30.10.13

Geoplà / Geoplano

Una base de suro, unes xinxetes i unes gomes elàstiques ¡ens han servit per construir un geoplà!

Una base de corcho, unas chinchetas y unas gomas elásticas ¡nos han servido para construir un geoplano!

Uma base de cortiça, uns pionaises e uns elásticos serviram-nos para construir um geoplano!

29.10.13

Castanyada / Castañada / Magusto


¡Diumenge passat vam fer una castanyada! Els nens adoren disfressar-se de castanyeres i muntar la seva paradeta. Van agafar tot sols el teatret de fusta que havíem fet fa temps, la garlanda de fulles de feltre que havíem cosit per donar a l'àvia, i la panera de tardor. Després de la castanyada, no hi va faltar el teatre, ¡amb la posada en escena del conte de la Castanyera!

¡El domingo pasado hicimos una castañada! Los niños adoran disfrazarse de castañeras y montar su parada. Cogieron solos el teatrillo de madera que habíamos hecho hace tiempo, la guirnalda de hojas de fieltro que habíamos cosido para dar a la abuela, y la cesta de otoño. Después de la castañada, no faltó el teatro, ¡con la puesta en escena del cuento de la Castañera!

No passado domingo fizemos um magusto! Os miúdos adoram disfarçar-se de vendedoras de castanhas e montar a sua barraquinha. Foram buscar sozinhos o teatro de madeira que tínhamos feito faz tempo, a grinalda de folhas de feltro que tínhamos cosido para dar à avó, e a cesta do outono. Depois de comer castanhas não faltou o teatro, com a encenação do conto da vendedora de castanhas!

23.10.13

Calidoscopi / Caleidoscopio / Caleidoscópio


Ens encanta fabricar les nostres joguines. ¡Aquest cop hem fet un calidoscopi! Teníem un tub de cartró gruixut, però ens faltaven les tres làmines de "mirall" dins seu, muntades en forma de prisma triangular. Per fi, després de dos intents fallits amb altres materials, hem trobat un Aironfix amb efecte mirall que era molt fàcil de tallar i reflectia molt bé. L'hem enganxat a un cartró, per quedar més fort.

Nos encanta fabricar nuestros juguetes. ¡Esta vez hemos hecho un caleidoscopio! Teníamos un tubo de cartón grueso, pero nos faltaban las tres láminas de "espejo" en su interior, montadas en forma de prisma triangular. Por fin, después de dos intentos fallidos con otros materiales, hemos encontrado un Aironfix con efecto espejo que era muy fácil de cortar y reflejaba muy bien. La hemos enganchado a un cartón, para quedar más fuerte.

Gostamos imenso de construir os nossos brinquedos. Desta vez fizemos um caleidoscópio! Tínhamos um tubo de cartão grosso, mas faltavam as três lâminas de "espelho" no seu interior, montadas em forma de prisma triangular. Por fim, depois de duas tentativas falhadas com outros materiais, encontrámos um Aironfix com efeito espelho que era muito fácil de cortar e refletia muito bem. Colámo-lo a um cartão, para ficar mais forte.


Hem tapat un dels costats del tub amb un cercle de cartró amb un forat al mig, per on mirarem cap a dintre.

Hemos tapado uno de los lados del tubo con un círculo de cartón con un agujero en medio, por donde miraremos hacia dentro.

Tapámos um dos lados do tubo com um círculo de cartão com um buraco no meio, por onde olharemos para dentro.


De l'altra banda, i com que el prisma triangular ha de ser lleugerament més curt que el tub exterior, hem enganxat un cercle transparent d'acetat. A sobre hi hem posat boletes de vidre de colors, de les que s'usen per fer collarets. Ho hem tapat amb un plàstic translúcid, fixant-lo bé al tub amb cinta adhesiva.

Por el otro lado, y como el prisma triangular debe ser ligeramente más corto que el tubo exterior, hemos pegado un círculo transparente de acetato. Encima hemos puesto bolitas de vidrio de colores, de las que se usan para hacer collares. Lo hemos tapado con un plástico translúcido, fijándolo bien al tubo con cinta adhesiva.

Do outro lado, e como o prisma triangular deve ser ligeiramente mais curto do que o tubo exterior, colámos um círculo transparente de acetato. Por cima deitámos-lhe bolinhas de vidro às cores, das que se usam para fazer colares. Tapámos tudo com um plástico translúcido, fixando-o bem ao tubo com fita adesiva.Però encara calia decorar el tub per fora, i ho hem fet amb goma EVA autoadhesiva (també es podria pintar o decorar amb papers).

Pero aún había que decorar el tubo por fuera, y lo hemos hecho con goma EVA autoadhesiva (también se podría pintar o decorar con papeles).

Mas ainda era preciso decorar o tubo por fora, e fizemo-lo com espuma EVA autoadesiva (também se poderia pintar ou decorar com papéis).


¡Espectacular el que veiem quan mirem pel forat! Només cal anar rodant el tub, i ens apareixen formes noves que es multipliquen com per art de màgia.

