29.4.16

Don Quixot / Don Quijote / Dom QuixoteFa tres dies es va celebrar el dia del Quixot a tot Espanya! El Francesc havia d'anar vestit de Quixot per fer una obra de teatre als companys de l'escola. Vam buscar una manera senzilla de fabricar un barret, un escut i una llança per al nostre noble cavaller.

¡Hace tres días se celebró el día del Quijote en toda España! Francesc tenía que ir vestido de Quijote para hacer una obra de teatro a los compañeros de la escuela. Buscamos una manera sencilla de fabricar un sombrero, un escudo y una lanza para nuestro noble caballero.

Há três dias celebrou-se o dia de Dom Quixote por toda a Espanha! O Francesc tinha de ir vestido de Dom Quixote para fazer um teatro aos companheiros da escola. Procurámos uma maneira simples de fabricar um chapéu, um escudo e uma lança para o nosso nobre cavaleiro.

BARRET: vam utilitzar una gorra que teníem per casa i, a sobre de la visera, vam muntar un cercle de cartró amb la forma desitjada; amb cinta americana platejada ho vam cobrir tot i, finalment, ho vam pinzellar amb una mica de tinta negra de pissarra, per donar un aspecte metàl·lic i antic.

SOMBRERO: utilizamos una gorra que teníamos por casa y, encima de la visera, montamos un círculo de cartón con la forma deseada; con cinta americana plateada lo cubrimos todo y, finalmente, lo pincelamos con un poco de tinta negra de pizarra, para dar un aspecto metálico y antiguo.

CHAPÉU: utilizámos um boné que tínhamos em casa e, por cima da pala, montámos um círculo de cartão com a forma desejada; com fita americana prateada cobrimos tudo e, por fim, pincelámos com um pouco de tinta negra de giz, para dar um aspeto metálico e antigo.
ESCUT: vam tallar 3 cercles de diferents mides en cartró ploma, sobreposats, per donar gruix en el centre; vam tallar l'argolla de cartró que hi ha a dins d'una cinta americana (o precinte), una mica més de la meitat, i el vam enganxar amb silicona en dues petites perforacions que vam fer en el cercle més gran; vam cobrir-ho tot amb cinta americana platejada i tinta negra.


ESCUDO: cortamos 3 círculos de diferentes tamaños en cartón pluma, sobrepuestos, para dar espesor en el centro; cortamos la argolla de cartón que hay dentro de una cinta americana (o precinto), algo más de la mitad, y lo pegamos con silicona en dos pequeñas perforaciones que hicimos en el círculo más grande; lo cubrimos todo con cinta americana plateada y tinta negra.

ESCUDO: cortámos 3 círculos de diferentes tamanhos em cartão pluma, sobrepostos, para dar espessura no centro; cortámos a argola de cartão que há dentro de uma fita americana, um pouco mais da metade, e colámo-la com silicone em duas pequenas reentrâncias que fizemos no círculo maior; cobrimos tudo com fita americana prateada e tinta negra.

LLANÇA: vam encaixar una vareta metàl·lica en l'extremitat d'una canya de bambú i, a sobre, vam muntar dos triangles de cartró ploma per fer la punta de la llança; ho vam cobrir tot amb cinta americana i tinta negra.

LANZA: encajamos una varilla metálica en la extremidad de una caña de bambú y, encima, montamos dos triángulos de cartón pluma para hacer la punta de la lanza; lo cubrimos todo con cinta americana y tinta negra.

LANÇA: encaixámos uma varinha metálica no extremo da uma cana de bambu e, por cima, montámos dois triângulos de cartão pluma para fazer a ponta da lança; cobrimos tudo com fita americana e tinta negra.

No cal dir que ara tots volen fer de Quixot!
¡Ni que decir tiene que ahora todos quieren hacer de Quijote!
Escusado será dizer que agora todos querem fazer de Dom Quixote!

"La suerte nos acompaña, amigo Sancho..."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada