28.2.13

Molí de feltre / Molino de fieltro / Moinho de feltro

A l'estiu, fa ja molt de temps, vaig fer un senzill molí de vent a partir de dos quadrats de feltre de colors diferents. Vaig fer quatre talls en diagonal des de les quatre cantonades de cadascun dels quadrats i els vaig muntar l'un sobre l'altre, doblegant les cantonades alternades cap a un punt central. Després de cosir els dos quadrats entre si i de fixar-los al mig, vaig lligar el molí a una canya de bambú que havia foradat prèviament. ¡I ja tenim un molí de vent que alegra qualsevol habitació infantil!

En verano, hace ya mucho tiempo, hice un sencillo molino de viento a partir de dos cuadrados de fieltro de colores distintos. Hice cuatro cortes en diagonal desde los cuatro cantos de cada uno de los cuadrados y los monté el uno sobre el otro, doblando los cantos alternados y uniéndolos en un punto central. Después de coser los dos cuadrados entre sí y fijarlos en medio, até el molino a una caña de bambú que había agujereado previamente. ¡Y ya tenemos un molino de viento que alegra cualquier habitación infantil!

No verão, há já muito tempo, fiz um simples moinho de vento a partir de dois quadrados de feltro de cores distintas. Fiz quatro cortes em diagonal a partir dos quatro cantos de cada um dos quadrados e montei um sobre o outro, dobrando os cantos alternados e unindo-os num ponto central. Depois de coser os dois quadrados entre si e de fixá-los no meio, atei o moinho a uma cana de bambu que tinha furado previamente. E já temos um moinho de vento que alegra qualquer quarto infantil!


25.2.13

Volcans de bicarbonat / Volcanes de bicarbonato / Vulcões de bicarbonato

Fa uns dies vam fer de científics seguint la proposta que havíem vist al blog La CucaEn una safata del forn vam buidar un pot de bicarbonat de sodi. Al costat vam crear sis colors a partir de colorants alimentaris barrejats amb vinagre. Amb un comptagotes els nens van anar pintant la safata i observant la reacció química i el soroll que fa el vinagre en contacte amb el bicarbonat. El resultat ha estat un autèntic fons del mar ple d'esponges i corals ¡amb uns colors ben bonics!

Hace unos días hicimos de científicos siguiendo la propuesta que habíamos visto en el blog La CucaEn una bandeja del horno vaciamos un bote de bicarbonato de sodio. Al lado creamos seis colores a partir de colorantes alimentarios mezclados con vinagre. Con un cuentagotas los niños fueron pintando la bandeja y observando la reacción química y el ruido que hace el vinagre en contacto con el bicarbonato. El resultado ha sido un auténtico fondo del mar lleno de esponjas y corales ¡con unos colores bien bonitos!

Há alguns dias fizemos de cientistas seguindo a proposta que tínhamos visto no blog La Cuca. Num tabuleiro do forno esvaziámos um frasco de bicarbonato de sódio. Ao lado, criámos seis cores a partir de corantes alimentares misturados com vinagre. Com um conta-gotas os miúdos foram pintando o tabuleiro e observando a reação química e o barulho que faz o vinagre em contacto com o bicarbonato. O resultado foi um autêntico fundo do mar cheio de esponjas e corais com umas cores bem bonitas!


 

22.2.13

Vestint fotos / Vistiendo fotos / Vestindo fotos


L'altre dia vaig fer unes fotos als nens amb roba interior, que després vaig imprimir en cartolina mat i vaig enganxar a un cartró. Amb un cúter vaig retallar les seves siluetes, de manera que vam quedar amb les seves rèpliques en miniatura, cosa que els va fer molta il·lusió. ¡Però ara tocava vestir-los! Havíem de fer els contorns del seu cos amb un llapis i després dibuixar i pintar la roba que hi posaríem a sobre, amb unes petites pestanyes que la fixarien al cos.

El otro día hice unas fotos a los niños con ropa interior, que luego imprimí en cartulina mate y pegué a un cartón. Con un cúter recorté sus siluetas, de forma que quedamos con sus réplicas en minuatura, lo que les hizo mucha ilusión. ¡Pero ahora tocaba vestirlos! Teníamos que hacer los contornos de su cuerpo con un lápiz y luego dibujar y pintar la ropa que pondríamos encima, con unas pequeñas pestañas que la fijarían al cuerpo.


Outro dia fiz umas fotos dos miúdos em roupa interior, que depois imprimi em cartolina mate e colei a um cartão. Com um x-ato recortei as suas silhuetas, de maneira que ficámos com as suas réplicas em ponto pequeno, ao que eles acharam muita graça. Mas agora era a vez de os vestir! Devíamos contornar o seu corpo com um lápis e depois desenhar e pintar a roupa que poríamos por cima, com umas pequenas tiras que a fixariam ao corpo.
Després d'alguns intents van aparèixer la princesa, el petit príncep i un bufó molt divertit per alegrar-los. Els nens van voler posar-hi purpurina a sobre, perquè els vestits quedessin més "nobles".

