31.1.13

Mans en 3D / Manos en 3D / Mãos em 3D


L'altre dia, agafant la idea d'internet, vaig dibuixar una mà del Francesc en un cartró i, amb tres retoladors diferents, li vaig donar volum. Es crea una il·lusió òptica molt interessant si anem fent línies horitzontals que, en trobar-se amb el que seria la mà, s'encorben lleugerament per donar la sensació de volum.

El otro día, tomando la idea de internet, dibujé una mano de Francesc en un cartón y, con tres rotuladores diferentes, le di volumen. Se crea una ilusión óptica muy interesante si vamos haciendo líneas horizontales que, al encontrarse con lo que sería la mano, se encorvan ligeramente para dar la sensación de volumen.

Outro dia, com uma ideia que vi na internet, desenhei uma mão do Francesc num cartão e, com três marcadores diferentes, dei-lhe volume. Consegue-se uma ilusão ótica muito interessante se formos fazendo linhas horizontais que, ao encontrar-se com o que seria a mão, se curvam ligeiramente para dar a sensação de volume.


Com que els nens van veure que era molt difícil anar resseguint aquestes línies, en van fer la seva mateixa interpretació de la mà en 3D. ¡No cal dir que m'han guanyat en expressivitat!

Como los niños vieron que era muy difícil ir siguiendo estas líneas, hicieron su propia interpretación de la mano en 3D. ¡No hace falta decir que me han ganado en expresividad!

Como os pequenos viram que era muito difícil ir seguindo estas linhas, fizeram a sua própria interpretação da mão em 3D. Nem é preciso dizer que me ganharam em expressividade!


30.1.13

Fent de paletes / Haciendo de paletas / Fazendo de trolhas

No tinc per costum parlar de joguines comprades, però aquest Nadal ens ha arribat un joc de construcció molt didàctic i divertit (de la marca Teifoc). Dintre d'una caixa de cartró venien uns maons en miniatura, una porta i una finestra de plàstic, i també ciment en pols que es barreja amb aigua (ve amb una espàtula i un petit cub per fer la barreja). ¡I toca construir una casa! La caixa conté unes instruccions i dos models que podem seguir. Tot el procés és molt instructiu, ¡i ens sentim uns autèntics paletes! Al final, aquest ciment es dissol en aigua tèbia ¡i podem fer servir de nou els maons en una nova construcció!

No tengo por costumbre hablar de juguetes comprados, pero esta Navidad nos ha llegado un juego de construcción muy didáctico y divertido (de la marca Teifoc). Dentro de una caja de cartón venían unos ladrillos en miniatura, una puerta y una ventana de plástico, así como cemento en polvo que se mezcla con agua (viene con una espátula y un pequeño cubo para hacer la mezcla). ¡Y toca construir una casa! La caja contiene unas instrucciones y dos modelos que podemos seguir. Todo el proceso es muy instructivo, ¡y nos sentimos unos auténticos paletas! Al final, este cemento se disuelve en agua tibia ¡y podemos usar de nuevo los ladrillos en una nueva construcción!

Não costumo falar de brinquedos comprados, mas neste Natal chegou-nos um jogo de construção muito didático e divertido (da marca Teifoc). Dentro de uma caixa de cartão vinham uns tijolos em miniatura, uma porta e uma janela de plástico, e também cimento em pó que se mistura com água (vem com uma espátula e um pequeno recipiente para fazer a mistura). E vamos construir uma casa! A caixa contém umas instruções e dois modelos que podemos seguir. Todo o processo é muito instrutivo, e sentimo-nos uns verdadeiros trolhas! No final, este cimento disolve-se em água morna e podemos usar novamente os tijolos para uma nova construção!

25.1.13

Plastilina casolana / Plastilina casera / Plasticina caseira

Després d'un primer intent fallit, ¡per fi hem aconseguit fer plastilina casolana! N'hi ha moltíssimes receptes amb petites variants, només cal que mireu, per exemple, el fantàstic blog The Imagination Treeon s'exploren plastilines de diferents colors i textures, amb herbes aromàtiques o purpurina, amb aspecte de xocolata o de galetes...

