31.7.14

Menjar pels animals / Comida para los animales / Comida para os animais

Donar menjar als animals, en una casa de camp, és tota una aventura. Descobrim que els ponis i els ases, a més de menjar herba, adoren les pomes dures i el pa sec...

Dar de comer a los animales, en una casa de campo, es toda una aventura. Descubrimos que los ponis y asnos, además de comer hierba, adoran las manzanas duras y el pan seco...

Dar de comer aos animais, numa casa do campo, é uma grande aventura. Descobrimos que os póneis e os burrinhos, para além de comer erva, adoram as maçãs duras e o pão seco...

... i que les gallines, els galls, les oques i els ànecs es barallen per cada gra de blat de moro que els llancem.

... y que las gallinas, los gallos, los gansos y los patos se pelean por cada grano de maíz que les tiramos.

... e que as galinhas, os galos, os gansos e os patos lutam por cada grão de milho que lhes atiramos.

Però el més divertit és quan els nens prenen la iniciativa i decideixen canviar els menús, elaborant plats exquisits on es barregen plantes de molts tipus, pedres, arrels, formigues i altres ingredients que prefereixo no pronunciar.

Pero lo más divertido es cuando los niños toman la iniciativa y deciden cambiar los menús, elaborando platos exquisitos donde se mezclan plantas de muchos tipos, piedras, raíces, hormigas y otros ingredientes que prefiero no pronunciar.

Mas o mais divertido acontece quando os miúdos tomam a iniciativa e decidem mudar os menús, elaborando pratos especiais onde se misturam plantas de muitos tipos, pedras, raízes, formigas e outros ingredientes que prefiro não pronunciar.
O quan agafen totes les pastanagues que teníem a la nevera, les lliguen a un cordill i comencen a perseguir els conills. Fins i tot quan la reixa del galliner és massa estreta per passar-hi una pastanaga, la imaginació infantil descobreix que aquest filferro és una eina preciosa per treure-li la pell i oferir així unes llesques ben primes de pastanaga als pollets.

O cuando cogen todas las zanahorias que teníamos en la nevera, las atan a un cordel y comienzan a perseguir a los conejos. Incluso cuando la reja del gallinero es demasiado estrecha para pasar una zanahoria, la imaginación infantil descubre que este alambre es una herramienta preciosa para sacarle la piel y ofrecer así unas rebanadas bien delgadas de zanahoria a los polluelos.

Ou quando apanham todas as cenouras que tínhamos no frigorífico, as atam a um fio e começam a perseguir os coelhos. Até mesmo quando a rede do galinheiro é demasiado estreita para passar uma cenoura, a imaginação infantil descobre que aquele arame é um instrumento poderoso para tirar-lhe a pele e oferecer assim umas tiras bem finas de cenoura aos pintainhos.


30.7.14

Sota les tres moreres / Debajo de las tres moreras / Debaixo das três amoreiras


A la casa rural on hem estat una setmana, després de dinar, quan el sol estava més fort, jo m'asseia  en una fantàstica taula de fusta, sota tres moreres que donaven una ombra espectacular. M'emportava una motxilla amb el meu quadern d'esbossos, llapis i retoladors, ceres i aquarel·les. Aleshores els nens se m'afegien, una estona uns, després els altres. Relaxadament, anàvem dibuixant els animals que vèiem, els racons de verd, imaginàvem arbres de colors impossibles, creàvem històries, pintàvem pedres o lligàvem flors. Semblava màgia poder fer-nos nostre el paisatge, ordenar els espais, jugar amb els colors... Era un dels meus moments preferits del dia!

En la casa rural donde hemos estado una semana, después de comer, cuando el sol estaba más fuerte, yo me sentaba en una fantástica mesa de madera, bajo tres moreras que daban una sombra espectacular. Me llevaba una mochila con mi cuaderno de bocetos, lápices y rotuladores, ceras y acuarelas. Entonces los niños se me añadían, un rato unos, luego los otros. Relajadamente, íbamos dibujando los animales que veíamos, los rincones de verde, imaginábamos árboles de colores imposibles, creábamos historias, pintábamos piedras o atábamos flores. Parecía magia poder hacernos nuestro el paisaje, ordenar los espacios, jugar con los colores... ¡Era uno de mis momentos favoritos del día!