¡Espectacular lo que vemos cuando miramos por el agujero! Solo hay que ir rodando el tubo, y nos aparecen formas nuevas que se multiplican como por arte de magia.

Espetacular o que vemos quando olhamos pelo buraco! Basta ir rodando o tubo, e logo nos aparecem formas novas que se multiplicam como que por magia.

21.10.13

Lletres a la sal / Letras en el sal / Letras no salEn el fons d'una caixa de cartró hem enganxat una cartolina pintada amb aquarel·les i, a sobre, hi hem tirat una mica de sal. Ara l'Anna ja pot practicar totes les lletres que va aprenent a l'escola. I quan la cosa no surt bé, ¡no passa res! Mireu el vídeo següent ¡i riureu una estona!

En el fondo de una caja de cartón hemos pegado una cartulina pintada con acuarelas y, encima, hemos echado un poco de sal. Ahora Anna ya puede practicar todas las letras que va aprendiendo en la escuela. Y cuando la cosa no sale bien, ¡no pasa nada! Ved el vídeo siguiente ¡y os reiréis un rato!

No fundo de uma caixa de cartão colámos uma cartolina pintada com aguarelas e, por cima, deitámos-lhe um pouco de sal. Agora a Anna já pode treinar todas as letras que vai aprendendo na escola. E quando a coisa não sai bem, não faz mal! Vejam o vídeo seguinte e riam-se um bocado!


17.10.13

Hi faltava el capità / Faltaba el capitán / Faltava o capitão

¡Feia temps que Peter Pan esperava l'arribada del Capità Garfi! ¡Com lluitaran ara amb les seves espases!

¡Hacía tiempo que Peter Pan esperaba la llegada del Capitán Garfio! ¡Como lucharán ahora con sus espadas!

Há muito tempo que o Peter Pan esperava a chegada do Capitão Gancho! Como lutarão agora com as suas espadas!


Hem triat una silueta del Capità Garfi, l'hem dibuixat en un full, hem fixat aquest full a una planxa de goma EVA negra i després els hem tallat tots dos alhora amb unes tisores. Com aquesta goma EVA era autoadhesiva, ¡només ha calgut enganxar-la a la paret!

Hemos elegido una silueta del Capitán Garfio, la hemos dibujado en una hoja, hemos fijado esta hoja a una plancha de goma EVA negra y luego las hemos cortado ambas a la vez con unas tijeras. Como esta goma EVA era autoadhesiva, ¡sólo ha sido necesario pegarla a la pared!

Escolhemos uma silhueta do Capitão Gancho, desenhámo-la numa folha, fixámos esta folha a uma prancha de espuma EVA preta e depois cortámos as duas ao mesmo tempo com umas tesouras. Como esta espuma EVA era autoadesiva, bastou colá-la à parede!

16.10.13

Reciclant fulles / Reciclando hojas / Reciclando folhas


També per reciclar les fulles de feltre amb què havíem fet un mòbil de tardor l'any passat, hem agafat un fil i les hem cosit una darrere l'altre, amb l'ajuda d'unes mans petites ¡que volen aprendre-ho tot!

También para reciclar las hojas de fieltro con la que habíamos hecho un móvil de otoño el año pasado, hemos cogido un hilo y las hemos cosido una tras otra, con la ayuda de unas manos pequeñas ¡que quieren aprenderlo todo!

Também para reciclar umas folhas de feltro com as quais tínhamos feito um móbil de outono no ano passado, agarrámos num fio e cosemo-las umas a seguir às outras, com a ajuda de umas mãos pequenas que querem aprender a fazer tudo!

15.10.13

Reciclant cors / Reciclando corazones / Reciclando corações


L'Anna volia fer alguna cosa amb els cors que havíem desenganxat de la carta gegant de la Festa Màgica de l'any passat. Amb un fil rosa ha anat lligant aquests cors i ha creat una garlanda per posar sobre el seu llit.

Anna quería hacer algo con los corazones que habíamos despegado de la carta gigante de la Fiesta Mágica del año pasado. Con un hilo rosa ha ido ligando estos corazones y ha creado una guirnalda para poner sobre su cama.

A Anna queria fazer alguma coisa com os corações que tinhamos tirado da carta gigante da Festa Mágica do ano passado. Com um fio cor-de-rosa foi unindo estes corações e criou uma grinalda para pôr sobre a sua cama.

14.10.13

Reciclant caixes / Reciclando cajas / Reciclando caixas

Tres caixes de fusta, que un dia van portar fruita, s'han transformat en unes safates pintades on puc ordenar els materials artístics que tenia escampats sobre la taula.

Tres cajas de madera, que un día llevaron fruta, se han transformado en unas bandejas pintadas donde puedo ordenar los materiales artísticos que tenía esparcidos sobre la mesa.

Três caixas de madeira, que um dia levaram fruta, transformaram-se numas bandejas pintadas onde posso organizar os materiais artísticos que tinha espalhados sobre a mesa.