Tras un primer intento fallido, ¡por fin hemos conseguido hacer plastilina casera! Hay muchísimas recetas con pequeñas variantes, simplemente mirad, por ejemplo, el fantástico blog The Imagination Treedonde se exploran plastilinas de diferentes colores y texturas, con hierbas aromáticas o purpurina, con aspecto de chocolate o de galletas...

Após uma primeira tentativa falhada, conseguimos por fim fazer plasticina caseira! Há muitíssimas receitas com pequenas variantes, basta que entrem, por exemplo, no fantástico blog The Imagination Tree, onde se exploram plasticinas de diferentes cores e texturas, com ervas aromáticas ou purpurina, com aspeto de chocolate ou de bolachas...


Nosaltres vam barrejar dues tasses de farina amb una tassa de sal. Després hi vam afegir una tassa d'aigua tèbia i, finalment, 4 culleradetes de bicarbonat i 4 més d'oli vegetal. Ho vam posar una estona al foc, fins que la massa va adquirir una bona consistència. Després de deixar-la refredar-se una mica, amb les mans vam donar-li la forma d'una bola suau i fàcil de manegar. Amb aquesta primera massa els petits es van posar a fer formes i a ficar-hi les pedres de colors que els vaig deixar.

Nosotros mezclamos dos tazas de harina con una taza de sal. Luego le añadimos una taza de agua tibia y, por fin, 4 cucharaditas de bicarbonato y 4 más de aceite vegetal. Lo llevamos un rato al fuego, hasta que la masa adquirió una buena consistencia. Tras dejar enfriarla un poco, con las manos le dimos la forma de una bola suave y fácil de manejar. Con esta primera masa los pequeños se pusieron a hacer formar y a meterles las piedras de colores que les dejé.

Nós misturámos duas chávenas de farinha com uma chávena de sal. Depois, juntámos uma chávena de água morna e, por fim, 4 colherezinhas de bicarbonato e outras 4 de óleo vegetal. Levámos esta massa durante uns momentos ao fogão, até que adquiriu uma boa consistência. Depois de deixá-la arrefecer um pouco, com as mãos demos-lhe a forma de uma bola suave e fácil de manejar. Com esta primeira massa os pequenos puseram-se a fazer formas e a cravar-lhes pedras coloridas que lhes deixei.
¡Però volíem donar-li color! Aleshores vam separar la massa en 4 boles i vam posar en tres d'elles unes gotes de colorant alimentari (lila i rosa, els colors que tenia a casa). Després d'amassar-ho molt bé, vam aconseguir finalment una bola amb un color uniforme i no amb l'aspecte de marbre que tenia al començament. Diuen que aquesta plastilina s'aguanta molt de temps a la nevera, dintre d'una bossa de plàstic o d'un tàper. I de tacte, ¡us puc (podem) assegurar que és una meravella!

¡Pero queríamos darle color! Entonces separamos la masa en 4 bolas y pusimos en tres de ellas unas gotas de colorante alimentario (lila y rosa, los colores que teníamos en casa). Después de amasarlo muy bien, conseguimos finalmente una bola con un color uniforme y no con el aspecto de mármol que tenía al principio. Dicen que esta plastilina aguanta mucho tiempo en la nevera, dentro de una bolsa de plástico o de un taper. Y de tacto, ¡puedo (podemos) aseguraros que es una maravilla!

Mas queríamos dar-lhe cor! Por isso, separámos a massa em 4 bolas e pusemos em três delas umas gotas de corante alimentar (lilás e rosa, as cores que tinha em casa), Depois de amassar muito bem, conseguimos finalmente uma bola com uma cor uniforme e não com o aspeto de mármore que tinha no início. Dizem que esta plasticina se aguenta muito tempo no frigorífico, dentro de um saco de plástico ou de uma tupperware. E, quanto ao tato, posso (podemos) assegurar-vos que é uma maravilha!24.1.13

Seguim amb els animals / Seguimos con los animales / Continuamos com os animais


Vaig donar als nens cartolines i cartrons amb diferents colors i textures, i també una caixa de ceres. I ells es van posar a dibuixar animals, que després vam retallar i, en algun cas, enganxar en un cartró gruixut per poder jugar-hi sense por.

