30.11.12

Calendari d'Advent / Calendario de Adviento / Calendário de Advento

¡Per fi hem muntat el nostre calendari d'Advent a la paret vermella de casa!

¡Por fin hemos montado nuestro calendario de Adviento en la pared roja de casa!

Por fim montámos o nosso calendário de Advento na parede vermelha da casa!Els nens van dibuixar cases en un cartró i les van pintar amb tintes acríliques. Vam obrir algunes portes i finestres amb un cúter i ells hi van escriure per sobre els números de l'1 al 24. Per darrere de les obertures, i sense que ells ho veiessin, vaig enganxar alguns dibuixos que vaig fer de Nadal.

Los niños dibujaron casas en un cartón y las pintaron con tintas acrílicas. Abrimos algunas puertas y ventanas con un cúter y ellos escribieron por encima los números del 1 al 24. Por detrás de las aperturas, y sin que ellos lo vieran, pegué algunos dibujos que hice de Navidad.

Os pequenos desenharam casas num cartão e pintaram-nas com tintas acrílicas. Abrimos algumas portas e janelas com um x-ato e eles escreveram por cima os números do 1 ao 24. Por trás das aberturas, e sem que eles tenham visto, colei alguns desenhos de Natal que eu fiz.
¡I ha arribat el moment de muntar la nostra pared d'Advent! Vam començar per fer les muntanyes amb paper kraft. Després vam enganxar (amb celo de paper) les casetes i uns arbres que anàvem tallant en paper de diari. Vam fer camins també amb aquest paper i estrelles amb washi tape. I al desembre els tocarà anar obrint una finestra cada dia fins que totes les cases s'il·luminin ¡perquè ha arribat el Nadal!

¡Y ha llegado el momento de montar nuestra pared de Adviento! Empezamos por hacer las montañas con papel kraft. Después pegamos (con celo de papel) las casetas y unos árboles que íbamos cortando en papel de periódico. Hicimos caminos también con ese papel y estrellas con washi tape. Y en diciembre les tocará ir abriendo una ventana cada día hasta que todas las casas se iluminen ¡porque ha llegado Navidad!

E chegou o momento de montar a nossa parede de Advento! Começámos por fazer as montanhas com papel kraft. Depois colámos (com fita de papel) as casinhas e umas árvores que íamos cortando num jornal. Fizémos caminhos também com esse papel e estrelas com washi tape. E em dezembro eles deverão ir abrindo uma janela cada dia até que todas as casas se iluminem porque chegou o Natal!


29.11.12

Corona de Nadal / Corona de Navidad / Coroa de Natal


¡Vam passar una estona molt entretinguda fabricant la nostra corona de Nadal! Els nens van tallar cintes de goma EVA de diferents colors, que després jo vaig grapar al voltant d'una argolla de porexpan. Una cinta una mica més llarga permet penjar la corona i mostrar a tot el món que ¡ja ens estem preparant per al Nadal!

¡Pasamos un rato muy entretenido fabricando nuestra corona de Navidad! Los niños cortaron cintas de goma EVA de diferentes colores, que luego yo grapé alrededor de una argolla de porexpan. Una cinta un poco más larga permite colgar la corona y mostrar a todo el mundo que ¡ya nos estamos preparando para Navidad!

Passámos uns momentos muito entretidos a construir a nossa coroa de Natal! Os pequenos cortaram tiras de espuma EVA de diferentes cores, que depois eu agrafei à volta de uma argola de esferovite. Uma fita um pouco mais comprida permite pendurar a coroa e mostrar a todo o mundo que já nos estamos a preparar para o Natal!


28.11.12

Arbres de tardor / Árboles de otoño / Árvores de outono

En els últims temps hem provat de fer arbres i fulles de tardor seguint diferents tècniques (¡els que sou mestres domineu tot això!).
La primera tècnica, que l'Anna em va explicar que havia après a l'escola, consisteix a posar fulles seques per sota del paper i passar-hi ceres per sobre, de manera que es vegin els nervis i els límits de les fulles en el paper.