Después de algunos intentos aparecieron la princesa, el principito y un bufón muy divertido para alegrarlos. Los niños quisieron poner purpurina encima, para que los trajes quedaran más "nobles".

Depois de algumas tentativas apareceram a princesa, o principezinho e um bobo da corte muito divertido para alegrá-los. Os miúdos quiseram pôr purpurina por cima, para que os fatos ficassem mais "nobres".
Ahir van tornar a fer vestits per a les seves fotos: aquest cop un bruixot, una fada i un follet. Avui han fet d'indis... ¡I idees no en falten per a les properes disfresses!

Ayer volvieron a hacer vestidos para sus fotos: esta vez un brujo, un hada y un duende. Hoy han hecho de indios... ¡Y ideas no faltan para los próximos disfraces!

Ontem voltaram a fazer vestidos para as suas fotos: desta vez um feiticeiro, uma fada e um duende. Hoje fizeram de índios... E ideias não faltam para os próximos disfarces!

19.2.13

La Vella Quaresma / La Vieja Cuaresma / A Velha Quaresma

Divendres passat els nens van fer una Vella Quaresma amb cartró i teixits colats.

El viernes pasado los niños hicieron una "Vieja Cuaresma" con cartón y tejidos colados.

Na sexta-feira passada os miúdos fizeram uma "Velha Quaresma" com cartão e tecidos colados.Aquell mateix dia li van tallar una de les 7 cames que té.

Ese mismo día le cortaron una de las 7 piernas que tiene.

Nesse mesmo dia cortaram-lhe uma das 7 pernas que tem.


¡Ara saben que només falten 6 setmanes per a la Pasqua!

¡Ahora saben que solo faltan 6 semanas para la Pascua!

Agora sabem que só faltam 6 semanas para a Páscoa!


12.2.13

Teatret / Teatrillo / Teatrinho

Avui us ensenyo el teatret que vam fer amb un marc de fusta que vam trobar pel carrer.

Hoy os enseño el teatrillo que hicimos con un marco de madera que encontramos por la calle.

Hoje mostro-vos o pequeno teatro que fizemos com uma moldura de madeira que encontrámos na rua.


En primer lloc vam treure els trossos de tela i les grapes que estaven clavades al marc. Amb tinta acrílica de color cian vam pintar la meitat superior del marc de fusta que quedaria a la vista, i també dos trossos de fusta que servirien per fer els peus.

En primer lugar sacamos los trozos de tela y las grapas que estaban calvadas al marco. Con tinta acrílica de color cian pintamos la mitat superior del marco de madera que quedaría a la vista, y también dos trozos de madera que servirían para hacer los pies.

Em primeiro lugar tirámos os pedaços de tela e os agrafos que estavam pegados à moldura. Com tinta acrílica cian pintámos a metade superior da moldura de madeira, que ficaria à vista, e também dois pedaços de madeira que serviriam para fazer os pés.


Amb una grapadora per a fusta vam fixar un tros de tela vermella a la meitat inferior del marc.

Con una grapadora para madera fijamos un trozo de tela roja en la mitad inferior del marco.

Com um agrafador para madeira fixámos um pedaço de tecido vermelho na metade inferior da moldura.
Vam clavar lateralment dos trossos de fusta, amb dos cargols cadascun, i així el nostre teatret ja s'aguantava dret.

Clavamos lateralmente dos trozos de madera, con dos tornillos cada uno, y así nuestro teatrillo ya se aguantaba de pie.

Pregámos lateralmente dois pedaços de madeira, com dois pregos cada um, e assim o nosso teatrinho já se aguentava de pé.


Sobre un tros de fusta allargat que havíem pintat amb tinta per a pissarra els nens van escriure amb guix el nom del teatre.

Sobre un trozo de madera alargado que habíamos pintado con tinta para pizarra los niños escribieron con tiza el nombre del teatro.

Sobre um pedaço de madeira comprido que tínhamos pintado com tinta para quadros os miúdos escreveram com giz o nome do teatro.
Després vam clavar tres argolles a la part superior del marc, les quals sostenien una vareta que, al seu torn, aguantava les dues cortines. A les puntes vam posar-hi dos taps de suro.

Después clavamos tres argollas en la parte superior del marco, las cuales sostenían una varilla que, a su vez, aguantaba las dos cortinas. En las puntas pusimos dos tapones de corcho.

Depois enroscámos três argolas na parte superior da moldura, as quais sustinham uma vara que, por sua vez, suportava as duas cortinas. Nas pontas pusemos duas rolhas de cortiça.


A més de cosir les cortines, vaig cosir també dues cintes amb velcro a les puntes per poder aguantar les cortines al pal un cop estan recollides.

Además de coser las cortinas, cosí también dos cintas con velcro en las puntas para poder aguantar las cortinas en el poste una vez estan recogidas.

Para além de coser as cortinas, cosi também duas fitas com velcro nas pontas para poder fixar as cortinas ao poste quando estão recolhidas.