Na casa rural onde passámos uma semana, depois do almoço, quando o sol estava a pique, sentava-me numa fantástica mesa de madeira, debaixo de três amoreiras que davam uma sombra espetacular. Levava comigo uma mochila com o meu caderno de esboços, lápis e canetas, lápis de cera e aguarelas. Então os miúdos juntavam-se ao que estava a fazer, às vezes uns, às vezes os outros. Relaxadamente, íamos desenhando os animais que víamos, os cantos de verde, imaginávamos árvores de cores impossíveis, criávamos histórias, pintávamos pedras ou atávamos flores. Parecia magia poder apropriarmo-nos da paisagem, ordenar os espaços, brincar com as cores... Era um dos meus momentos preferidos do dia!


28.7.14

Bastons de trapillo / Bastons de trapillo / Cajados de trapilho


Hem estat una setmana en el camp i hem tornat a fer els nostres bastons decorats, ¡aquest cop amb trapillo!

Hemos estado una semana en el campo y hemos vuelto a hacer nuestros bastones decorados, ¡esta vez con trapillo!

Estivemos uma semana no campo e voltámos a fazer os nossos cajados decorados, desta vez com trapilho!

18.7.14

Caixa XXL / Caja XXL

¡No sé si ha agradat més el tobogan o la caixa!...
¡No sé si ha gustado más el tobogán o la caja!...
Não sei se gostaram mais do escorrega ou da caixa!...


15.7.14

Taller de reparacions / Taller de reparaciones / Oficina de reparações

No sé si també us passa amb vosaltres, però jo estic tot el dia ¡REPARANT JOGUINES!
Per posar alguns exemples, en els últims dies m'ha tocat tornar a lligar les canyes de la tipi gran.

No sé si también os pasa a vosotros, pero yo estoy todo el día ¡REPARANDO JUGUETES! 
Para poner algunos ejemplos, en los últimos días me ha tocado volver a atar las cañas de la tipi grande.

Não sei se também acontece convosco, mas eu passo os dias a REPARAR BRINQUEDOS!

Para dar alguns exemplos, nos últimos dias tive de voltar a atar as canas da tipi grandeI a substituir les cordes del vaixell pirata.
Y a sustituir las cuerdas del barco pirata.
E a sustituir as cordas do barco pirata.
A fixar millor els claus del garatge de fusta.
A fijar mejor los clavos del garaje de madera.
A fixar melhor os parafusos da garagem de madeira.He hagut d'enganxar la tapa de fusta del dominó, que s'havia trencat.
He tenido que pegar la tapa de madera del dominó, que se había roto.
Tive de colar a tampa de madeira do dominó, que se tinha partido.
I he donat als nens les boles del collaret de filferro, perquè ells les enfilin...
Y he dado a los niños  las bolas del collar de alambre, para que ellos las enfilen...
E dei aos pequenos as bolas do colar de arame, para eles enfiarem...
Hem hagut de posar nous globus en els tambors de llauna.
Hemos tenido que poner nuevos globos en los tambores de lata.
Tivemos de pôr novos balões nos tambores de lata.
¡Ui! ¡La ploma del barret del capità Garfi està agafada per un fil!
¡Uy! La pluma del sombrero del capitán Garfio está cogida por un hilo!
Ui! A pena do chapéu do Capitão Gancho está presa por um fio!
He hagut de posar celo en una pàgina estripada d'un llibre d'Oliver JeffersAironfix en una coberta desenganxada d'un llibre de Marianne Dubuc.

He tenido que poner celo en una página rasgada de un libro de Oliver JeffersAironfix en una cubierta despegada de un libro de Marianne Dubuc.

Tive de pôr fita-cola numa página rasgada de um livro de Oliver Jeffers e Aironfix na capa destroçada de um livro de Marianne Dubuc.