En los últimos tiempos hemos intentado hacer árboles y hojas de otoño siguiendo diferentes técnicas (¡los que sois maestros domináis todo esto!).
La primera técnica, que Anna me explicó que había aprendido en la escuela, consiste en poner hojas secas debajo del papel y pasar ceras por encima, de modo que se vean los nervios y los límites de las hojas en el papel.

Nos últimos tempos experimentámos fazer árvores e folhas de outono seguindo diferentes técnicas (os que são professores dominam tudo isto!).
A primeira técnica, que a Anna me explicou que tinha aprendido na escola, consiste em por folhas secas debaixo do papel e passar lápis de cera por cima, de maneira que se vejam as nervuras e os contornos das folhas no papel.

També hem provat de fer els troncs amb washi tape marró i després, per fer les fulles, anar pintant topos amb un bastonet amarat en aquarel·la líquida.

También hemos intentado hacer los troncos con washi tape marrón y luego, para hacer las hojas, ir pintando topos con un bastoncillo empapado en acuarela líquida.

Também experimentámos fazer troncos com washi tape castanha e depois, para fazer as folhas, pintar bolinhas com um cotonete embebido em aguarela líquida.


Com que l'Anna ha passat hores traient les puntes d'uns llapis, ho hem aprofitat com a copa d'uns arbres de tardor.

Como Anna ha pasado horas sacando las puntas de unos lápices, lo hemos aprovechado como copa de unos árboles de otoño.

Como a Anna passou horas a afiar uns lápis, aproveitámos as aparas para as copas de umas árvores de outono.


27.11.12

Casa de l'esquirol / Casa de la ardilla / Casa do esquilo

Amb les fustes que fan els laterals i la base d'una caixa de taronges vam construir una casa per a l'esquirol. Primer vam dibuixar les paredes i la teulada de la casa a la fusta i les vam tallar amb un cúter. A la pared principal vam fer una obertura rodona per comunicar amb l'interior. Amb cola forta vam enganxar les diferents parts i amb cinta de paper vam pressionar-les entre sí per quedar ben encolades.

Con las maderas que hacen los laterales y la base de una caja de naranjas construimos una casa para la ardilla. Primero dibujamos las paredes y el tejado de la casa en la madera y las cortamos con un cúter. En la pared principal hicimos una abertura redonda para comunicar con el interior. Con pegamento fuerte pegamos las diferentes partes y con cinta de papel las presionamos entre sí para quedar bien encoladas.

Com as madeiras que constituem as partes laterais e a base duma caixa de laranjas fizémos uma casa para o esquilo. Primeiro desenhámos as paredes e o telhado da casa na madeira e cortámo-las com um x-ato. Na parede principal fizémos uma abertura redonda para comunicar com o interior. Com cola forte colámos as diferentes partes e com fita de papel pressionámo-las entre si para ficarem bem coladas.

26.11.12

Animalons de cartró / Animalitos de cartón / Animais de cartão

En un cartró gruixut el Francesc va dibuixar molts animals amb un retolador negre permanent. Amb aquarel·les líquides els va pintar, sense preocupar-se si sortia de la ratlla. Després jo, amb un cúter, els vaig anar tallant amb cura. I ara tenim a casa una fauna increïble per donar vida a milers d'històries.

En un cartón grueso Francesc dibujó muchos animales con un rotulador negro permanente. Con acuarelas líquidas los pintó, sin preocuparse si se salía de la raya. Luego yo, con un cúter, los fui cortando con cuidado. Y ahora tenemos en casa una fauna increíble para dar vida a miles de historias.

Num cartão grosso o Francesc desenhou muitos animais com um marcador preto permanente. Com aguarelas líquidas pintou-os, sem se preocupar se saía das linhas. Depois eu, com um x-ato, fui cortando-os com cuidado. E agora temos em casa uma fauna incrível capaz de dar vida a milhares de histórias.