Ara ja només calia fixar amb dos cargols el rètol del teatre (o de l'obra que es representarà).

Ahora ya sólo había que fijar con dos tornillos el rótulo del teatro (o de la obra que se irá representar).

Agora apenas faltava fixar com dois pregos o letreiro do teatro (ou da peça que se irá representar).


¡I silenci, que comencen els titelles!

¡Y silencio, que empiezan los títeres!

E silêncio, que vêm aí os fantoches!9.2.13

Disfresses de Carnestoltes / Disfraces de Carnaval / Disfarces de Carnaval

¡Per fi hem acabat les disfresses de Carnestoltes! Un vestit de Robin Hood en feltre verd, amb un cinturó de color marró i groc, i també un barret verd amb una ploma vermella. I una capa de la Caputxeta Vermella en un teixit gruixut, amb dues trenes de llana de color marró i un cordill per lligar al coll. No cal entendre-hi gaire de costura per tallar aquests models i cosir el que cal. ¡I als nens els ha encantat!

¡Por fin hemos terminado los disfraces de Carnaval! Un traje de Robin Hood en fieltro verde, con un cinturón de color marrón y amarillo, y también un sombrero verde con una pluma roja. Y una capa de Caperucita Roja en un tejido grueso, con dos trenzas de lana de color marrón y un cordel para atar al cuello. No hay que saber mucho de costura para cortar estos modelos y coser lo que hace falta. ¡Y a los niños les ha encantado!

Finalmente acabámos os disfarces de Carnaval! Um traje de Robin Hood em feltro verde, com um cinto castanho e amarelo, bem como um chapéu verde com uma pena vermelha. E uma capa do Capuchinho Vermelho num tecido grosso, com duas tranças de lã castanha e um fio para atar ao pescoço. Não há que saber muito de costura para cortar estes dois modelos e coser o que faz falta. E os miúdos adoraram!

7.2.13

Bastó del Rafiki / Bastón del Rafiki / Cajado do Rafiki

Rafiki, el mandril savi que apareix a la pel·lícula d'El Rey León, té un bastó molt especial amb unes carbasses penjades. En Francesc ha volgut fer-ne un de semblant. Per això hem agafar quatre boletes de porexpan i les hem unit de dues en dues, construint així el volum de dues carbasses. Les hem recobert amb cola blanca i paper de seda vermell i taronja. Després només calia lligar-les amb una corda a la branca d'un arbre. ¡I ara sentim a casa molt cops màgics de bastó!

Rafiki, el mandril sabio que aparece en la película de El Rey León, tiene un bastón muy especial con una calabazas colgadas. Francesc ha querido hacer uno similar. Por eso hemos cogido cuatro bolitas de porexpan y las hemos unido de dos en dos, construyendo así el volumen de dos calabazas. Las hemos recubierto con cola blanca y papel de seda rojo y naranja. Después solo había que atarlas con una cuerda a la rama de un árbol. ¡Y ahora sentimos en casa muchos golpes mágicos de bastón!

Rafiki, o mandril sábio que aparece no filme O Rei Leão, tem um cajado muito especial com umas cabaças penduradas. O Francesc quis fazer um parecido. Por isso apanhámos quatro bolas de esferovite e unimo-las duas a duas, construindo assim o volume de duas cabaças. Cobrimo-las com cola branca e papel de seda vermelho e laranja. Depois apenas tivemos que atá-las com uma corda num ramo de uma árvore. E agora sentimos em casa muitos passes mágicos do cajado!

5.2.13

Aquarium

Després de la visita a l'Aquarium els nens van voler pintar tota la fauna marítima que van veure. Amb aquarel·les líquides van pintar el fons del mar sobre una cartolina. Amb retoladors permanents van dibuixar uns quants peixos, mol·luscs i algues, que després van pintar amb ceres.

Después de la visita al Aquarium los niños quisieron pintar toda la fauna marítima que vieron. Con acuarelas líquidas pintaron el fondo del mar sobre una cartulina. Con rotuladores permanentes dibujaron unos cuantos peces, moluscos y algas, que luego pintaron con ceras.

Depois da visita ao Aquarium os pequenos quiseram pintar toda a fauna marítima que tinham visto. Com aguarelas líquidas pintaram o fundo do mar sobre uma cartolina. Com marcadores permanentes desenharam uns quantos peixes, moluscos e algas, que depois pintaram com lápis de cera.

1.2.13

Males herbes / Malas hierbas / Ervas daninhas

Ahir, com que no feia fred, vam poder sortir a la terrassa i començar a treure les fulles seques, les males herbes, les llimones obertes... ¡amb les quals els nens van preparar uns plats exquisits!

Ayer, como que no hacía frío, pudimos salir a la terraza y empezar a sacar las hojas secas, las malas hierbas, los limones abiertos ... ¡con los que los niños prepararon unos platos exquisitos!

Ontem, como não estava frio, pudemos sair ao terraço e começar a tirar as folhas secas, as ervas daninhas, os limões abertos... com os quais os miúdos prepararam uns pratos deliciosos!