¡Hi ha tres Pinotxos amb problemes a la cama esquerra!
¡Hay tres Pinochos con problemas en la pierna izquierda!
Há três Pinóquios com problemas na perna esquerda!
"Mama, ¡mira com està la punta de la torre de la Rapunzell!"
"Mama, ¡mira cómo está la punta de la torre de la Rapunzel!"
"Mamã, olha como está o bico da torre da Rapunzel!"
Al pare li ha tocat substituir dues rodes del palet que un dia vam transformar en skate.
Al padre le ha tocado sustituir dos ruedas del palet que un día transformamos en skate.
Ao pai coube-lhe substituir duas rodas da palete que um dia transformámos em skate.

Fins i tot quan pensàvem que la pissarra que s'havia trencat ja no servia per res, l'hem obert i descobert que, si hi dibuixem per sota, es veu en negatiu per sobre, ¡i a l'inrevés! ¡És molt més divertida així, amb dues cares inverses on pintar!

Incluso cuando pensábamos que la pizarra que se había roto ya no servía para nada, la hemos abierto y descubierto que, si dibujamos por debajo, se ve en negativo por encima, ¡y al revés! ¡Es mucho más divertida así, con dos caras inversas donde pintar!

Até quando pensávamos que o quadro que se tinha partido já não servia para nada, abrimo-lo e descobrimos que, se desenharmos por baixo, vê-se em negativo por cima, e vice-versa! É muito mais divertido assim, com duas faces opostas onde pintar!
Abans de llençar res, perquè s'ha trencat o ja no funciona, intentem reparar-ho, ¡com feien per norma els nostres avis! I si no serveix pel mateix ús que tenia abans, doncs reciclem-ho! ¡És també una manera de donar valor a les coses, gastar menys i gaudir-ne més!

Antes de tirar algo porque se ha roto o ya no funciona, intentemos repararlo, ¡como hacían por norma nuestros abuelos! Y si no sirve para el mismo uso que tenía antes, pues reciclémoslo. ¡Es también una forma de dar valor a las cosas, gastar menos y disfrutar más!

Antes de deitar fora alguma coisa, porque se partiu ou já não funciona, tentemos repará-la, como faziam por norma os nossos avós! E se já não serve para o mesmo uso que tinha antes, então reciclemo-la! É também uma maneira de dar valor às coisas, gastar menos e desfrutar mais!

10.7.14

L'arbre decorat / El árbol decorado / A árvore decorada

Hem decidit decorar el pi que tenim en un racó de la terrassa, el pi que un dia vam agafar del carrer quan una empresa estava desmuntant el jardí perquè es traslladava a un altre indret.

Hemos decidido decorar el pino que tenemos en un rincón de la terraza, el pino que un día cogimos en la calle cuando una empresa estaba desmontando el jardín porque se trasladaba a otro lugar.

Decidimos decorar o pinheiro que temos num canto do terraço, o pinheiro que um dia apanhámos na rua quando uma empresa estava a desmontar o jardim porque se mudava para outro lugar.
Amb tres rotllos de trapillo els nens han començat per embolicar el tronc, alternant els colors i les dimensions de cada banda. Després han lligat les pinyes que penjarien de les branques. Per fi han llençat uns fils per unir el pi amb la corretja que aguanta el tronc (necessària perquè el pi no ens caigui per terra, amb el vent). ¡Ara tenim un arbre ben festiu!

Con tres rollos de trapillo los niños han empezado por envolver el tronco, alternando los colores y las dimensiones de cada banda. Después han atado las piñas que colgarían de las ramas. Por fin han lanzado unos hilos para unir el pino con la correa que sujeta el tronco (necesaria para que el pino no nos caiga al suelo, con el viento). ¡Ahora tenemos un árbol bien festivo!

Com três rolos de trapilho os miúdos começaram por envolver o tronco, alternando as cores e as dimensões de cada faixa. Depois ataram as pinhas que se pendurariam nos ramos. Por fim lançaram uns fios a unir o pinheiro à correia que suporta o tronco (necessária para que o pinheiro não caia ao chão, com o vento). Agora temos uma árvore bem festiva!