23.11.12

Ornaments de nadal / Ornamentos de navidad / Enfeites de Natal

En el fantàstic blog Decora Recicla Imagina vam veure una manera molt senzilla de crear ornaments de Nadal. Nosaltres ho vam provar fent cercles de corda vermella. En una safata de porexpan vam col·locar escuradents formant una circumferència. Amb el fil passat per cola blanca dissolta en aigua vam anar donant voltes als escuradents creant una trama consistent. Mentre s'eixugava, vam col·locar més escuradents per estirar bé el fil vermell de les puntes i aplastar la bola. Al final vam aconseguir uns bonics ornaments per recordar-nos que aviat serà Nadal.

En el fantástico blog Decora Recicla Imagina vimos una manera muy sencilla de crear ornamentos de Navidad. Nosotros lo probamos haciendo círculos de cuerda roja. En una bandeja de porexpan colocamos palillos formando una circunferencia. Con el hilo pasado por cola blanca disuelta en agua fuimos dando vueltas a los palillos creando una trama consistente. Mientras se secava, colocamos más palillos para estirar bien el hilo rojo de las puntas y aplastar la bola. Al final conseguimos unos bonitos ornamentos para acordarnos que pronto será Navidad.

No fantástico blog Decora Recicla Imagina vimos uma maneira muito simples de criar enfeites de Natal. Nós experimentámos fazendo círculos de corda vermelha. Numa bandeja de esferovite colocámos palitos a formar uma circumferência. Com o fio passado por cola branca dissolvida em água fomos dando voltas aos palitos de maneira a criar uma trama consistente. Enquanto secava, colocámos mais palitos para esticar bem o fio vermelho das pontas e esmagar a bola. Finalmente conseguimos uns bonitos enfeites para lembrar-nos de que em breve será Natal.22.11.12

Piano de fusta / Piano de madera / Piano de madeira

L'Anna volia que féssim un piano. Vam agafar un tros de fusta que havíem pintat de blanc feia temps i hi vam dibuixar les tecles i els botons del piano, tenint com a model un petit piano electrònic que era del pare. Amb un retolador negre permanent vam resseguir totes les línies i vam pintar les tecles negres. ¡I ara, a tocar!

Anna quería que hiciéramos un piano. Cogimos un trozo de madera que habíamos pintado de blanco hacía tiempo y dibujamos las teclas y los botones del piano, teniendo como modelo un pequeño piano electrónico que era de su padre. Con un rotulador negro permanente reseguimos todas las líneas y pintamos las teclas negras. ¡Y ahora, a tocar!

A Anna queria que fizéssemos um piano. Pegámos num bocado de madeira que tinhamos pintado de branco há algum tempo e desenhámos as teclas e os botões do piano, tendo como modelo um pequeno piano eletrónico que era do pai. Com um marcador negro seguimos todas as linhas e pintámos as teclas pretas. E agora vamos tocar!
Premi Dardos / Premio Dardos / Prémio Dardos

Acabem de rebre per partida doble un altre premi, un premi que reconeix la dedicació, la creativitat i l'esforç per mantenir un blog: el PREMI DARDOS, atorgat en menys d'una setmana pel fantàstic blog Pinta la lluna i per un altre també molt interessant, El Blog de Mama Josefa.

Acabamos de recibir por partida doble otro premio, un premio que reconoce la dedicación, la creatividad y el esfuerzo por mantener un blog: el PREMIO DARDOS, otorgado por el fantástico blog Pinta la lluna y por otro también muy interesante, El Blog de Mama Josefa.

Acabámos de receber em duplicado outro prémio, um prémio que reconhece a dedicação, a criatividade e o esforço de manter um blog: o PREMIO DARDOS, concedido pelo fantástico blog Pinta la lluna e por outro também muito interessante, El Blog de Mama Josefa.I per continuar la cadena, atorguem també el Premi Dardos a altres 15 blogs que considerem fantàstics i amb els quals tenim moltes afinitats:

Y para continuar la cadena, otorgamos también el Premio Dardos a otros 15 blogs que consideramos fantásticos y con los cuales tenemos muchas afinidades:

E para continuar a cadeia, concedemos também o Prémio Dardos a outros 15 blogs que consideramos fantásticos e com os quais temos muitas afinidades:


¡Felicitats als guanyadors! ¡Que els vostres blogs segueixin sent espais d'inspiració i bellesa!