Di a los niños cartulinas y cartones con diferentes colores y texturas, así como una caja de ceras. Y ellos se pusieron a dibujar animales, que luego recortamos y, en algún caso, pegamos en un cartón grueso para poder jugar sin miedo.


Dei aos miúdos cartolinas e cartões com diferentes cores e texturas, assim como uma caixa com lápis de cera. E eles puseram-se a desenhar animais, que depois recortámos e, num caso ou noutro, colámos num cartão grosso para poder brincar sem medo.


22.1.13

Un gran Zoo de cartró / Un grande Zoo de cartón / Um grande Jardim Zoológico de cartão

L'altre dissabte vam anar al zoo de Barcelona, ¡ja que els nens no deixaven de demanar-nos-ho!

El otro sábado fuimos al zoo de Barcelona, ¡ya que los niños no dejaban de pedírnoslo!

Sábado passado fomos ao Jardim Zoológico de Barcelona, já que os pequenos não deixavam de pedir-nos para lá ir!


A la tarda em van dir que volien que jo els ajudés a construir un zoo, perquè els animals de casa havien acordat, en assemblea, que necessitaven un espai comú on viure plegats.

Por la tarde me dijeron que querían que yo les ayudara a construir un zoo, porque los animales de casa habían acordado, en asamblea, que necesitaban un espacio común donde vivir juntos.

À tarde disseram-me que queriam que eu os ajudasse a construir um Jardim Zoológico, porque os animais cá de casa tinham acordado, em assembleia, que necessitavam de um espaço comum onde viver juntos.Vam agafar un cartró molt gran i el Francesc va començar a dibuixar amb un llapis les diferents zones del zoo: l'espai central de les girafes i els elefants, els llacs per als animals d'aigua, una àrea per als animals salvatges, una petita muntanya, un espai amb arbres per als primats... ¡És increïble veure com els nens retenen els espais que visiten i són capaços gairebé de reproduir-los en un plànol! Després vam enganxar amb cola blanca trossets de paper de seda de diferents colors, per marcar bé cada àrea.

Cogimos un cartón muy grande y Francesc comenzó a dibujar con un lápiz las diferentes zonas del zoo: el espacio central de las jirafas y los elefantes, los lagos para los animales de agua, un área para los animales salvajes, una pequeña montaña, un espacio con árboles para los primates... ¡Es increíble ver cómo los niños retienen los espacios que visitan y son capaces casi de reproducirlos en un plano! Después pegamos con cola blanca trocitos de papel de seda de diferentes colores, para marcar bien cada área.

Pegámos num cartão muito grande e o Francesc começou a desenhar com um lápis as diferentes zonas do Zoo: o espaço central das girafas e dos elefantes, os lagos para os animais marinhos, uma área para os animais selvagens, uma pequena montanha, um espaço com árvores para os primatas... É incrível ver como os miúdos retêm os espaços que visitam e são praticamente capazes de reproduzi-los numa planta! Depois colámos com cola branca pedacinhos de papel de seda de diferentes cores, para assinalar bem cada área.Amb el mateix cartró vam crear "corbes de nivell", com si estiguéssim fent una maqueta, i vam fer el viaducte que encercla l'àrea dels elefants i les girafes. No hi podia faltar el tren de cartró ni els arbres perquè els micos s'hi puguin gronxar.

Con el mismo cartón creamos "curvas de nivel", como si estuviéramos haciendo una maqueta, e hicimos el viaducto que rodea el área de los elefantes y las jirafas. No podía faltar el tren de cartón ni los árboles para que los monos se puedan columpiar.

