30.4.13

El cordó de la sabata / El cordon del zapato / O atacador do sapato

Com que el Francesc volia aprendre a fer un llaç, hem enganxat dos cartrons en forma de sabata (jugant amb el blanc i el "color cartró"), després d'haver fet uns forats a la part de dalt i d'haver posat un cordó perquè ell pugui practicar.

Como Francesc quería aprender a hacer un lazo, hemos pegado dos cartones en forma de zapato (jugando con el blanco y el "color cartón"), después de haber hecho unos agujeros en la parte de arriba y de haber puesto un cordón par que él pueda practicar.

Como o Francesc queria aprender a dar um laço, colámos dois cartões em forma de sapato (jugando com o branco e a "cor cartão"), depois de ter feito uns furos na parte de cima e de ter posto um atacador para ele poder praticar.

29.4.13

Telèfon de fil / Teléfono de hilo / Telefone de fio

¿Qui no va construir, de petit, un telèfon de fil a partir de dos vasos de plàstic i una corda ben tensada? ¡Tan senzill i com funciona a la perfecció!

¿Quién no construyó, de pequeño, un teléfono de hilo a partir de dos vasos de plástico y una cuerda bien tensada? ¡Tan sencillo y cómo funciona a la perfección!

Quem é que não construiu, em criança, um telefone de fio a partir de dois copos de plástico e uma corda bem esticada? Tão simples e como funciona na perfeição!

26.4.13

Collage africà / Collage africano


Amb trossos de cartolina pintada i paper de diari els nens van construir un paisatge africà amb els alguns dels seus animals preferits, que després van repassar amb retolador negre.

Con trozos de cartulina pintada y papel de periódico los niños construyeron un paisaje africano con algunos de sus animales preferidos, que luego repasaron con rotulador negro.

Com pedaços de cartolina pintada e papel de jornal os pequenos construíram uma paisagem africana com alguns dos seus animais preferidos, que depois contornaram com um marcador preto.

22.4.13

Punt de llibre / Punto de libro / Marcador de livro

I si les dones rebem una rosa, ¡que no falti almenys un punt de llibre per als homes! ¡Bona diada!

Y si las mujeres recibimos una rosa, ¡que no falte al menos un punto de libro para los hombres! ¡Buena fiesta!

E se as mulheres recebemos uma rosa, que não falte pelo menos um marcador de livros para os homens! Boa festa!

Roses vermelles / Rosas rojas / Rosas vermelhas


Demà és Sant Jordi i nosaltres hem decidit fer roses vermelles, molt semblants a les que vam fer l'any passat. Amb caixes d'ou, tinta acrílica vermella, cola, filferro, cinta adhesiva vermella i washi tape de colors. ¡Bona diada per a tothom!

Mañana es Sant Jordi y nosotros hemos decidido hacer rosas rojas, muy parecidas a las que hicimos el año pasado. Con cajas de huevo, tinta acrílica roja, pegamento, alambre, cinta adhesiva roja y washi tape de colores. ¡Feliz fiesta para todos!

Amanhã é o dia de Sant Jordi e decidimos fazer rosas vermelhas, muito parecidas com as que fizemos no ano passado. Com caixas de ovos, tinta acrílica vermelha, cola, arame, fita adesiva vermelha e washi tape às cores. Boa festa para todos!18.4.13

Trepitjant la terra / Pisando la tierra / Pisando a terra

Diumenge passat vam tractar de l'hort, ¡com ho necessitava! Vam buidar la terra gastada dels tests i la vam barrejar amb fibra de coco (desfeta amb aigua) i humus de llombriu. S'havia de remoure i airejar els diferents substrats, de manera que ¡els nens van decidir treure's les sabates per fer-ho de la millor manera! ¡Que bé s'ho van passar!

El pasado domingo tratamos del huerto, ¡como lo necesitaba! Vaciamos la tierra gastada de las macetas y la mezclamos con fibra de coco (deshecha con agua) y humus de lombriz. Había que remover y airear los diferentes sustratos, de modo que ¡los niños decidieron quitarse los zapatos para hacerlo de la mejor manera! ¡Que bien se lo pasaron!

No domingo passado tratámos da horta, como era necessário! Esvaziámos a terra gasta dos vasos e misturámo-la com fibra de coco (desfeita em água) e vermicomposto. Era preciso mexer e arejar os diferentes substratos, de maneira que os miúdos decidiram tirar os sapatos para fazer isso da melhor maneira! Como se divertiram!
17.4.13

Ninos equilibristes / Muñecos equilibristas / Bonecos equilibristas

Seguint una proposta de la seva cosina Clara, els nens van dibuixar, pintar i retallar uns ninos equilibristes que després van clavar en mitja bola de plastilina. Van poder comprovar que, encara que els toquessin, els equilibristes no queien per terra perquè la base, malgrat ser rodona, era més pesada que el cartró i els donava així una gran estabilitat.