¡Felicidades a los vencedores! ¡Que vuestros blogs sigan siendo espacios de inspiración y belleza!

Parabéns aos vencedores! Que os vossos blogs continuen a ser espaços de inspiração e beleza!

20.11.12

Ninos amb fulles de tardor / Muñecos con hojas de otoño / Bonecos com folhas de Outono

L'Anna ha portat a casa, robades del pati de l'escola, unes fulles petites de tardor. Amb cola, sobre un paper, hem fet aquests tres ninos que ràpidament s'han convertit en els seus autoretrats.

Anna ha traído a casa, robadas del patio de la escuela, unas hojas pequeñas de otoño. Con pegamento, sobre un papel, hemos hecho estos tres muñecos que rápidamente se han convertido en sus autorretratos.

A Anna trouxe para casa, roubadas do pátio da escola, umas folhas pequenas de Outono. Com cola, sobre um papel, fizemos estes três bonecos que rapidamente se converteram nos seus autorretratos.

19.11.12

El sol i la lluna / El sol y la luna / O sol e a lua

Com que el més petit de casa té a l'escola bressol un sol i una lluna que li agraden molt, els germans grans van voler fer-li un mòbil amb un sol, una lluna, tres núvols, tres estrelles i un arc de Sant Martí per penjar a sobre del seu bressol.

Como el más pequeño de casa tiene en la guardería un sol y una luna que le gustan mucho, sus hermanos mayores quisieron hacerle un móvil con un sol, una luna, tres nubes, tres estrellas y un arco iris para colgar encima de su cuna.

Como o mais pequeno de casa tem no infantário um sol e uma lua de que gosta muito, os irmãos mais velhos quiseram fazer-lhe um móbil com um sol, uma lua, três nuvens, três estrelas e um arco-iris para pendurar encima do seu berço.


Vam dibuixar i tallar les figures en cartró. Vam arrugar fulls de paper de diari i els vam enganxar amb cinta de paper al cartró per donar-hi una mica de volum. Amb cola blanca dissolta en aigua vam anar pinzellant més paper de diari per cobrir i unificar les figures. Quan es van assecar, les vam pintar amb tintes acríliques. Una corda en cada forma permetia penjar-les d'una estructura de bambú en forma de creu. I ara tot es mou suaument quan ho toquem o passa l'aire.

Dibujamos y cortamos las figuras en cartón. Arrugamos hojas de papel de periódico y las pegamos con cinta de papel al cartón para darle un poco de volumen. Con cola blanca disuelta en agua fuimos pincelando más papel de periódico para cubrir y unificar las figuras. Cuando se secaron, las pintamos con tintas acrílicas. Una cuerda en cada forma permitía colgarlas de una estructura de bambú en forma de cruz. Y ahora todo se mueve suavemente cuando lo tocamos o pasa el aire.

Desenhámos e cortámos as figuras em cartão. Amachucámos folhas de jornal e colámo-las com fita de papel no cartão para dar-lhe um pouco de volume. Com cola branca dissolvida em água fomos pincelando mais folhas de jornal para cobrir e unificar as figuras. Quando secaram, pintámo-las com tintas acrílicas. Uma corda em cada forma permitia pendurá-las de uma estrutura de bambú em forma de cruz. E agora tudo se move suavemente quando lhe tocamos ou quando passa o ar.