Com o mesmo cartão criámos "curvas de nível", como se estivéssemos a fazer uma maquete, e fizemos o viaduto que rodeia a área dos elefantes e das girafas. Não podia faltar o comboio de cartão nem as árvores para que os macacos se possam baloiçar.
I us puc assegurar que aquest zoo ha estat força senzill de fer i que els nens s'hi passen hores jugant amb els animals i inventant les històries més increïbles.

Y os puedo asegurar que este zoo ha sido bastante sencillo de hacer y que los niños se pasan horas jugando con los animales e inventando las historias más increíbles.

E posso garantir-vos que este Zoo foi bastante fácil de fazer e que os miúdos passam muitas horas a brincar com os animais e a inventar as histórias mais incríveis.


18.1.13

Un Zoo de legos / Um Jardim Zoológico de legos

A casa els agrada molt jugar amb els legos. Fins ara ho feien amb els Lego Duplo, però fa poc vaig barrejar tots els legos més petits que ens havien anat regalant i els els vaig donar perquè muntessin el que volguessin. Com que ara també els agraden molt els animals, van decidir muntar un ZOO on no hi faltava una àrea específica per als óssos polars, els elefants i les girafes, els micos, els animals salvatges... Quan no tenien l'animal que volien, ¡el construïen amb les peces petites que els seus dits s'acostumaven a manejar!

En casa les gusta mucho jugar con los legos. Hasta ahora lo hacían con los Lego Duplo, pero hace poco mezclé todos los legos más pequeños que nos habían ido regalando y se los di para que montaran lo que quisieran. Como ahora también les gustan mucho los animales, decidieron montar un ZOO donde no faltaba un área específica para los osos polares, los elefantes y las jirafas, los monos, los animales salvajes... Cuando no tenían el animal que querían, ¡lo construían con las piezas pequeñas que sus dedos se acostumbraban a manejar!

Cá em casa gostam muito de brincar com os legos. Até agora brincavam com o Lego Duplo, mas há pouco tempo misturei todos os legos mais pequenos que nos tinham ido oferecendo e dei-lhes para que montassem o que quisessem. Como agora também gostam muito dos animais, decidiram montar um Jardim Zoológico onde não faltava uma área específica para os ursos polares, os elefantes e as girafas, os macacos, os animais selvagens... Quando não tinham o animal que queriam, construíam-no com as peças pequenas que os seus dedos se habituavam a manejar!


16.1.13

Pintant la neu / Pintando la nieve / Pintando a neve

L'altre dia vaig donar als nens cartolines de diferents colors, tinta acrílica blanca, pinzells i bastonets. I ells van passar una bona estona pintant la neu, inventant màquines estrambòtiques i dibuixant lletres.

El otro día di a los niños cartulinas de diferentes colores, tinta acrílica blanca, pinceles y bastoncillos. Y ellos pasaron un buen rato pintando la nieve, inventando máquinas estrambóticas y dibujando letras.

Outro dia dei aos miúdos cartolinas de diferentes cores, tinta acrílica branca, pincéis e cotonetes. E eles passaram bastante tempo a pintar a neve, a inventar máquinas estrambólicas e a desenhar letras.

15.1.13

Grans i petits pintant / Grandes y pequeños pintando / Grandes e pequenos pintando

Aquest Nadal vaig rebre unes aquarel·les noves en tub, perquè les que usava quan tenia 18 anys ja s'havien assecat. Mentre les provava, els nens s'asseien al meu costat i anaven fent també els seus experiments. Vaig pintar una nena dormint, alhora que l'Anna (4) es va posar a fer arbres amb pomes i gavines a volar.

Esta Navidad recibí unas acuarelas nuevas en tubo, porque las que usaba cuando tenía 18 años ya se habían secado. Mientras las probaba, los niños se sentaban a mi lado e iban haciendo también sus experimentos. Pinté una niña durmiendo, a la vez que Anna (4) se puso a hacer árboles con manzanas y gaviotas a volar.