11.10.13

Zoo(s)

Després d'una (nova) anada al zoo ja s'han vist, en aquesta casa, moltíssimes propostes de zoo amb el lego duplo, que encara segueix sent el preferit de casa nostra.

Después de una (nueva) ida al zoo ya se han visto, en esta casa, muchísimas propuestas de zoo con lego duplo, que aún sigue siendo el preferido de nuestra casa.

Depois de uma (nova) ida ao Zoo já se viram, nesta casa, muitíssimas propostas de Zoo com lego duplo, que ainda continua a ser o preferido cá de casa.


9.10.13

Aire i aigua / Aire y água / Ar e água

Connectem dues xeringues amb un tub transparent, estant una d'elles amb l'èmbol totalment ficat cap a dintre i l'altra amb l'èmbol més cap a fora. Quan pressionem l'èmbol que està més sortit, observem que l'altre èmbol es mou per deixar espai a l'interior de la xeringa. ¡I és que l'aire també ocupa espai!

Conectamos dos jeringas con un tubo transparente, estando una de ellas con el émbolo totalmente metido hacia dentro y la otra con el émbolo más hacia fuera. Cuando presionamos el émbolo que está más salido, observamos que el otro émbolo se mueve para dejar espacio en el interior de la jeringa. ¡Y es que el aire también ocupa espacio!

Ligámos duas seringas com um tubo transparente, estando uma delas com o êmbolo totalmente metido para dentro e a outra com o êmbolo mais para fora. Quando pressionamos o êmbolo que está mais saído, observamos que o outro êmbolo se mexe para deixar espaço no interior da seringa. É que o ar também ocupa espaço!


Ara ho provem amb aigua i sense els èmbols. Com que els dos cilindres segueixen comunicant entre si, quan aixequem un o altre, verifiquem que l'aigua es distribueix fins que els tubs en tinguin el mateix nivell. ¡És la teoria dels vasos comunicants!

Ahora lo probamos con agua y sin los émbolos. Como los dos cilindros siguen comunicando entre sí, cuando levantamos uno u otro, verificamos que el agua se distribuye hasta que los tubos tengan el mismo nivel. ¡Es la teoría de los vasos comunicantes!

Agora experimentamos com água e sem os êmbolos. Como os dois cilindros continuam a comunicar entre si, quando levantamos um ou o outro, verificamos que a água se distribui até que os tubos tenham o mesmo nivel. É a teoria dos vasos comunicantes!

6.10.13

Instruments musicals / Instrumentos musicales / Instrumentos musicais


L'altre dia vam estar provant de construir instruments musicals. Vam agafar llaunes (sense la tapa superior) i globus, als quals vam tallar la punta. Estirant-los molt bé, vam veure que cobrien les llaunes per dalt i que aquesta superfície vibrava i emetia sons diferents d'acord amb les mides de les llaunes. Per decorar-les, vam lligar una corda per dalt i vam enganxar uns triangles de cinta adhesiva per baix. Una boleta de porexpan (que havíem pintat feia temps), foradada per tres pals de broqueta, lligats entre si amb cinta adhesiva, ens servia per tocar els tambors. 

El otro día estuvimos intentando construir instrumentos musicales. Cogimos latas (sin la tapa superior) y globos, a los que cortamos la punta. Estirándolos muy bien, vimos que cubrían las latas por arriba y que esta superficie vibraba y emitía sonidos diferentes de acuerdo con las medidas de las latas. Para decorarlas, atamos una cuerda por arriba y pegamos unos triángulos de cinta adhesiva por abajo. Una bolita de porexpan (que habíamos pintado hacía tiempo), agujereada por tres palos de brocheta, ligados entre sí con cinta adhesiva, nos servía para tocar los tambores..

No outro dia estivemos a tentar construir instrumentos musicais. Apanhámos latas (sem a tampa superior) e balões, aos quais cortámos a ponta. Esticando-os muito bem vimos que cobriam as latas por cima e que esta superfície vibrava e emitia sons diferentes de acordo com as medidas das latas. Para decorá-las, atámos uma corda por cima e colámos uns triângulos de fita adesiva por baixo. Uma bolinha de esferovite (que tínhamos pintado há algum tempo), furada por três pauzinhos de espetada atados entre si com fita adesiva, servia-nos para tocar os tambores.


Les maraques les vam fer a partir d'embalatges de desodorant (roll-ondins les quals vam posar cigrons secs. També vam foradar la boleta del desodorant per posar-hi arròs a dintre i tapar-ho després amb un pal de broqueta.

Las maracas las hicimos a partir de embalajes de desodorante (roll-on) dentro de las cuales pusimos garbanzos secos. También agujereamos la bolita del desodorante para poner arroz dentro y taparlo después con un palo de brocheta.

As maracas foram feitas a partir de frasquinhos de desodorizante (roll-on) dentro dos quais pusemos grãos secos. Também furámos a bolinha do desodorizante para pôr arroz lá dentro e tapar depois com um pau de espetada.


¡Mireu quin concert ens van donar els nens!

¡Mirad qué concierto nos dieron los niños !

Olhem para o concerto que nos deram os miúdos!