16.11.12

Taula dels números /Tabla de los números / Tabela dos números

Com que el Francesc ja està a Primer i va començar a parlar de les desenes, a sumar i a restar i a fer moltes altres virgueries matemàtiques, vam fer una taula dels números per poder jugar-hi. Primer els nens van pintar una cartolina amb aquarel·les líquides. Un cop seca, la vam plastificar amb Aironfix i la vam enganxar a un cartró més gruixut perquè no es doblegués. Després vam tallar quadradets de 4 x 4 cm en cartolines de diferents colors, deu de cada, on el Francesc va escriure els números del 0 fins al 99. Va enganxar una part del velcro per darrere de cada quadrat i l'altra part a la cartolina. Un cop ordenats els números, és el moment de jugar: "¿Quin és el número que té cinc desenes i quatre unitats?"; "I si li traiem tres unitats ¿quin número dóna?"...

Como Francesc ya está en Primero y empezó a hablar de las decenas, a sumar y a restar y a hacer muchas virguerías matemáticas, hicimos una tabla de los números para poder jugar. Primero los niños pintaron una cartulina con acuarelas líquidas. Una vez seca, la plastificamos con Aironfix i la pegamos a un cartón más grueso para que no se doblara. Después cortamos cuadraditos de 4 x 4 cm en cartulinas de diferentes colores, diez de cada, donde Francesc escribió los números del 0 hasta el 99. Enganchó una parte del velcro por detrás de cada cuadrado y la otra parte en la cartulina. Una vez ordenados los números, es el momento de jugar: "¿Cuál es el número que tiene cinco decenas y cuatro unidades?"; "Y si le quitamos tres unidades, ¿qué número da?"...

Como o Francesc já está na Primária e começou a falar das dezenas, a somar e a subtrair e a fazer muitos outros prodígios matemáticos, fizemos uma tabela dos números para poder brincar. Primeiro os miúdos pintaram uma cartolina com aguarelas líquidas. Quando secou, plastificámo-la com Aironfix e colámo-la a um cartão mais grosso para que não se dobrasse. Depois, cortámos quadradinhos de 4 x 4 cm em cartolinas de diferentes cores, dez de cada, onde o Francesc escreveu os números do 0 até ao 99. Colou uma parte do velcro por trás de cada quadrado e a outra parte à cartolina. Assim que os números estão ordenados, chega o momento de brincar: "Qual é o número que tem cinco dezenas e quatro unidades?"; "E se lhe tirarmos três unidades que número dá?"...

15.11.12

Escut de cavaller / Escudo de caballero / Escudo de cavaleiro

Com que el més petit de la casa no deixava de pegar els germans amb la seva espasa, el gran va voler fer un escut per protegir-se'n.

Como el más pequeño de la casa no dejaba de pegar a sus hermanos con su espada, el mayor quiso hacer un escudo para protegerse.

Como o mais pequeno da casa não deixava de bater nos manos com a sua espada, o mais velho quis fazer um escudo para proteger-se.


Vam dibuixar i tallar la forma de l'escut en un cartró. Amb goma EVA blanca vam revestir-ho per un dels costats, enganxant únicament les puntes per darrera amb cinta adhesiva blanca. Amb cartró vam fer després una nansa per posar-hi la mà. La nansa i la part del darrere de l'escut van ser folrades igualment amb goma EVA. Per davant vam enganxar-hi una creu vermella. ¡I que resistent ens ha quedat!

Dibujamos y cortamos la forma del escudo en un cartón. Con goma EVA blanca revestimos uno de los lados, pegando únicamente las puntas por detrás con cinta adhesiva blanca. Con cartón hicimos luego un asa para poner la mano. El asa y la parte trasera del escudo fueron forradas igualmente con goma EVA. Por delante pegamos una cruz roja. ¡Y que resistente nos ha quedado!

Desenhámos e cortámos a forma do escudo num cartão. Com espuma EVA branca revestimos um dos lados, colando unicamente as pontas atrás com fita adesiva branca. Com cartão fizemos depois uma pega para pôr a mão. A pega e a parte de trás do escudo foram forradas igualmente com espuma EVA. Pela frente colámos uma cruz vermelha. E que resistente ficou!