Neste Natal recebi umas aguarelas novas em tubo, porque as que usava quando tinha 18 anos já tinham secado. Enquanto as experimentava, os miúdos sentavam-se ao meu lado e iam fazendo também as suas experiências. Pintei uma menina a dormir, ao mesmo tempo que a Anna (4) se pôs a fazer árvores com maçãs e gaivotas a voar.Mentre jo repetia el mateix dibuix, ara en tons blaus, l'Anna feia una nina i el Francesc (6) dibuixava animals i ninots de neu, aprofitant els colors ja preparats. Els vaig proposar de pintar abans amb una cera blanca algunes zones, que després romandrien blanques mentre l'aquarel·la blava ocuparia tota la superfície, i aquesta tècnica els va agradar molt.

Mientras yo repetía el mismo dibujo, ahora en tonos azules, Anna hacía una muñeca y Francesc (6) dibujaba animales y muñecos de nieve, aprovechando los colores ya preparados. Les propuse pintar antes con una cera blanca algunas zonas, que luego permanecerían blancas mientras la acuarela azul ocuparía toda la superficie, y esta técnica les gustó mucho.

Enquanto eu repetia o mesmo desenho, agora em tons azuis, a Anna pintava uma boneca e o Francesc (6) desenhava animais e bonecos de neve, aproveitando as cores já preparadas. Propus-lhes que pintassem antes com um lápis de cera branca algumas zonas, que depois permaneceriam brancas enquanto a aguarela azul ocuparia toda a superficie, e eles gostaram muito desta técnica.


Un altre dia vam estar fullejant una enciclopèdia d'animals i fent alguns estudis per a un projecte futur, i el Francesc en va fer també la seva versió.

Otro día estuvimos hojeando una enciclopedia de animales y haciendo algunos estudios para un proyecto futuro, y Francesc hizo también su versión.

Outro dia estivemos a folhear uma enciclopédia de animais e a fazer alguns estudos para um projeto futuro, e o Francesc fez também a sua versão.


Sovint penso que és bo que fem coses paral·lelament amb els nens, perquè així ells també veuen que estem ocupats, que tenim projectes i que explorem tècniques noves, i els vénen ganes d'aprendre'n, de fer el mateix a la seva mida.

A menudo creo que es bueno que hagamos cosas paralelamente con los niños, porque así ellos también ven que estamos ocupados, que tenemos proyectos y que exploramos técnicas nuevas, y les dan ganas de aprender, de hacer lo mismo a su medida.

Creio muitas vezes que é bom fazermos coisas a par com os miúdos, porque assim eles também percebem que estamos ocupados, que temos projetos e que exploramos técnicas novas, e dá-lhes vontade de aprender, de fazer o mesmo à sua medida.

14.1.13

Llits per a totes les nines / Camas para todas las muñecas / Camas para todas as bonecas

Hem tornat a fer llits per a les nines de l'Anna. Hem folrat caixes de fusta (on venen les maduixes) amb una tela estampada i li hem sobreposat un rectangle de feltre. Fins aquí no hem fet servir fils ni agulles, només cola per a teixit, com ho explicava en un post anterior. Aquest cop, però, hem fet també unes mantetes amb feltre cosit a un tros de tela que fa de llençol i que es doblega per sobre del feltre. ¡Ara les tres nines més petites de casa tenen on dormir sense passar fred!

Hemos vuelto a hacer camas para las muñecas de Anna. Hemos forrado cajas de madera (donde venden las fresas) con una tela estampada y le hemos sobrepuesto un rectángulo de fieltro. Hasta aquí no hemos utilizado hilos ni agujas, solo pegamento para tejido, como lo explicaba en un post anterior. Esta vez, sin embargo, hemos hecho también unas mantitas con fieltro cosido a un trozo de tela que hace de sábana y que se dobla por encima del fieltro. ¡Ahora las tres muñecas más pequeñas de casa tienen donde dormir sin pasar frío!