8.7.14

Collage d'aquarel·les / Collages de acuarelas / Collages de aguarelas

Compartir amb els nens una nova tècnica artística és, sovint, l'única manera que tinc de provar-la jo també.

Compartir con los niños una nueva técnica artística es, a menudo, la única manera que tengo de probarla yo también.

Partilhar com os pequenos uma nova técnica artística é, muitas vezes, a única maneira que tenho de experimentá-la eu também.


Inspirada en el curs d'il·lustració que vaig fer amb la Mariona Cabassa, els vaig proposar crear alguna cosa a partir del collage d'aquarel·les ja pintades anteriorment, sobre les quals aplicaríem llapis de color, pastels i lleixiu (¡aquesta última part els encanta!). Al principi els costava no poder dissenyar-ho tot prèviament. Es tractava d'un joc lliure i despreocupat d'anar enganxant formes de colors variats i de treballar-ho després amb altres tècniques, que ajudarien el dibuix a "pujar" en intensitat. ¡Al final ens hem sorprès amb els resultats i ja tenim ganes de repetir-ho!

Inspirada en el curso de ilustración que hice con Mariona Cabassa, les propuse crear algo a partir del collage de acuarelas ya pintadas anteriormente, sobre las que aplicaríamos lápices de color, pasteles y lejía (¡esta última parte les encanta!). Al principio les costaba no poder diseñarlo todo previamente. Se trataba de un juego libre y despreocupado de ir pegando formas de colores variados y de trabajar luego con otras técnicas, que ayudarían el dibujo a "subir" en intensidad. ¡Al final nos hemos sorprendido con los resultados y ya tenemos ganas de repetirlo!

Inspirada no curso de ilustração que fiz com a Mariona Cabassa, propus-lhes criar algo a partir da collage de aguarelas já pintadas anteriormente, sobre as quais aplicaríamos lápis de cor, pastéis e lixívia (eles adoram esta última parte!). Ao principio custava-lhes não poder desenhar tudo previamente. Tratava-se de um jogo livre e despreocupado de ir colando formas de cores variadas e de trabalhar depois com outras técnicas, que ajudariam o desenho a "subir" em intensidade. No final surpreendemo-nos com os resultados e já temos vontade de repetir a experiência!

7.7.14

Vacances a casa / Vacaciones en casa / Férias em casa

Aquests últims dies hem escrit poc en el blog perquè, entre altres coses, ¡hem estat ordenant molt! Els llibres, els carpesans, els dibuixos, els materials de pintura, les disfresses... ¡Quina feinada!

Estos últimos días hemos escrito poco en el blog porque, entre otras cosas, ¡hemos estado ordenando mucho! Los libros, los carpesanos, los dibujos, los materiales de pintura, los disfraces... ¡Qué trabajo!

Nestes últimos dias escrevemos pouco no blog porque, entre outras coisas, temos estados a arrumar muito! Os livros, os dossiers, os desenhos, os materiais de pintura, os disfarces... Que trabalheira!Però el temps de vacances és un temps elàstic, lliure, sense presses. Un temps per avorrir-se, per inventar-se, per fer grans construccions, muntar espectacles de màgia, jugar, dibuixar, llegir, cuinar, regar, mullar-se, passejar, gaudir sense fer res..., un temps per perdre's i per trobar-se.

Pero el tiempo de vacaciones es un tiempo elástico, libre, sin prisas. Un tiempo para aburrirse, para inventarse, para hacer grandes construcciones, montar espectáculos de magia, jugar, dibujar, leer, cocinar, regar, mojarse, pasear, disfrutar sin hacer nada..., un tiempo para perderse y para encontrarse.

Mas o tempo de férias é um tempo elástico, livre, sem pressas. Um tempo para aborrecer-se, para inventar-se, para fazer grandes construções, montar espetáculos de magia, brincar, desenhar, ler, cozinhar, regar, molhar-se, passear, desfrutar sem fazer nada... um tempo para perder-se e encontrar-se.