29.5.14

El monstre amagat / El monstruo escondido / O monstro escondido


¿Coneixeu aquest joc? El primer participant dibuixa el cap d'un animal, bèstia, màquina o figura humana, i doblega el paper, deixant a vista només les extremitats de les línies del coll. El segon continua la figura dibuixant la part central, i torna a doblegar el paper. El tercer segueix les línies deixades per l'anterior i acaba el dibuix. Després obrim el paper ¡i descobrim el monstre que hem creat! Passem una estona ben entretinguda, alliberem el traç..., ¡i els resultats poden ser divertidíssims!

¿Conocéis este juego? El primer participante dibuja la cabeza de un animal, bestia, máquina o figura humana, y dobla el papel, dejando a la vista solo las extremidades de las líneas del cuello. El segundo continúa la figura dibujando la parte central, y vuelve a doblar el papel. El tercero sigue las líneas dejadas por el anterior y termina el dibujo. Después abrimos el papel ¡y descubrimos el monstruo que hemos creado! Pasamos un rato entretenido, liberamos el trazo..., ¡y los resultados pueden ser divertidísimos!

Conhecem este jogo? O primeiro participante desenha a cabeça de um animal, monstro, máquina ou figura humana, e dobra o papel, deixando à vista apenas as extremidades das linhas do pescoço. O segundo continua a figura desenhando a parte central e volta a dobrar o papel. O terceiro continua as linhas deixadas pelo anterior e acaba o desenho. Despois abrimos o papel e descobrimos o monstro que creámos! Passamos uns momentos entretidos, libertamos o traço..., e os resultados podem ser divertidíssimos!  

28.5.14

Jan Petit

Avui estrenem col·laboració mensual amb Jan Petit, ¡un portal de referència per a les famílies de Sant Cugat!

Hoy estrenamos colaboración mensual con Jan Petit, ¡un portal de referencia para las familias de Sant Cugat!

Hoje estreamos colaboração mensual com Jan Petit, um portal de referência para as famílias de Sant Cugat!
21.5.14

Reciclatge / Reciclaje / Reciclagem

Quan els deixo la caixa de reciclatge, poden sortir moltes coses...
Cuando les dejo la caja de reciclaje, pueden salir muchas cosas...
Quando lhes deixo a caixa de reciclagem, podem sair muitas coisas...

Un far. / Un faro. / Um farol.


Un ordinador... / Un ordenador... / Um computador...... o unes fantàstiques culleres voladores (!?).
... o unas fantásticas cucharas voladoras (!?).
... ou umas fantásticas colheres voadoras (!?).

16.5.14

Telefèric / Teleférico


L'altre dia vam anar en telefèric per sobre del port de Barcelona. ¡Un viatge preciós! Un cop a casa els nens el van voler dibuixar i, després, fer-lo "de debò", amb un parell de torres i de cabines. Aleshores vam agafar la caixa de reciclatge i el vam anar construint amb tetrabrics de llet, embalatges de plàstic, pots de vidre, filferro i cinta aïllant... ¡Aquí el teniu!

El otro día fuimos en teleférico por encima del puerto de Barcelona. ¡Un viaje precioso! Una vez en casa los niños lo quisieron dibujar y, luego, hacerlo "de verdad", con un par de torres y de cabinas. Entonces tomamos la caja de reciclaje y lo fuimos construyendo con tetrabriks de leche, embalajes de plástico, frascos de vidrio, alambre y cinta aislante... ¡Aquí lo tenéis!

No outro dia fomos de teleférico sobre o porto de Barcelona. Uma viagem fantástica! Chegados a casa, os miúdos quiseram desenhá-lo e, depois, fazê-lo "a sério", com um par de torres e de cabines. Então agarrámos na caixa de reciclagem e começámos a construí-lo com pacotes de leite, embalagens de plástico, potes de vidro, arame e fita isoladora... Aqui o têm!

14.5.14

Jocs amb animals / Juegos con animales / Jogos com animais

Com ja sabeu, ens encanta anar al Zoo, fotografiar els animals, després classificar-los i fer muntatges a l'ordinador...