Voltámos a fazer camas para as bonecas da Anna. Forrámos caixas de madeira (onde vêm os morangos) com um tecido estampado e sobrepusemos-lhes um retângulo de feltro. Até aqui não utilizámos fios nem agulhas, apenas cola para tecido, como explicava num post anterior. Desta vez, contudo, fizemos também umas mantinhas com feltro cosido a um pedaço de tecido que serve de lençol e que dobra por cima do feltro. Agora as três bonecas mais pequenas da casa têm onde dormir sem ter frio!

11.1.13

Provant amb aquarel·les / Provando con acuarelas / Experimentando com aguarelas

Amb les aquarel·les líquides es poden fer molts experiments. Per exemple, deixar caure unes gotes sobre un full i aleshores bufar amb una canya perquè la tinta s'escampi i agafi formes curioses.

Con las acuarelas líquidas se pueden hacer muchos experimentos. Por ejemplo, dejar caer unas gotas sobre una hoja y entonces soplar con una caña para que la tinta se esparza y coja formas curiosas.

Com as aguarelas líquidas podem-se fazer muitas experiências. Por exemplo, deixar cair umas gotas sobre uma folha e logo a seguir soprar com uma palhinha para que a tinta se espalhe e adote formas curiosas.

També es poden fer taques amb un pinzell i després intentar descobrir o dibuixar el que cada forma suggereix.

También se pueden hacer manchas con un pincel y después intentar descubrir o dibujar lo que cada forma sugiere.

Também se podem fazer manchas com um pincel e depois tentar descobrir ou desenhar o que cada forma sugere.

Si mullem el paper abans (un paper per a aquarel·la seria l'ideal), quan deixem caure les gotes de tinta la taca creix ràpidament i es barreja amb el color del costat. ¡S'ha de ser àgil, doncs!

Si mojamos el papel antes (un papel para acuarela sería lo ideal), cuando dejamos caer las gotas de tinta la mancha crece rápidamente y se mezcla con el color de al lado. ¡Hay que ser ágil, pues!

Se antes molharmos o papel (um papel para aguarela seria ideal), quando deixamos cair as gotas de tinta a manha cresce rapidamente e mistura-se com a cor que tem ao lado. Então temos de ser rápidos!10.1.13

La maleta de la Caputxeta Vermella / La maleta de la Caperucita Roja / A malinha do Capuchinho Vermelho

L'estiu passat vam fer els personatges de la Caputxeta Vermella: el Francesc els dibuixava i jo els passava a feltre, seguint minuciosament els dibuixos i omplint les figures amb farciment per a coixins.

El verano pasado hicimos los personajes de la Caperucita Roja: Francesc los dibujaba y yo los pasaba a fieltro, siguiendo minuciosamente los dibujos y llenando las figuras con relleno para cojines.

No verao passado fizémos as personagens do Capuchinho Vermelho: o Francesc desenhava-as e eu passava-as a feltro, seguindo minuciosamente os desenhos e enchendo as figuras com recheio de almofadas.


Després vam fer una maleta per portar-los i que ens servís igualment d'escenari del conte. Vam cosir els rectangles que configuren les diferents cares i vam posar-hi una nansa que manté unides les dues meitats. Per dintre vam anar enganxant i cosint muntanyes, arbres i camins en feltre de diferents colors. ¡I que comencin els conta-contes!

Después hicimos una maleta para llevarlos y que nos sirviera igualmente de escenario del cuento. Cosimos los rectángulos que configuran las diferentes caras y pusimos un asa que mantiene unidas las dos mitades. Por dentro fuimos pegando y cosiendo montañas, árboles y caminos en fieltro de diferentes colores. ¡Y que comiencen los cuentacuentos!

Depois fizémos uma malinha para levá-los e que nos servisse igualmente de cenário do conto. Cosemos os retângulos que configuram as diferentes caras e pusémos uma pega que mantem unidas as duas metades. Por dentro fomos colando e cosendo montanhas, árvores e caminhos em feltro de diferentes cores. E que comecem os contadores de histórias!