13.11.12

Ratolí Pérez / Ratoncito Pérez / Ratinho Pérez

El Ratolí Pérez ha començat a venir a aquesta casa durant la nit. De manera que el Francesc va voler fer una nena, un llit de cartró i un ratolinet amb la seva arca dels tresors on guarda les dents. Vam fer les figures amb pasta de sal (dues tasses de farina, una de sal i una d'aigua) i les vam portar al forn a coure durant molta estona, a baixa temperatura. Vam enganxar teixits en el llit de cartó i vam pintar amb pintures acríliques les figures de sal ja endurides. ¡I ara a jugar que cauen moltes dents!

El Ratoncito Pérez ha empezado a venir a esta casa durante la noche. De modo que Francesc quiso hacer una niña, una cama de cartón y un ratoncito con su arca de los tesoros donde guarda los dientes. Hicimos las figuras con pasta de sal (dos tazas de harina, una de sal y una de agua) y las llevamos al horno a cocer durante mucho rato, a baja temperatura. Pegamos tejidos en la cama de cartón y pintamos con pinturas acrílicas las figuras de sal ya endurecidas. ¡Y ahora a jugar a que caen muchos dientes!

O Ratinho Pérez começou a vir a esta casa duranta a noite. De maneira que o Francesc quis fazer uma boneca, uma cama de cartão e um ratinho com a sua arca dos tesouros onde guarda os dentes. Fizémos as figuras com pasta de sal (duas taças de farinha, uma de sal e uma de água) e levámos ao forno a cozer durante muito tempo, a baixa temperatura. Colámos tecidos na cama de cartão e pintámos com tinta acrílica as figuras de sal já endurecidas. E agora vamos brincar a fingir que caem muitos dentes!
12.11.12

Mòbil de tardor / Móvil de otoño / Móbil de outono

L'altre dia vam tallar fulles de feltre de colors càlids i les vam unir passant un fil pel centre de cada fulla. A la punta vam penjar una boleta d'eucaliptus que semblava una campana.

El otro día cortamos hojas de fieltro de colores cálidos y las unimos pasando un hilo por el centro de cada hoja. En la punta colgamos una bolita de eucalipto que parecía una campana.

No outro dia cortámos folhas de feltro de cores quentes e unimo-las passando um fio pelo centro de cada folha. Na ponta pendurámos uma bolinha de eucalipto que parecia um sininho.

9.11.12

Premis al blog / Premios en el blog / Prémios no blog

Món Paral·lel, un fantàstic blog que dóna a conèixer altres blogs i que es defineix com un espai "de tota aquella gent que fa coses amb imaginació, paciència, una mica de traça i molt d'afecte", ens acaba d'atorgar dos premis:

Món Paral·lel, un blog fantástico que da a conocer otros blogs y que se define como un espacio "de toda aquella gente que hace cosas con imaginación, paciencia, un poco de maña y mucho cariño", nos acaba de otorgar dos premios:

Món Paral·lel, um blog fantástico que dá a conhecer outros blogs e que se define como um espaço "de toda aquela gente que faz coisas com imaginação, paciência, um pouco de jeito e muito afeto", acaba de atribuir-nos dois prémios:


Aquests premis tenen com a objectiu donar a conèixer blogs minoritaris triats pel mateix "blogaire" entre els seus preferits, establint així una cadena entre blogs petits (de menys de 200 seguidors) que no tinguin fins comercials. Així doncs, comparteixo amb vosaltres 5 blogs que m'agraden molt (algun d'ells amb una mica més de 200 seguidors), en els quals trobo moltes afinitats, i que són una font d'inspiració tantes vegades.

Estos premios tienen como objetivo dar a conocer blogs minoritarios elegidos por el mismo "bloguero" entre sus preferidos, estableciendo así una cadena entre blogs pequeños (de menos de 200 seguidores) que no tengan fines comerciales. Así pues, comparto con vosotros 5 blogs que me gustan mucho (alguno de ellos con un poco más de 200 seguidores), en los que encuentro muchas afinidades, y que son una fuente de inspiración tantas veces.