Como ya sabéis, nos encanta ir al Zoo, fotografiar los animales, después clasificarlos y hacer montajes en el ordenador...

Como já sabem, adoramos ir ao Zoo, fotografar os animais, depois classificá-los e fazer montagens no computador...


... però també dibuixar-los in situ!!!

... pero también dibujarlos in situ!!!

... mas também desenhá-los in situ!!!


¿Coneixeu el joc del PICTIONARY? Doncs, ens encanta jugar-hi: dibuixem els animals (¡ens hi esforcem!) i els altres han de descobrir què hem dibuixat.

¿Conocéis el juego del PICTIONARY? Pues, nos encanta jugar: dibujamos los animales (¡nos esforzamos!) y los otros tienen que descubrir qué hemos dibujado.

Conhecem o jogo do PICTIONARY? Pois gostamos muito de jogar: desenhamos os animais (esforçamo-nos!) e os outros têm de descobrir o que desenhámos. 


Molts cops, a casa, fem paperets amb el nom dels animals i intentem dibuixar el que ens ha tocat dins el temps de què disposem.

Muchas veces, en casa, hacemos papelitos con el nombre de los animales e intentamos dibujar el que nos ha tocado en el tiempo del que disponemos.

Muitas vezes, em casa, fazemos papéis com o nome dos animais e tentamos desenhar o que nos calhou no tempo de que dispomos.


Aquesta vegada hem imprès els 4 fulls amb els animals que hem vist al Zoo, i els hem plastificat i transformat en un llibre acordió. Coneixeu el joc del "¿QUI ÉS QUI?" Doncs, mirant aquest llibre de fotos, comencem a fer preguntes a algú sobre l'animal que ha triat en secret: ¿Sap volar? ¿És d'Àfrica? ¿Té taques a la pell? ¿Viu a l'aigua?...

Esta vez hemos impreso las 4 hojas con los animales que hemos visto en el Zoo, y las hemos plastificado y transformado en un libro acordeón. Conocéis el juego del "¿QUIÉN ES QUIÉN?" Pues, mirando este libro de fotos, empezamos a hacer preguntas a alguien sobre el animal que ha elegido en secreto: ¿Sabe volar? ¿Es de África? ¿Tiene manchas en la piel? ¿Vive en el agua ?...

Desta vez imprimimos as 4 folhas com os animais que vimos no Zoo, plastificámo-las e transformámo-las num livro acordeão. Conhecem o jogo do "QUEM É QUEM?" Pois, olhando para este livro de fotos, começamos a fazer perguntas a alguém sobre o animal que escolheu em segredo: Sabe voar? É de África? Tem manchas na pele? Vive na água?...


Jocs molt senzills que ens diverteixen i ajuden a saber més dels animals!

Juegos muy sencillos que nos divierten y ayudan a saber más de los animales!

Jogos muito simples que nos divertem e ajudam a saber mais sobre os animais!

9.5.14

Una lletra per a cadascú / Una letra para cada uno / Uma letra para cada umFa uns dies vam provar de fer les inicials del nom de cadascun d'ells. Jo vaig dibuixar i tallar cada lletra per triplicat, en cartró-pluma, les vaig unir amb cel·lo adhesiu pels dos costats i els vaig proposar diferents decoracions. Cadascú va triar la seva: l'Anna va voler enganxar-hi trossets de teixits, amb una cola especial per a teixits; el Francesc va utilitzar llanes, que anava aguantant amb cel·lo de paper; i a la M de Miquel vam enganxar-hi algunes pàgines d'un atles mundial, amb tècniques de découpage. Ells ja parlen de completar els noms amb més lletres...

Hace unos días intentamos hacer las iniciales del nombre de cada uno de ellos. Yo dibujé y corté cada letra por triplicado, en cartón-pluma, las uní con celo adhesivo por ambos lados y les propuse diferentes decoraciones. Cada uno eligió la suya: Anna quiso pegar trocitos de tejidos, con una cola especial para tejido; Francesc utilizó lanas, que iba aguantando con celo de papel; y en la M de Miquel enganchamos algunas páginas de un atlas mundial, con técnicas de découpage. Ellos ya hablan de completar los nombres con más letras...