Siguiendo una propuesta de su prima Clara, los niños dibujaron, pintaron y recortaron unos muñecos equilibristas que después clavaron en media bola de plastilina. Pudieron comprobar que, aunque los tocaran, los equilibristas no se caían por el suelo porque la base, pese a ser redonda, era más pesada que el cartón y les daba así una gran estabilidad.

Seguindo uma proposta da sua prima Clara, os miúdos desenharam, pintaram e recortaram uns bonecos equilibristas que depois enfiaram em meia bola de plasticina. Puderam comprovar que, ainda que lhes tocassem, os equilibristas não caíam ao chão porque a base, apesar de ser redonda, era mais pesada do que o cartão e dava-lhes uma grande estabilidade.

11.4.13

Cases de cartró / Casas de cartón / Casas de cartão


¡No llenceu les caixes petites que teniu per casa, perquè els nens les poden transformar en unes fantàstiques cases! Amb el mateix cartró es munten les teulades i es cobreix tot amb paper de diari amarat en cola blanca i aigua. Quan aquests volums s'assequen, es dibuixen les portes i les finestres i després es pinta tot amb acrílics o altres tintes que tingueu per casa (deixant veure alguns fragments en paper de diari, si es vol).

¡No tiréis las cajas pequeñas que tenéis por casa, porque los niños las pueden transformar en unas fantásticas casas! Con el mismo cartón se montan los tejados y se cubre todo con papel de periódico empapado en cola blanca y agua. Cuando se secan estos volúmenes, se dibujan las puertas y las ventanas y luego se pinta todo con acrílicos u otras tintas que tengáis por casa (dejando ver algunos fragmentos en papel de periódico, si se quiere).

Não deitem fora as caixas pequenas que tenham em casa, porque os miúdos podem transformá-las numas fantásticas casas! Com o mesmo cartão montam-se os telhados e cobre-se tudo com papel de jornal embebido em cola branca e água. Quando estes volumes secam, desenha-se as portas e as janelas e depois pinta-se tudo com acrílicos ou outras tintas que tenham em casa (deixando à vista alguns fragmentos de papel de jornal, se se quiser).
10.4.13

Vasos comunicants / Vasos comunicantes

Durant les vacances vam fer també un experiment científic. Volíem aigua de colors, però com que on érem no teníem colorants ni aquarel·les líquides, vam decidir fer-les nosaltres mateixos d'una manera molt senzilla: els nens van pintar diversos papers amb un retolador diferent (dels que surten amb aigua) i els van col·locar a dins de vasos d'aigua transparents. Passada una estona cada vas tenia una aigua tenyida d'un color diferent (amb els colors més clarets no va funcionar gaire).

Durante las vacaciones hicimos también un experimento científico. Queríamos agua de colores, pero como donde estábamos no teníamos colorantes ni acuarelas líquidas, decidimos hacerlas nosotros mismos de una forma muy sencilla: los niños pintaron varios papeles con un rotulador diferente (los que salen con agua) y los colocaron dentro de vasos de agua transparentes. Pasado un rato cada vaso tenía un agua teñida de un color diferente (con los colores más claritos no funcionó demasiado).

Durante as férias fizemos também uma experiência científica. Queríamos água às cores, mas como não tínhamos corantes nem aguarelas líquidas onde estávamos, decidimos fazê-las nós mesmos de uma maneira muito simples: os pequenos pintaram vários papéis com uma caneta diferente (das que saem com água) e colocaram-nos dentro de copos de água transparentes. Passado um bocado cada copo tinha a água tingida de uma cor diferente (com as cores mais claras acabou por não funcionar).Després venia l'experiment: vam col·locar tres vasos seguits, dos de colors diferents als extrems i un altre de buit al centre; de cada vas amb aigua sortia un tros de paper de cuina cap al vas del mig, que al principi estava buit. A poc a poc vam començar a veure que el paper de cuina s'amarava i que l'aigua començava a pujar-hi. Quina sorpresa quan, passades unes hores, vam veure que començava a aparèixer aigua en el vas del mig, ¡i a més una aigua d'un color nou que era una barreja dels dos colors anteriors! Per fi aquest moviment de l'aigua s'aturava quan els tres vasos tenien la mateixa quantitat de líquid. Aquesta era la teoria dels vasos comunicants que Galileu va teoritzar però que ja s'aplicava des de l'antiguitat.