Estes premios têm como objetivo dar a conhecer blogs minoritários escolhidos pelo proprio "blogaire" de entre os seus preferidos, estabelecendo assim uma cadeia entre blogs pequenos (de menos de 200 seguidores) que não tenham fins comerciais. Dito isto, partilho convosco 5 blogs de que gosto muito (algum deles com um pouco mais de 200 seguidores), nos quais encontro muitas afinidades e que constituem uma fonte de inspiração tantas vezes.


PREMIS MAMÀ RECICLA / PREMIOS MAMÁ RECICLA / PRÉMIOS MAMàRECICLA

- el blog meravellós de Marisol Franco i la seva filla Sílvia, amb unes creacions artístiques molt boniques a partir de coses molt senzilles (mireu la qualitat de les fotos!)
- el blog maravilloso de Marisol Franco y su hija Silvia, donde se aprecía paso a paso el proceso de creación artística a partir de objectos y materiales muy senzillos (vean la calidad de las fotos!)
- o blog maravilhoso de Marisol Franco e a sua filha Sílvia, onde se pode ver passo a passo o processo de criação artística a partir de objetos e materiais muito simples (olhai para a qualidade das fotos!)


- el blog de la "classe màgica" de Cristina Moreno, amb totes les activitats super creatives que fa amb els nens a la classe de manuals i altres tallers de la ciutat (també per a adults)
- el blog de la "clase mágica" de Cristina Moreno, con todas las actividades super creativas que hace con los niños en la clase de manuales y en otros talleres de la ciudad (también para adultos)
-o blog da "classe mágica" de Cristina Moreno, com todas as atividades super criativas que faz com as crianças na classe de manualidades e noutros workshops da cidade (também para adultos)
- el blog d'Ana López, una mare que sap molt de nens, disfresses, festes, jocs, activitats, decoració..., i que tracta de compartir-ho amb tots nosaltres
el blog de ​​Ana López, una madre que sabe mucho de niños, disfraces, fiestas, juegos, actividades, decoración..., y que trata de compartirlo con todos nosotros
- o blog d'Ana López, uma mãe que sabe muitas coisas sobre crianças, disfarces, festas, jogos, atividades, decoração..., e que decide partilhar tudo isso connosco


- el blog de María Peiró dedicat a les "manualitats de l'agulla" i també al disseny gràfic i moltes altres activitats del món artesà, artístic i del reciclatge
el blog de ​​María Peiró dedicado a las "manualidades de la aguja" y también al diseño gráfico y muchas otras actividades del mundo artesano, artístico y del reciclaje
- o blog de María Peiró dedicado aos "trabalhos manuais da agulha" e também do desenho gráfico e de muitas outras atividades do mundo artesanal, artístico e da reciclagem

- el blog de Carme Bonet que ofereix un molt complet "recull de recursos, reflexions i experiències per a l'Educació Infantil", dedicat a les noves generacions de mestres que "arriben amb força"
el blog de Carmen Bonet que ofrece una muy completa "recopilación de recursos, reflexiones y experiencias para la Educación Infantil", dedicado a las nuevas generaciones de maestros que "llegan con fuerza"
o blog de Carmen Bonet que oferece uma completa "recompilação de recursos, reflexões e experiências para a Educação Infantil", dedicado às novas gerações de professores que "chegam com força" 


Espero que aquests 5 blogs us agradin tant com a mi. I que visiteu també el blog de Món Paral·lel, que val molt la pena (cada dissabte donen a conèixer un blog nou). ¡Felicitats als guanyadors!

Espero que estos 5 blogs os gusten tanto como a mí. Y que visiten también el blog de ​​Món Paral·lel, que vale mucho la pena (cada sábado dan a conocer un blog nuevo). ¡Felicidades a los ganadores!

Espero que estes 5 blogs vos agradem tanto como a mim. E que visitais também o blog de Món Paral·lel, que vale muito a pena (cada sábado dão a conhecer um blog novo). Parabéns aos vencedores!

2.11.12

Creant tampons / Creando tampones / Criando carimbos

El passat cap de setmana vam jugar a fer tampons. Sí, a crear-los a partir de diferents materials, com ja havíem vist en molts llocs: suro, goma EVA, goma d'esborrar, porexpan, rotllo de cartró...