Há alguns dias experimentámos fazer as iniciais do nome de cada um deles. Eu desenhei e cortei cada letra por triplicado, em cartão-pluma, uni-as com fita adesiva pelos dois lados e propus-lhes diferentes decorações: a Anna quis colar pedaços de tecidos, com uma cola especial para tecido; o Francesc utilizou lãs, que ia aguentando com fita cola de papel; e na M do Miquel colámos algumas páginas de um atlas mundial, com técnicas de découpage. Eles já falam de completar os nomes com mais letras...


6.5.14

Format XXL / Formato XXL

Els nens necessiten espai per pintar. No tan sols els petits fulls de l'escola, o els espais residuals dels llibres de text, sinó grans superfícies on puguin pintar amb tot el cos, cercar la posició més adient, apropar-se i apartar-se del dibuix, gesticular i suar. Poden pintar amb guixos al terra o en pissarres gegants, amb ceres, Playcolor o guaix en paper kraft... Pintar sense preocupació pels detalls, sense por d'equivocar-se, ficant-se ells mateixos dins del dibuix, un dibuix a escala humana al qual passen a pertànyer.

Los niños necesitan espacio para pintar. No solo las pequeñas hojas de la escuela, o los espacios residuales de los libros de texto, sinó grandes superficies donde puedan pintar con todo el cuerpo, buscar la posición más adecuada, acercarse y apartarse del dibujo, gesticular y sudar. Pueden pintar con tizas en el suelo o en pizarras gigantes, con ceras, témpera o Playcolor en papel kraft... Pintar sin preocupación por los detalles, sin temor a equivocarse, metiéndose ellos mismos dentro del dibujo, un dibujo a escala humana al que pasan a pertenecer.

As crianças necessitam espaço para pintar. Não apenas as pequenas folhas da escola, ou os espaços residuais dos livros de texto, mas grandes superfícies onde possam pintar com todo o corpo, procurar a posição mais adequada, aproximar-se e afastar-se do desenho, gesticular e suar. Podem pintar com giz no chão ou em quadros gigantes, com lápis de cera, Playcolor ou guache sobre papel kraft... Pintar sem preocupação pelos detalhes, sem medo a enganar-se, metendo-se eles mesmos dentro do desenho, um desenho à escala humana onde passam a pertencer.

4.5.14

Collaret / Collar / Colar


Avui, Dia de la Mare, us proposem un collaret fet amb teixits i fils. El dia de Sant Jordi en vam comprar un de semblant, i ahir vam intentar fer-ho nosaltres. Només cal enrotllar una cinta de teixit i anar-la lligant amb fil, cosint aquí i allà. Les roses també han estat fetes amb una cinta vermella enrotllada i cosida amb un fil més prim. Hem fet altres dos collarets d'un sol color, i finalment hem unit les tres voltes, embolicant de nou aquest punt amb una cinta doblegada. ¡I ja tenim un bonic regal per a la mare, en un dia com avui!

Hoy, Día de la Madre, os proponemos un collar hecho con tejidos e hilos. El día de Sant Jordi compramos uno similar, y ayer intentamos hacerlo nosotros. Basta enrollar una cinta de tejido e ir ligándola con hilo, cosiendo aquí y allá. Las rosas también han sido hechas con una cinta roja enrollada y cosida con un hilo más delgado. Hemos hecho otros dos collares de un solo color, y finalmente hemos unido las tres vueltas, envolviendo de nuevo este punto con una cinta doblada. ¡Y ya tenemos un bonito regalo para la madre, en un día como hoy!

Hoje, Dia da Mãe, propomo-vos um colar feito com tecidos e fios. No dia de Sant Jordi comprámos um parecido, e ontem tentámos fazê-lo nós. Apenas é preciso enrolar uma fita de tecido e ir envolvendo-a com fio, cosendo nalguns sítios. As rosas também foram feitas com uma fita vermelha enrolada e cosida com um fio mais fino. Fizémos outros dois colares de uma só cor, e por fim unimos as três voltas, envolvendo de novo este ponto com uma fita dobrada. E já temos um bonito presente para a mãe, num dia como o de hoje!