Después venía el experimento: colocamos tres vasos seguidos, dos de colores distintos en los extremos y otro vacío en el centro; de cada vaso con agua salía un trozo de papel de cocina hacia el vaso del medio, que al principio estaba vacío. Poco a poco empezamos a ver que el papel de cocina se empapaba y que el agua comenzaba a subir. Qué sorpresa cuando, pasadas unas horas, vimos que empezaba a aparecer agua en el vaso del medio, ¡y además un agua de un color nuevo que era una mezcla de los dos colores anteriores! Por fin este movimiento del agua se detenía cuando los tres vasos tenían la misma cantidad de líquido. Esta era la teoría de los vasos comunicantes que Galileo teorizó pero que ya se aplicaba desde la antigüedad.

Depois vinha a experiência: colocámos três copos seguidos, dois de cores diferentes nas extremidades e outro vazio no centro; de cada copo com água saia um pedaço de papel de cozinha até ao copo do meio, que no início estava vazio. Aos poucos, começámos a ver que o papel de cozinha se empapava e que a água começava a subir por ele. Que surpresa quando, passadas umas horas, vimos que começava a aparecer água no copo do meio, e além disso uma água de uma cor nova que era uma mistura das duas anteriores! Finalmente este movimento da água parava quando os três copos tinham a mesma quantidade de líquido. Esta é a teoria dos vasos comunicantes que Galileu teorizou mas que já se aplicava desde a antiguidade.


Abans de llençar els vells i els nous colors que havíem aconseguit, vam experimentar pintar amb aquestes aquarel·les, però el color estava massa diluït i es veia molt poquet. Però sí que podíem mullar el paper amb una tonalitat i després pintar-hi a sobre amb els llapis de color que es dissolen en aigua. ¡Tota una sèrie d'experiments científics que els van agradar molt!

Antes de tirar los viejos y los nuevos colores que habíamos conseguido, experimentamos pintar con estas acuarelas, pero el color estaba demasiado diluido y se veía muy poquito. Pero sí podíamos mojar el papel con una tonalidad y luego pintar encima con los lápices de color que se disuelven en agua. ¡Toda una serie de experimentos científicos que les gustaron mucho!

Antes de deitar fora as velhas e as novas cores que tinhamos conseguido, experimentámos pintar com estas aguarelas, mas a cor estava demasiado diluida e via-se muito pouco. O que podíamos fazer era molhar o papel com uma tonalidade e depois pintar por cima com os lápis de cor que se dissolvem em água. Uma série de experiências científicas de que eles gostaram muito!

8.4.13

Pintant animals / Pintando animales / Pintando animais

Durant Setmana Santa vam pintar molts animals, i de moltes maneres diferents, explorant les possibilitats de cada material. En els cartrons de les caixes dels cereals provàvem de fer taques amb les aquarel·les, i després dibuixàvem amb els llapis de color (Caran d'Ache) per sobre del paper humit. Altres cops ho repassàvem amb les ceres, utilitzant un paper més bo per aquarel·la. De vegades els nens (4 i 6 anys) dibuixaven primer els animals amb un retolador permanent i després li donaven color amb aquarel·les, llapis "aquarel·lables" passats per aigua o ceres. Així, tranquil·lament, sense presses, amb el gust de l'experimentació i de pintar plegats.

Durante Semana Santa pintamos muchos animales, y de muchas maneras diferentes, explorando las posibilidades de cada material. En los cartones de las cajas de los cereales hacíamos manchas con las acuarelas, y luego dibujábamos con los lápices de color (Caran d'Ache) por encima del papel húmedo. Otras veces lo repasábamos con las ceras, utilizando un papel más bueno para acuarela. A veces los niños (4 y 6 años) dibujaban primero los animales con un rotulador permanente y luego le daban color con acuarelas, lápices "acuarelables" pasados por agua o ceras. Así, tranquilamente, sin prisas, con el gusto de la experimentación y de pintar juntos.

Durante a Semana Santa pintámos muitos animais, e de muitas maneiras diferentes, explorando as possibilidades de cada material. Nos cartões das caixas dos cereais ensaiávamos manchas com as aguarelas, e depois desenhávamos com os lápis de cor (Caran d'Ache) por cima do papel húmido. Outras vezes repassávamos com os lápis de cera, utilizando um papel melhor para aguarela. Às vezes os miúdos (4 e 6 anos) desenhavam primeiro os animais com um marcador permanente e depois davam-lhe cor com aguarelas, lápis "aguareláveis" passados por água ou lápis de cera. Assim, tranquilamente, sem pressas, com o gosto da experimentação e de pintar juntos.