El pasado fin de semana jugamos a hacer tampones. Sí, a crearlos a partir de diferentes materiales, como ya habíamos visto en muchos lugares: corcho, goma EVA, goma de borrar, porexpan, rollo de cartón...

No último fim de semana divertimo-nos a fazer carimbos. Sim, a fazê-los a partir de diferentes materiais, como já tinhamos visto em muitos lugares: cortiça, espuma EVA, borracha, esferovite, rolo de cartão...Els tampons de goma EVA són molt senzills de fer: amb un cúter o tisores vam anar tallant diferents formes petites, que després vam enganxar amb cola a taps de suro o cartró. Pressionant-los amb cura contra pintura acrílica, vam aconseguir repetir unes formes semblants però mai idèntiques.

Los tampones de goma EVA son muy sencillos de hacer: con un cúter o tijeras fuimos cortando diferentes formas pequeñas, que luego pegámos con pegamento a tapones de corcho o cartón. Presionándolos con cuidado contra pintura acrílica, conseguimos repetir unas formas parecidas pero nunca idénticas.

Os carimbos em espuma EVA são muito simples de fazer: com um x-ato ou tesouras fomos cortando diferentes formas pequenas, que depois fomos colando com cola a tampas de cortiça ou a cartão. Pressionando-os com cuidado contra pintura acrílica, conseguimos repetir umas formas parecidas mas nunca idênticas.
També vam provar d'esculpir una estrella en una goma d'esborrar amb l'ajut d'un cúter, donant origen a un tampó amb més profunditat molt fàcil de fer servir (que bé que ens anirà per fer paper de regal per nadal!).

También probamos de esculpir una estrella en una goma de borrar con la ayuda de un cúter, dando origen a un tampón con más profundidad muy fácil de usar (¡que bien que nos irá para hacer papel de regalo para navidad!).

Também experimentámos esculpir uma estrela numa borracha com a ajuda dum x-ato, dando origem a um carimbo com mais profundidade muito fácil de usar (que jeito nos dará para fazer papel de embrulho pelo Natal!).
El rotllo de cartró d'una cinta adhesiva gastada ens va permetre fer moltes circumferències del mateix diàmetre. I com que a les safates de porexpan es pot dibuixar amb un llapis (ja ho havíem provat abans), vam fer altres tampons en negatiu també molt macos.

El rollo de cartón de una cinta adhesiva gastada nos permitió hacer muchas circunferencias del mismo diámetro. Y como que en las bandejas de porexpan se puede dibujar con un lápiz (ya lo habíamos probado antes), hicimos otros tampones en negativo también muy bonitos.

O rolo de cartão duma fita adesiva gasta permitiu-nos fazer muitas circumferências do mesmo diâmetro. E como que nas bandejas de esferovite se pode desenhar com um lápis (já tinhamos experimentado isto antes), fizémos outros carimbos em negativo também muito giros.
Per fi vam tallar unes "fitxes" amb aquestes formes estampades, cosa que ens va permetre observar millor cada segell i fer-ne associacions.

Por fin cortamos unas "fichas" con estas formas estampadas, lo que nos permitió observar mejor cada sello y hacer asociaciones.

Por fim cortámos umas "fichas" com estas formas estampadas, o que nos permitiu observar melhor cada carimbo e fazer associações com eles.1.11.12

¡Bona castanyada! / ¡Feliz castañada! / Bom magusto!

Cartró, retolador negre, teixits, diaris, tisores i cola han servit al Francesc per fer un collage de la Castanyera. ¡Bona castanyada a tothom!

Cartón, rotulador negro, tejidos, periódicos, tijeras y pegamento han servido a Francesc para hacer un collage de la Castañera. ¡Feliz castañada a todos!

Cartão, marcador preto, tecidos, jornais, tesouras e cola serviram para o Francesc fazer um collage da vendedora de castanhas. Bom magusto para todos!