancho, do Peter Pan, do Dartacão... Fortes e robustas, protegidas para não arrancar nenhum olho! Estas já não se dobram com facilidade e servem para os mais emocionantes combates.4.6.12

Un gran palau de cartró / Un gran palacio de cartón / Um grande palácio de cartão

¡Per fi hem acabat el nostre gran palau de cartró! Hem estat tres setmanes fent-lo, a poc a poc, una estoneta cada dia.

¡Por fin hemos acabado nuestro gran palacio de cartón! Llevamos tres semanas construyéndolo, poco a poco, un ratito cada día.

Finalmente acabámos o nosso grande palácio de cartão! Há três semanas que o vimos construindo, devagarinho, um bocado cada dia.


El Francesc va fer un dibuix (projecte) del palau. Vam agafar una caixa de cartró prou gran per definir el perímetre del palau. En aquesta caixa vam dibuixar i retallar les torres, les portes i les muralles. Després vam donar volum a les torres, vam fer un segon pis, la muralla, les teulades... i vam reforçar totes les parets amb una altra capa de cartró. Posàvem pega i cinta de paper, que es talla amb els dits, per unir les diferents parts del palau.

Francesc hizo un dibujo (proyecto) del palacio. Cogimos una caja de cartón bastante grande para definir el perímetro del palacio. En esta caja dibujamos y recortamos las torres, las puertas y las murallas. Después le dimos volumen a las torres, hicimos el segundo piso, la muralla, los tejados...y reforzamos todas las paredes con otra capa de cartón. Íbamos poniendo pega y cinta de papel, que se corta con los dedos, para unir las diferentes partes del palacio.

O Francesc fez um desenho (projeto) do palácio. Arranjámos uma caixa de cartão bastante grande para definir o perímetro do palácio. Nesta caixa desenhámos e recortámos as torres, as portas e as muralhas. Depois, demos volume às torres, fizemos o segundo piso, a muralha, os telhados... e reforçámos todas as paredes com outra camada de cartão. Íamos pondo cola e fita-cola de papel, que se corta com os dedos, para unir as diferentes partes do palácio.


Després vam revestir tot el palau de paper de diari amarat en cola blanca, per donar consistència i unificar la textura.

Después revestimos todo el palacio con papel de periódico empapado en cola blanca, para dar consistencia al conjunto y unificar la textura.

Depois revestimos todo o palácio com papel de jornal embebido em cola branca, para dar consistência ao conjunto e unificar a textura.


Quan es va assecar vam pintar tot el palau de blanc. Seria una primera capa de pintura, per després posar-hi color. Però quan el vam veure tan blanc, tan "mediterrani", ja no vam voler tocar-hi més. L'Anna ens va recordar que hi faltaven les escales per pujar al pis de dalt, i les vam fer en cartró també revestit de paper de diari i pintat de blanc. Ja només faltaven les portes, per dintre de les quals vam passar un pal de fusta que entrava a les parets per cadascun dels costats.

Cuando se secó, pintamos todo el palacio de blanco. La intención es que fuera una primera capa de pintura sobre la cual después aplicaríamos el color. Pero cuando vimos el palacio tan blanco, tan “mediterráneo”, ya no quisimos tocarlo más. Anna se dio cuenta de que faltaba una escalera para acceder al piso de arriba, y la hicimos con cartón revestido de papel de periódico y pintado de blanco. Ya sólo faltaban las puertas; dentro de éstas pasamos una varilla de madera que penetraba en las paredes por ambos lados.

Quando secou, pintámos todo o palácio de branco. A ideia era que fosse uma primeira camada de pintura sobre a qual depois aplicaríamos a cor. Mas quando vimos o palácio tão branco, tão “mediterrânico”, já não quisemos tocar mais nele. A Anna deu-se conta de que faltavam umas escadas para subir ao piso de cima e fizemo-las com cartão revestido de papel de jornal pintado de branco. Já só faltavam as portas; dentro destas passámos uma vareta de madeira que entra nas paredes de ambos os lados.


Ara el donem per acabat, i us garanteixo que els nens s'hi passen molta estona jugant i recreant històries.

Ya lo hemos dado por terminado, y os garantizo que los niños se pasan muchas horas jugando con él y recreando cuentos.

Já o demos por acabado, e garanto-lhes que os pequenos passam muitas horas a brincar com ele e a recriar contos.1.6.12

Cuc de taps / Gusano de tapones / Minhoca de tampinhas

L'altre dia, com a divertimento, i per donar un ús als taps dels tetrabricks de llet que fa temps que anem guardant, vam fer un cuc. Amb una barrina vam fer un forat central a cada tap, per on després vam passar el filferro. Vam utilitzar un tap vermell per fer el cap i un de negre per fer la cua. De fet, ens servien per amagar els extrems del filferro que feia d'estructura central. Amb filferro vam "cosir" al cap dos botons que feien d'ulls. D'aquesta manera ràpida, sense pega ni tisores, vam fer una joguina articulada per als més petits.

El otro día, como divertimento, y para hacer uso de los tapones de los tetrabriks de leche que hace tiempo que guardamos, construimos un gusano. Con una barrena hicimos un agujero en el centro de cada tapón, y después pasamos por él un alambre. Utilizamos un tapón de color rojo para la cabeza y uno negro para la cola. De hecho, sirven para esconder los extremos del alambre que hace de estructura central. Con alambre “cosimos” a la cabeza dos botones a modo de ojos. Así de rápido y sin pegamento ni tijeras, construimos un juguete articulado para los más pequeños.

No outro dia, como divertimento, e para dar uso às tampinhas dos pacotes de leite que vimos guardando há algum tempo, fizemos uma minhoca. Com uma verruma fizemos um buraco no centro de cada tampa, por onde depois passámos o arame. Utilizámos uma tampa vermelha para fazer a cabeça e outra negra para a cauda. Na verdade, serviam-nos para esconder os extremos do arame que fazia de estrutura central. Com arame "cosemos" à cabeça dois botões que faziam de olhos. Desta maneira rápida, sem cola nem tesouras, construimos um brinquedo articulado para os mais pequenos.